مطالعات اوراسیای مرکزی

 نشریه هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

عنوان خلاصه استاندارد: Cent Eurasia Stud

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری: دو ماه

نرخ پذیرش: 0.30 (30 درصد)

هزینه داوری و چاپ مقاله:  دارد (برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید)

 

نکته های مهم: 

دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی بر آن شده است با پذیرش مقاله­ های مربوط به روابط ایران و منطقۀ اوراسیا، دامنه و حوزۀ مطالب خود را گسترش دهد. 

مقاله های ارسالی تنها در صورت رعایت موارد اشاره شده در راهنمای نگارش مقاله های مجله مطالعات اوراسیای مرکزی در  روند داوری قرار خواهند گرفت. 

همۀ مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش، رد و یا انتشار مقاله ها از طریق سایت مجله انجام می‌شود.

صدور گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد؛ ضروری است در هنگام ورود اطلاعات نویسندگان در سامانه، اسامی همه آنها را به ‌دقت و به همان ترتیبی که مورد نظر است، تکمیل فرمایید.

 

 

      Creative Commons License         

 

 

             


    

شماره جاری: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-400