مطالعات اوراسیای مرکزی

 نشریه هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

عنوان خلاصه استاندارد: Cent Eurasia Stud

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 0.30 (30 درصد)

هزینه داوری و چاپ مقاله:  دارد (برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید)

      Creative Commons License         

 

 

             


    

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 273-540 (پاییز و زمستان)