نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه گازپروم در راهبرد انرژی روسیه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

عبدالله رمضان¬زاده؛ سید حمید حسینی