پذیرفته شدن "دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی" در پایگاه استنادی بین‌المللی "اسکاپوس"

با یاری خداوند و همت استادان مطالعات منطقه‌ای، روابط بین الملل و علوم سیاسی، *مجله مطالعات اوراسیای مرکزی* دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به‌عنوان نخستین مجله مطالعات منطقه‌ای، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ایرانی، در اسکاپوس (Scopus) و الزویر (ELSEVIER) نمایه شد.
نسخۀ الکترونیکی مقاله‎‌های چاپ شده، در سامانه مجله برای همگان قابل دسترسی است.
https://jcep.ut.ac.ir/

صفحه مجله در تارنمای اسکاپوس

https://www.scopus.com/sourceid/21101066394?origin=resultslist