درباره نشریه

مرز طولانی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی، اهمیت شناخت دقیق و بررسی مسایل جاری فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز همراه با تحولات بلندمدت و چشم‌اندازهای رشد، توسعه و امنیت در این منطقۀ ویژه را به‌خوبی روشن می‌کند. در پاسخ به نیازهای گوناگون کشور برای شناخت بهتر فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز مجله علمی- پژوهشی «مطالعات اوراسیای مرکزی» انتشار خود را از سال 1386 آغاز کرد. مجلۀ «مطالعات اوراسیای مرکزی» از طریق انتشار نتایج تحقیقات مراکز علمی و تحقیقاتی، آرشیوها، مراکز اسنادی و نقطه نظرات چهره‌های برجستۀ علمی مسائل مربوط به این منطقه را دنبال می‌کند. لازم به ذکر است که مجله «مطالعات اوراسیای مرکزی»، تنها مجلۀ تخصصی دانشگاهی در حوزۀ مطالعات اوراسیای مرکزی است که در تاریخ 27/2/1391 از سوی کمیسیون برنامه‌ریزی و ارتقای نشریات علمی دانشگاه تهران، اعتبار علمی- پژوهشی دریافت کرده است و از اولین سال انتشار خود تا به امروز به طور منظم هر شش ماه به صورت دوفصلنامه به چاپ می‌رسد. لازم به ذکر است که نسخۀ الکترونیکی مقاله‎های به چاپ رسیده در سامانه مجله برای عموم قابل دسترسی می‌باشد.