درباره نشریه

مرز طولانی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی، اهمیت شناخت دقیق و بررسی مسایل جاری فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز همراه با تحولات بلندمدت و چشم‌اندازهای رشد، توسعه و امنیت در این منطقۀ ویژه را به‌خوبی روشن می‌کند. در پاسخ به نیازهای گوناگون کشور برای شناخت بهتر فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز مجله علمی- پژوهشی «مطالعات اوراسیای مرکزی» انتشار خود را از سال 1386 آغاز کرد. مجلۀ «مطالعات اوراسیای مرکزی» از طریق انتشار نتایج پژوهشهای مراکز علمی و پژوهشی، آرشیوها، مراکز اسنادی و نقطه نظرهای چهره‌های برجستۀ علمی مسائل مربوط به این منطقه را دنبال می‌کند. لازم به یادآوری است که مجله «مطالعات اوراسیای مرکزی» تنها مجلۀ تخصصی دانشگاهی در حوزۀ مطالعات اوراسیای مرکزی است که پس از بررسی کمیسیون برنامه‌ریزی و ارتقای نشریه های علمی دانشگاه تهران در تاریخ  1390/12/15 با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به آن موافقت شد. مجله همچنین در تاریخ 1391/2/27 از سوی کمیسیون بررسی نشریه های علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی - پژوهشی دریافت کرد. مجله «مطالعات اوراسیای مرکزی» از اولین سال انتشار خود تاکنون به طور منظم هر شش ماه به صورت دوفصلنامه چاپ می‌شود. لازم به یادآوری است که نسخۀ الکترونیکی مقاله‎ های چاپ شده در سامانه مجله برای همگان قابل دسترسی است.