فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی و انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای موافقت‌نامه همکاری امضا کردند

فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی و انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای موافقت نامه همکاری امضا کردند.

متن توافقنامه