دوره و شماره: مقاله‌های آماده انتشار
مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

علل تغییر در رویکرد روسیه در برابر جنگ اول و دوم قره‌باغ کوهستانی

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/jcep.2023.361283.450151

اکبر ولی زاده؛ فاطمه عرفانی


تأملی در منطق تکوین گفتمان ضد تروریسم روسیه پس از یازده سپتامبر

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22059/jcep.2024.366764.450174

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ لیلا مروتی


دگرگونی جاده ابریشم و تغییرکارکرد فرهنگی آسیای مرکزی در قرون جدید

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22059/jcep.2024.369595.450184

سیده فهیمه ابراهیمی