تهدیدهای ناتو و سیاست موازنه‌سازی روسیه در قطب شمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22059/jcep.2023.359186.450145

چکیده

تغییرهای زیست‌محیطی و گرم‌شدن آب‌وهوا، زمینه‌های رقابت فزایندۀ قدرت‌های منطقه‌ای به‌ویژه روسیه و کشورهای عضو ناتو را به‌منظور دسترسی به موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک قطب شمال فراهم کرده است. در فرایند این رقابت، در سال‌های اخیر سیاست‌های ناتو در قطب شمال دشواری‌ها و محدودیت‌هایی را برای امنیت و منافع روسیه ایجاد کرده است. بر همین اساس در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش‌ هستیم که روسیه چه راهبردی برای مقابله با تهدیدهای ناتو در منطقۀ قطب شمال دنبال کرده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که: روسیه برای رویارویی با تهدیدهای نظامی ناتو، راهبرد موازنۀ قوا را با تقویت توازن نظامی در منطقه در دستور کار قرار داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد مسکو با ایجاد ایستگاه‌های راداری، ایجاد سامانه‌های دفاع موشکی، افزایش نیروهای نظامی، تقویت و تجهیز نیروی دریاییِ معروف به ناوگان شمالی، نوسازی پایگاه‌های دریایی، برگزاری رزمایش‌های گوناگون نظامی و ایجاد فرودگاه‌های نظامی، توان نظامی خود را با هدف موازنه‌سازی در برابر تهدیدهای نظامی ناتو تقویت کرده است. روش پژوهش در این نوشتار از نوع کیفی است که با رویکرد تحلیل محتوای گزینشی داده‌ها و تحلیل‌های موجود انجام‌شده و از نظریۀ موازنۀ قوای کنت والتز برای تبیین موضوع بهره گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATO’s Threats and Russia’s Balancing Policy in the Arctic

نویسندگان [English]

  • Reza Ekhtiari Amiri 1
  • Javad Shafaghatnia Abad 2
1 Assistant Professor, Depertment of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 A Ph.D. Candidate, International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Introduction: Due to environmental changes and global warming, the competition between regional powers especially NATO countries and Russia has intensified to gain geo-strategic and geo-economic advantages in the Arctic region. The Arctic holds approximately 13% of the world's oil reserves and Russia holds the largest share of the region's oil and gas resources. The Arctic also make a significant contribution to Russia's economy, accounting for one-fifth of its GDP and 30% of government revenues. Six out of eight Arctic countries are NATO members, including the United States, Canada, Denmark, Norway, Iceland, and Finland. Sweden is interested in joining this organization because of its close cooperation with NATO. The existence of common interests has increased the diplomatic and military relations among NATO member states in the Arctic and has made NATO and Russia the main players in the region. Nevertheless, Russia-Ukraine War and the subsequent increase in NATO's active presence in the region have intensified concerns for Russia in this competition. In addition, Finland's recent membership in NATO has expanded the organization's border areas with Russia and any actions by NATO member states poses a threat to Russia's interests and national security in the Arctic.
Research question: Considering the above factors, the main question is what is Russia’s strategy to deal with NATO's threats in the Arctic region?
Research hypothesis: The study shows that Russia has adopted a balance-of-power strategy to counter NATO's threats by strengthening the military balance in the region.
Methodology and theoretical framework: This study uses a qualitative and descriptive approach to analyze the content of selected data together with subject matter analysis. The theoretical approach of the research is based on the components of Kenneth Waltz's balance of power theory, which emphasizes that governments create balance by increasing their capabilities against the dominant power in the region and international system.
Results and discussions: By adopting a multifaceted policy in the Arctic region, NATO seeks to limit Russia and its interests and national security. First, NATO has expanded its military activities in the region by increasing its bases, conducting military exercises, and establishing a submarine defense line. Second, NATO has suspended cooperation with Russia in regional Arctic organizations; on March 9, 2022, members of the European Arctic Barents Council announced the suspension of cooperation with the Russian Federation.
It was most striking when the seven members of the Arctic Council issued a joint statement and refused to participate in all meetings under Russia's chairmanship on March 3, 2022. Third, sanctions have been imposed and investment companies have left the Arctic region. Fourth, NATO worked for regional integration, Finland's membership and encouraging other countries such as Sweden to apply for permanent membership. And fifth, the internationalization of the North Sea route is another NATO threat to Russia in the Arctic. The North Sea route is one of Moscow's main interests in the region which is reflected in Russia's foreign policy documents. These actions are reminiscent of the military build-up of allies and Axis powers during World War II and the cold war as demonstrated by NATO's recent collective defense scenario. They provoked negative reactions from Russia and responded by the adopting a balancing policy against NATO threats. To overcome these concerns, Russia has strengthened its military capabilities in the region by building radar stations and missile defense systems, increasing military forces, strengthening, and equipping the naval force known as the Northern Fleet, modernizing naval bases and conducting various military exercises. 
Conclusion: Having vast territory and largest hydrocarbon resources, Russia considers the Arctic a strategic deterrent base against NATO's activities, especially those of the United States. However, since the start of the Russia-Ukraine war, Moscow has increased its emphasis on expanding military bases and strengthening military capabilities in the Arctic, Finland's membership in NATO and Sweden's potential membership have doubled Russia's border threats while tying the countries to a proxy war. NATO members know that Russia is alone in the Arctic and that its strategic allies do not have the abilities to have a military presence in the region. On the contrary, NATO member states have tried to increase the number of non-Arctic states in the region in the form of military exercises. But Russia has increased its attention to defense and security issues in the Arctic. Therefore, measures are being taken to strengthen the power of Russian armed forces in the region. Russia also has a policy of multilateralism on its agenda in the Arctic. As long as the war between Russia and Ukraine continues on the international stage, tensions will continue in the Arctic and Ukraine's efforts to get NATO and the United States more involved in confronting Russia will escalate tensions in the Arctic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multilateralism
  • Balance of Power
  • Arctic
  • Russia
  • NATO
Abediny Koshkuieh Hasan, Hossein Masoudnia and Mahnaz Goodarzi (2022), “The U.S. Foreign Policy against Iran during the Presidency of Obama and Trump (Based on Mearsheimer's Offensive Realism and Waltz's Defensive Realism)”, Iranian Political Research, Vol. 9, No. 34, pp. 7-32, (doi: 10.22034/SEJ.2022. 1949689.1422) [in Persian].
Anisimov, Pavel (2020), “National Security Challenges of the Russian Federation in the Arctic Region”, Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series: Political Science. Story. International Relations, Vol. 7, No. 4, pp. 74-83, (doi: 10.28995/2073-6339-2020-4-74-83) [in Russia].
Arab, Hossein (2017), “Arctic Ocean: Operational Stage of the 21st Century or the Rise of Russia”, Strategy, Vol. 25, No. 80, pp. 153-184, (doi: 20.1001.1. 10283102.1395.25.3.6.0) [in Persian].
Arzhanov, Igor Aleksandrovich (2021), “Russia, NATO and the Arctic: Rivalry, Security, Possible Scenarios of Geopolitical Competition”, Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: International Relations, Vol. 21, No. 4, pp. 758-771, (doi: 10.22363/2313-0660-2021-21-4-758-771) [in Russia].
Asadi, Soleiman (2022), “Arctic Geopolitical Position and Future Game Scene Preparation (Emphasizing the Role of Russia)”, Political Science Quarterly, Vol. 17. No. 4, pp. 46-66, (doi: 10.30495/PSQ.2022.1957655.2153) [in Persian].
Burchill, Skatt and Others (2012), Theories of International Relations, H. Moshirzadeh & R. Talebi, Trans.: Mizan Publishing [in Persian].
Bezborodov, Mikhail Ivanovich (2020), “The Russian Arctic Policy in Program Documents”, Izvestiya Irkutskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Series: Political Science. Religious Studies, Vol. 33, pp. 58-67, (doi: 10.26516/2073-3380.2020.33.58) [in Russia].
Chegnizadeh, Gholamali (2014), “Balance of Power and Strategic Relations between China and US”, Foreign Relations Quarterly, Vol. 5, No. 4, pp. 227- 263, (doi: 20.1001.1.20085419.1392.5.4.7.6) [in Persian].
Dorj, Hamid and Mohammad Ali Basiri (2019), “An Analysis of Trump Administration’s Approach towards the Nuclear Issues of Islamic Republic of Iran”, Journal of Security Horizons, Vol. 12, No. 43, pp. 75- 113, (doi: 20.1001.1.25381857.1398.12.43.4.6) [in Persian].
Dehghani Firouzabadi, Jalal and Manoochehr Moradi (2016), “The United States and the Iran-Russia Relations ”, ‍Central Asia and the Caucasus Journal, Vol. 21, No. 89, pp. 65-91, Available at: http://ca.ipisjournals.ir/article _19758.html ?lang=en.(Accessed on: 2016/04/22) [in Persian].
Eilstrup Sangiovanni, Mett (2009), “The End of Balance-of-Power Theory? A Comment on Wohlforth et al.’s `Testing Balance-of-Power Theory in World History”, European Journal of International Relations, Vol. 15, No. 2, pp. 347-380, (doi: 10.1177/1354066109103145).
Ghanbari, Somayeh (2019), “Russia and the Arctic’s Security Environment: Military Militarism?”, Central Asia and the Caucasus Journal, Vol. 25, No. 106, pp. 91-119, Available at: http: ca.ipisjournals.ir/ article_37085.html? (Accessed on: 2019/08/22) [in Persian].
Griffiths, Martin (1992), Realism, Idealism and International Politics, New York, Routledge.
zurlev, Igor Valentinovich (2020), “The Problems of Ensuring National Security of Russia in the Arctic”, The Eurasian Scientific Journal, [online] Vol. 12, No. 3, pp.1-13, Available at: https://esj.today/PDF/10ECVN320.pdf. (Accessed on: 2020/09/09) [in Russia].
Gurlev, Andrey Vladimirovich and Todorov Andrey Andreevich (2021), “Military-Political Situation in the Arctic: Hotspots of Tension and Ways of De-Escalation”, Arctic and North, Vol. 11, No. 44, pp. 79-102, (doi: 10.37482/ issn 2221-2698.2021.44.79) [in Russia].
Karimi Pashaki, Sajad and Rohullah Monem and Mohammad Sadegh Yahyapour (2015), “Geopolitics Analysis of Confronting the U.S and Russia in the Arctic”, World Politics, Vol. 2, No. 1, pp. 153-174, Available at: https://www. interpolitics.guilan.ac.ir/article_745.html?lang=en(Accessed on: 2015/06/25). [in Persian].
Khaleev, Roman Valerievich. (2019), “Development of the Arctic as a New Geopolitical for Russia and the World”, International Journal of the Humanities and Natural Sciences, Vol. 5, No. 4, pp. 41-44, (doi: 10.24411/2500-1000-2019-11008) [in Russia].
Khlopov, Oleg Anatolievich (2021), “Arctic Strategy of Russia and NATO: Possible Scenarios”, Sociology, No. 2, pp. 136-145, Available at: https:// cyberleninka.ru /article/n/strategiya-rossii-i-nato-v-arktike-vozmozhnye-stsenarii, (Accessed on: 2021/11/09) [in Russia].
Konyshev, Valery Nikolaevich (2020), “Is the Arctic on the Brink of Hybrid War?”, Arctic and North, No. 40, pp. 165-182, (doi: 10.37482/issn2221-2698.2020.40.165) [in Russia].
Kruglov, Vyacheslav Viktorovich and Lopatin Mikhail Alexandrovich (2020), “On the Strategic Importance of the North Sea Lane”, Military Thought, No. 9, pp. 92-102, Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/o-strategicheskom-znachenii-severnogo-morskogo-puti.(Accessed on: 2020/09/25) [in Russia].
Luo, Xuan (2022), “Strategic Interests of Russia and China in the Arctic”, Society: Politics, Economics, Law, Vol. 16, No. 10, pp. 36-43, (doi: 10.24158/ pep.2022.10.5) [in Russia].
Moshirzadeh, Homeyra (2018), Explaining and Analyzing Foreign Policy: Theoretical Foundations. Tehran: SAMT, [in Persian].
Niknami, Roxana (2022), “The Effects of Economic Factors on Finland's Foreign Policy towards the Russian Federation”, Central Eurasia Studies, Vol. 15, No. 1, pp. 331-359, (doi: 10.22059/JCEP.2022.338670.450058) [in Persian].
Pestsov, Sergey Konstantinovich (2016), “Strategy and Policy of Russia in the Arctic”, In the Map of the Pacific Ocean, No. 45, pp. 6-19, Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-i-politika-rossii-v-arktike.(Accessed on: 2016/11/15) [in Russia].
Prokopiev, Mikhail Alexandrovich (2019), “Russia's Military Presence in the Arctic”, Scythian. Issues of Student Science, Vol. 4, No. 6, pp. 69-72, Available at: https://www.cyberleninka.ru/article/n/voennoe-prisutstvie-rossii-v-arkticheskom-regione [in Russia].
Proskuryakov, Maxim Ruslanovich (2022), “Arctic Geopolitics- A New Format for Dialogue”, Universum: Social Sciences, Vol. 10, No. 11, pp. 17-24, (doi - 10.32743/UniSoc.2022.90.11.14550) [in Russia].
Sheehan, Michael (2005), The Balance of Power, History and Theory, New York, Routledge.
Stepanyan, Vadim Varuzhanovich (2021), “Russian Presidency of the Arctic Council in 2021-2023”, Skiff. Questions of Student Science, Vol. 6, No. 7, pp. 103-106, Available at: https://cyberleninka.ru/ article/n/ predsedatelstvo-rossii-v-arkticheskom-sovete-v-2021-2023-godah. (Accessed on: 2021/07/20) [in Russia].
Takhshid, Mohammad Reza and Morteaza Shoja (2023), “Analysis of Russian     Missile Defense Systems in the Lense of Neo-Clasical Realism”, Central Eurasia Studies, Vol. 15, No. 2, pp. 129-150, (doi: 10.22059/JCEP. 2023. 324174.450005) [in Persian].
Tolstykh, Angelina Igorevna (2022), “Main Foreign Policy Strategies of Competing States in the Arctic”, Stolypinskiy Vestnik, Vol. 4, No. 7, pp. 3760-3769, Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-vneshnepoliticheskie-strategii-konkuriruyuschih-gosudarstv-v-arktike.(Accessed on: 2022/07/28) [in Russia].
Trunov, Philip (2020), “The Role of Norway in NATO Military Planning at the Present Stage”, European Security: Events, Assessments, Forecasts, Vol. 18, No. 56, pp. 20-2, Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-norvegii-v-military-planirovanii-nato-na-sovremennom-etape.(Accessed on: 2020/03/23) [in Russia].
Uzkiy, Oleg Valentinovich (2020), “Swedish Chairmanship of the Barents Euro-Arctic Council 2017-2019: Key Results and Achievements”, Arctic and North, Vol. 9, No. 38, pp. 91-104, (doi: 10. 37 482/issn2221-2698.2020.38.91) [in Russia].
Voronchikhina, Daria Nikolaevna (2019), “The Arctic Council as an International Forum of the State Cooperation: The Participation of Russia”, Ars Administrandi, Vol. 11, No. 2, pp. 306-329, (doi: 10.17072/2218-9173-2019-2-306-329) [in Russia].
Waltz, Kenneth (2000), “Structural Realism after the Cold War”, International Security, Vol. 25, No.1, pp. 5-41, Available at:  https://www.jstor.org /stable/ 2626772. (Accessed on: 2000/06/23).
Waltz, Kenneth (1979), Theory of International Politics, Addison-Wesley.
Zhuravel, Valeriy Petrovich (2022), “The Problem of Arctic Development under the Sanction Pressure on Russia”, Scientific and Analytical Bulletin of the Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences, Vol. 5, No. 2, pp. 32-40, (doi: http://dx.doi.org/10.15211/vestnikieran220223240) [in Russia].
Zhuravel, Valery Petrovich (2021), “NATO Threat and National Security in the Arctic”, Scientific and Analytical Bulletin of the Institute of Europe RAS, Vol. 4, pp. 55-61, (doi: http:/ /dx.doi.org/ 10.15211/ vestnikieran 220215561) [in Russia].
Zhuravel, Valery Petrovich (2020), “New Threats to Russia's National Security in the Arctic: Problems of Counteraction”, Scientific Works of the Free Economic Society of Russia, Vol. 226, No. 6, pp. 85-98, (doi:10.38197/2072-2060-2020-226-6-85-98) [in Russia].
Zhuravel, Valery Petrovich (2020), “NATO in the Arctic: A Threat to Russia's National Security (2010–2020)”, Greater Eurasia: Development, Security, Cooperation, Vol. 3, No. 2, pp. 79-84, Available at: https://cyberleninka.ru/ article/n/nato-v-arktike-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-2010-2020-gg. (Accessed on: 2020/09/18) [in Russia].