پیام تسلیت

سردبیر و همکاران مجله بین المللی مطالعات اوراسیای مرکزی، با کمال تأسف درگذشت پدر جناب آقای دکتر عبدالامیر نبوی دبیر تخصصی این دوفصلنامه را به ایشان تسلیت می گویند و برای آن مرحوم رحمت بیکران الهی و برای ایشان و خانواده محترم بردباری آرزو می کنند.