تعداد مقالات: 285
1. سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم‌انداز آینده

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-26

وحید بزرگی؛ میرعبدالله حسینی


2. رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی(2010-1991)

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-22

شهروز ابراهیمی؛ مصطفی محمدی


3. بازشناسی نظری و مصداقی مفهوم منطقه راهبردی در ابرقاره اوراسیا

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-20

زهرا احمدی پور؛ احسان لشگری


4. فهم روابط ایران و گرجستان از زمان اعلام استقلال بر اساس نظریه‌های روابط بین الملل

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2012.25025

بهرام امیراحمدیان؛ حسن عسکری


5. بحران آب در آسیای مرکزی: با تأکید بر مناقشه کشورهای منطقه بر سر مسئله آب

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2013.35146

بهرام امیراحمدیان؛ مهدی ناصری


6. داشناکسیون و تسلط بر حیات سیاسی ارامنه(1890-1918)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2014.36768

سید هاشم آقاجری؛ سید علی مزینانی


7. بررسی عوامل منازعه و همکاری در منطقۀ ژئوپلیتیکی خزر (پتانسیل‌های همگرایی و واگرایی)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2014.51753

زهرا احمدی پور؛ زهرا حسینی سادات محله؛ محمدرضا میرزایی


8. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-4

10.22059/jcep.2015.55178


9. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-4


10. صفحات آغازین

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-4


11. صفحات آغازین

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-4


12. صفحات آغازین

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-4


13. صفحات آغازین

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-4

10.22059/jcep.2017.66050


14. صفحات آغازین

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-4

10.22059/jcep.2018.68030


15. صفحات آغازین

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-5

10.22059/jcep.2018.70622


16. صفحات آغازین

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-5

10.22059/jcep.2019.73117


17. صفحات آغازین

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-5

10.22059/jcep.2019.76609


18. بررسی تأثیرهای ژئوپلیتیکی روابط ترکیه و اسراییل بر منافع ایران در حوزة خزر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 195-218

10.22059/jcep.2014.52972

شهروز ابراهیمی؛ طالب ابراهیمی؛ صفی الله شاه قلعه


19. ایران و خطوط انتقال انرژی حوز? خزر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1388

جواد اطاعت؛ حمیدرضا نصرتی


20. آسیای مرکزی و قفقاز، عرصه تعارض منافع روسیه و غرب

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

قدرت الله احمدیان؛ طهمورث غلامی


24. گرجستان: از انقلاب رز تا جنگ با روسیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی


25. تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی قزاقستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-18

10.22059/jcep.2015.54959

فرهاد عطایی؛ عابد نوروزی زرمهری