تعداد مقالات: 285
278. راهبرد چین در قفقاز جنوبی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 515-542

10.22059/jcep.2020.289173.449869

احسان فلاحی؛ نوذز شفیعی


280. نقش آلمان در مدیریت بحران آب آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 569-593

10.22059/jcep.2020.294063.449884

خسرو کارخیران خوزانی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی


281. اقلیت‌‌های اوراسیایی‌تبار ترکیه از دیدگاه حقوق بین‌الملل

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 595-622

10.22059/jcep.2020.306623.449943

احمد کاظمی؛ محمد علی کفایی‌فر


283. تحلیل سیاست خارجی روسیه در قفقاز جنوبی بر پایۀ‌ ژنوژئوپلیتیک

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 645-664

10.22059/jcep.2020.204960.449646

الهه کولایی؛ میثم هادی پور


284. بازنمایی ژئوپلیتیکی روسیه در سینمای هالیوود

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 665-680

10.22059/jcep.2020.287491.449865

افشین متقی دستنایی؛ مصیب قره بیگی