مطالعات اوراسیای مرکزی

 نشریه هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

عنوان خلاصه استاندارد: Cent Eurasia Stud

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 0.30 (30 درصد)

هزینه داوری و چاپ مقاله:  دارد (برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید)

 

نکات مهم: 

کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سایت مجله صورت می‌پذیرد.

 

صدور گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد؛ لذا ضروری است در هنگام ورود اطلاعات نویسندگان در سامانه، اسامی همه آنها را به ‌دقت و به همان ترتیبی که مدنظرتان است، تکمیل فرمایید.

 

مقاله های ارسالی تنها در صورت رعایت موارد مندرج در راهنمای نگارش مقالات مجله مطالعات اوراسیای مرکزی در پروسه داوری قرار خواهند گرفت. 

 

      Creative Commons License         

 

 

             


    

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 273-540 (پاییز و زمستان)