نویسنده = ابراهیم طاهری
دیپلماسی علم و فناوری آمریکا در آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 365-380

10.22059/jcep.2019.242184.449730

ابراهیم طاهری؛ مرتضی اسماعیلی