نویسنده = �������� ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. عامل‌های مؤثر بر شکل‌گیری صف‌آرایی روسیه و عراق (2011 تا 2018)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-90

10.22059/jcep.2019.285732.449852

زهرا زمردی انباجی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سید مسعود موسوی شفائی