گفتمان رسمی علمای مسلمان در اتحاد شوروی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رهبران اتحاد شوروی در چند دهه حاکمیت بر آسیای مرکزی، سیاست‌های الحادی و ضدمذهبی را در مقابل اقوام مسلمان آسیای مرکزی در‌پیش‌گرفتند که موجودیت مسلمانان را تهدید می‌کرد. به‌دنبال آغاز جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی ناچار از تجدید نظر در سیاست‌های دشمنی علیه مسلمانان شد و تشکیلاتی به‌نام اداره دینی مسلمانان یا اداره مفتیات را به‌وجود ‌آورد که حیات مذهبی مسلمانان آن کشور را سامان می‌داد. حال پرسش اصلی این نوشتار آن است که علمای اداره دینی در ‌مواجهه‌ با تهدیدهایی که از سوی اتحاد شوروی متوجه بقای جامعه مسلمانان بود، چه راهکاری را در پیش گرفتند؟ در این نوشتار نشان داده‌ می‌شود که این دسته از علما برای حفظ موجودیت جامعه مسلمانان، اسلام و سوسیالیسم را دو مکتب سازگار معرفی کردند که در عین حفظ تفاوت، امکان همزیستی‌شان وجود دارد.
کلید واژه‌ها
اداره دینی مسلمانان، کمونیسم، سوسیالیسم، اسلام، آسیای مرکزی، اتحاد شوروی
کلید واژه‌ها
اداره دینی مسلمانان، کمونیسم، سوسیالیسم، اسلام، آسیای مرکزی، اتحاد شوروی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Official Dialogue between Muslim Scholars in the Soviet Union

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Heshmatzadeh 1
  • Mohammad Ismail Nozari 2
1
2
چکیده [English]

The leaders of the Soviet Union adopted atheist and anti-religious policies toward Muslim nations during decades of ruling over Central Asia; the polices that posed a threat to the existence of Muslims. Following the outbreak of Second World War, the government of the Soviet Union was forced to revise its hostile policies toward Muslims and establish Muslim Religious Department also known as Muftiat Department to regulate religious life of the country’s Muslims. The article’s main question is “what approaches were adopted by religious scholars to counter the threat posed by the Soviet Union against survival of the Muslim Community?” The paper shows that this group of scholars introduced Islam and Socialism as two compatible schools of thought that could coexist despite their differences.
The article’s main question is “what approaches were adopted by religious scholars to counter the threat posed by the Soviet Union against survival of the Muslim Community?” The paper shows that this group of scholars introduced Islam and Socialism as two compatible schools of thought that could coexist despite their differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Communism
  • Islam
  • Muslim Religious Department
  • Socialism
  • Soviet Union