نویسنده = مجیدی، محمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مسئلۀ اوکراین

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 359-376

10.22059/jcep.2018.207918.449648

محمدرضا مجیدی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدتقی جهانبخش


2. نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 341-360

10.22059/jcep.2016.60547

محمد رضا مجیدی؛ حسین صوراناری