نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل سیاست خارجی روسیه در قفقاز جنوبی بر پایۀ‌ ژنوژئوپلیتیک

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 645-664

10.22059/jcep.2020.204960.449646

الهه کولایی؛ میثم هادی پور


3. تحول در نقش و جایگاه تصوف در آسیای مرکزی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 435-452

10.22059/jcep.2019.222769.449683

الهه کولایی؛ مهدی بلورچی‌زاده


4. بحران اوکراین و آیین نظامی روسیه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 205-220

10.22059/jcep.2017.62908

الهه کولایی؛ محمد صداقت


5. تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-150

10.22059/jcep.2016.58577

الهه کولایی؛ سیمین شیرازی موگویی


6. موانع شکل‌گیری جامعة‌ مدنی در روسیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 319-334

10.22059/jcep.2014.52982

الهه کولایی؛ فرزاد کلبعلی


7. روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست «از سرگیری» اوباما

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-98

الهه کولایی؛ جعفر خاشع؛ حبیب رضازاده


8. نقش انتقال انرژی در روابط ترکمنستان با روسیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-125

الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی


9. ژئوپلیتیک انتقال نفت از قفقاز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387

الهه کولایی