نویسنده = ���������� ����������������������� ����������