نویسنده = ������������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 219-234

10.22059/jcep.2019.225352.449690

سیدحسن میرفخرائی؛ مجید فیروزمندی بندپی