جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های روسیه، ایران و عربستان در جنگ یمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jcep.2023.364944.450166

چکیده

کشور‌های قدرتمند، همواره خود را سزاوار مداخله در‌ بحران‌ها می‌دانند تا از‌ تهدید منافع خود جلوگیری کنند و منافع بیشتری را به‌ دست آورند. منطقۀ غرب آسیا در ‌معادله‌های قدرت‌هایی چون روسیه، عربستان و ایران جایگاه مهمی دارد و ارتباط میان غرب آسیا و این بازیگران، پیشینۀ دیرینه‌ای از‌ کنش‌ها و واکنش‌های متقابل را شامل می‌شود. امروزه یمن از‌ کانون‌های بحرانی فعال در‌ غرب آسیا به ‌شمار می‌رود و کنشگران متعددی در ‌سطح‌های داخلی، منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای برای به ‌دست ‌آوردن نتایج مطلوب، اقدام به نقش ­آفرینی در ‌تحول‌های آن کرده‌اند. در این نوشتار می‌خواهیم با‌ استفاده از‌ رویکردی توصیفی- تحلیلی، بر ‌پایۀ روش کیفی مقایسه‌ای و به ‌کار‌گیری منابع کتابخانه‌ای، تشابه‌ها و تفاوت‌‌های سیاست خارجی تهدید ‌محور روسیه، ایران و عربستان در برابر بحران یمن را ‌بررسی کنیم. فرضیۀ مورد بحث این است که هر سه کشور، با نگرشی تهدید‌محور، در‌ پی افزایش نفوذ منطقه‌ای، کاهش تهدید و موازنه ‌سازی هستند. اما این هدف‌های مشترک،  به‌ استفاده از سیاست‌هایی متفاوت انجامیده است؛ در حالی ‌که ایران، به ‌اتحاد با ‌انصار‌الله و حمایت از ‌حوثی‌ها و در برابر، عربستان به ‌مقابله با این جنبش برای بی ­اثر ‌کردن نفوذ ایران و حفظ هژمونی خویش با جلوگیری از ‌تسری موج انقلاب‌ها به ‌مرز‌های خود اقدام کردند، روسیه میانجیگری و تلاش در بی­‌طرفی و حفظ روابط مثبت با دو‌طرف درگیر، با ‌هدف کنترل تنگۀ باب‌المندب و دریای سرخ را برگزید تا با‌ حضور در ‌جنوب یمن و درگیر نشدن در رقابت ایران و عربستان، منافع اقتصادی و اهداف اوراسیاگرایی خویش را ‌تأمین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orientations and Activities of Russia, Iran, Saudi Arabia in Yemen’s War

نویسندگان [English]

  • Mohamad Jafar Javadi Arjmand 1
  • Maryam Bordbar Mozhdehi 2
1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master's Student in Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Powerful countries always consider themselves the right to intervene in crises to prevent threats against their interests and gain more benefits. The West Asian region has an important place in the equations of great powers such as Russia, Saudi Arabia and Iran and West Asia's relationships with these actors includes a long history of mutual actions and reactions. Yemen has always been the arena of competition between regional and trans-regional powers and countries have tried to increase their influence in Yemen to ensure their survival. Today, Yemen is one of the active centers of the crisis in West Asia and many actors at the internal, regional and trans-regional levels have played a role in its developments in order to obtain good results. Governments have a wide role in the direction of domestic and foreign policy and always portray hypothetical enemies against their territorial integrity and such an attitude will be an important factor in increasing the political and military tension in the relations between governments. The developments in the West Asian region have not been excluded from this logic.
Research question: The main question is: what are the similarities and differences between the threat-oriented foreign policy of Russia, Iran and Saudi Arabia regarding the Yemen crisis and how it is evaluated.
Research hypothesis: The hypothesis is that all three seek to increase their regional influence, reduce threats and balance with a threat-oriented attitude but these common goals have led to the adoption of different policies. While Iran has formed an alliance with Ansarullah and supported the Houthis, Saudi Arabia has opposed this action in order to neutralize Iran's influence and maintain its hegemony by preventing the waves of the Arab revolution from spreading to its borders with the aim of controlling the Strait of Bab al-Mandeb and the Red Sea. Meanwhile, Russia has decided to mediate, be neutral and maintain good relations with the conflicting parties and by being present in the south of Yemen and prevent conflict between Iran and Saudi Arabia, it is looking for its economic interests in order to maintain its Eurasian mission.
Methodology and theoretical framework: Based on the theory of balance of threats, Stephen Walt believes that countries are able to analyze external threats or act on threats. Therefore, countries often try to balance against other countries from which they feel threatened. The threat perception, whether correct or incorrect, provides the factors of fear and concern of the governments and affects the relations of the governments. According to Stephen Walt, the balance of threats can be a better indicator for predicting the formation of alliances and is able to gradually make changes in the foreign policy goals of countries. Therefore, Yemen can be considered an ideal example of the conditions in the balance of threats. This theory is based on the fact that the determining factor of countries' security is the power of each country to detect threats and understand and deal with them.The purpose of this research is to examine the similarities and differences of the threat-oriented foreign policy of Russia, Iran and Saudi Arabia in the Yemen crisis, using a descriptive-analytical approach based on the comparative qualitative method and the use of library sources.
Results and discussion: In terms of economy, politics and security, the West Asian region has a special place in the equations of countries like Russia, Saudi Arabia and Iran and the relationship between West Asia and these actors includes an ancient history of actions and reactions. Today, Yemen is one of the active centers of crisis in West Asia and many actors at different levels play a role in it to achieve their desired goals. Russia, Iran and Saudi Arabia have also tried to increase regional power, reduce threats, balance, maintain stability and increase their regional influence and have adopted different policies to deal with threats. Yemen's political developments are the main factor in judging whether Iran, Saudi Arabia and Russia's sphere of influence will decrease or increase especially in a situation where Yemen is considered a suitable environment for the escalation of internal and external conflicts between regional players. Based on this, the behavior of these countries can be analyzed with components such as interests and gaining more points, considering different levels of power and ability to act in crises, based on the "balance of threat" theory. After the Arab uprisings, the West Asian countries look at the crises of the region with a geopolitical perspective and conduct their regional policy based on their interests and threats, and play a zero-sum game to strengthen their influence and prevent further influence and intervention of foreigners in the region.
Conclusion: While Iran has made an alliance with Ansarullah and has supported Yemen and maintained its influence in the region, Saudi Arabia has acted to counter Ansarallah and neutralize Iran's influence and help stabilize its hegemony. On the other hand, Russia has tried to mediate and strengthen its role by being neutral and maintain good relations with the conflicting parties with the aim of controlling the Strait of Bab al-Mandab and the Red Sea to ensure the preservation of its Eurasian mission by being present in the south of Yemen and increasing its bargaining power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance of Threat
  • Threat-Oriented Foreign Policy
  • Iran
  • Russia
  • Saudi Arabia
  • Yemen
Asadi, Aliakbar (2018), “Saudi Arabia and Regional Order: from Hegemony to Balancing”, Contemporary Political Studies, Research Center for Humanities and Cultural Studies, Vol. 9, No. 3, pp. 37-52, (doi: 10.30465/cps.2018.3425) [in Persian].
Amouri, Abdolhosein (2018), “The New Structure of Saudi Arabia’s Foreign Policy in Recent Developments in West Asia”, Research in History, Politics and Media, Vol. 1, No. 1, pp. 85-116, https://civilica.com/doc/1352427 (Accessed on: 2018/03/21) [in Persian].
Bozorgmahri, Majid and Shahla Najafi (2019), “Analysis of China-Russia Strategy in the Yemeni Crisis; Alignment with Saudi Arabia or Iran”, Foreign Relations, Vol. 11, No. 42, pp. 131-159, https://www.frqjournal.csr.ir/article_115512_ bf5ba1f84546466270102b8a49589daf.pdf (Accessed on: 2019/08/23) [in Persian].
Bozorgmehri, Majid, Somayeh Aghajani and Maryam Afshar (2019), “Subordination of OIC from Saudi Arabia Policies against Iran in Yemeni Crisis”, Iranian Political Science Association, Vol. 15, No. 1, pp. 33-74,) doi: 10.22034/ipsa.2020.393) [in Persian].
Bahadorkhani, Mohammad Reza, Seyed Mohammad Reza Mousavi and Saeed Chehre Azad (2019), “Comparison of Foreign Policy of Saudi Arabia and Islamic Republic of Iran in the Middle East”, Knowledge of Political Interpretation, Vol. 1, No. 1, pp. 35-70, https://polir.ir/cdn/user/dig/9/71-4ed4f60d01304b0afaa9570429ecc617.pdf, (Accessed on: 2021/07/22) [in Persian].
Beigi, Alireza (2021), “Politics and Government in Yemen”, Tehran: Imam Sadiq University.
Dorj, Hamid and Reza Altiami Nia (2020), “Constructivist Analysis of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran in Relation to the Political Developments in Yemen”, Islamic Revolution Research, Vol. 9, No. 32, pp. 267-287, https://www.roir.ir/article_120927_7ed55b23aedc777a362b8e662ebe2179.pdf (Accessed on: 2020/12/24) [in Persian].
Dashti, Farzaneh, Seyyed Samer Pourdanesh and Bahram Vakilizadeh (2022), “Comparative Analysis of Saudi Arabia’s and Iran’s Ideological Roles in Yemen Transformations”, International Studies Journal, Vol. 19, No. 2, pp. 77-95, (doi: 10.22034/isj.2022.306144.1599) [in Persian].
Delband, Mahdi and Mojtaba Abdekhodaee (2022), “The Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran Regarding the Crisis in Yemen”, Basij Strategic Studies, Vol. 24, No. 94, pp. 75-108, (doi: https://dorl.net/dor/20.1001.1. 1735501.1401.25.94.2.7), https://www.bsrq.ir/article_149537_ 2928162beced93 bf7d9d395d23dbe7d6.pdf (Accessed on: 2022/04/21) [in Persian].
Fathi, Mohammadjavad and Farzad Jahanbin (2019), “Explaining the Yemeni Geopolitical Crisis: Factors and Actors”, World Politics, Vol. 8, No. 1, pp. 193-228, (doi:10.22124/wp.1970.3506) [in Persian].
Ghasemi, Behzad (2019), “Analysis of the Reflection of Iran's Islamic Revolution in Yemen Based on Diffusion Theory”, Islamic Revolution Research, Vol. 8, No. 31, pp. 197-218, (doi: 20.1001.1.23222573.1398.8.31.8.4) [in Persian].
Hedayati Shahidani, Mehdi and Mohammad Reza Babaie (2021), “The Fragile Coalition and Political Competition UAE and Saudi Arabia in Yemen (2015-2020)”, Political Strategic Studies, Vol. 10, No. 38, pp. 227-254, (doi: 10.22054/qpss.2021.56691.2700) [in Persian].
Hosseinzadeh, Seyed Mohammad Ali, Mehrshad Qaffarizadeh and Zeynab Farhadi (2017), “The War between Yemen and Al-Qaeda in Arabian Peninsula (2016-2015)”, Political Science, Vol. 20, No. 77, pp. 129-149, (doi: 10.22081/ psq.2017.63784) [in Persian].
Hashempour, Pirouz and Alimohamad Haghigh (2020), "Relationship between the Islamic Revolution of Iran and the Axis of Resistance in the Identity of the Houthis of Yemen", Political Research in the Islamic World, Vol. 10, No. 4, pp. 211-242, (doi: http://www.dorl.net/dor/20.1001.1.23222980. 1399.10.4.1.8), http://priw.ir/article-1-797-fa.html(Accessed on: 2020/11/21) [in Persian].
Hajiyousefi, Amir Mohammad and Abbas Zolfaghari (2017), “Russia's Strategic Culture and Foreign Policy in West Asia”, Foreign Relations Quarterly, Vol. 9, No. 2, pp. 165-192, (doi: https://www.dorl.net/dor/20.1001.1.20085419.1396.9. 2.6.9),https://frqjournal.csr.ir/article_125811_d5ebac00572f63381bdfc86175c0753a.pdf (Accessed on: 2021/02/07) [in Persian].
Javdani Moghadam, Mahdi and Hamed Hariforush (2018), “A Study of the Context and Dimensions of New Saudi Arabian Foreign Policy in the Middle East”, Iranian Political Research, Vol. 5, No. 15, pp. 51-74, https://www.se.qom.iau.ir/article_540545_fdca3fe9563e7832beb6d0aef7f82bf6.pdf (Accessed on: 2018/05/22) [in Persian].
Jahantigh, Reza, Abdoreza Farajirad, Habibolah Sayari and Rahim Sarvar (2016), “Analysis of the Geopolitical Capacities of the Country of Yemen in the Rapid Changes of the International System (Historical Twist)”, Regional Planning, Vol. 6, No. 23, pp. 237-248, https://www.jzpm.marvdasht.iau.ir/article_2069_ 096bb89d34cb31cd43671e3c99c2b212.pdf(Accessedon:2016/11/21)[in Persian].
Karimipour, Davood (2021), “The Reflection of the Policies of Iran and Russia on Their Regional Prestige in the Developments in Yemen and Syria”, Islamic Awakening Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 101-126, (doi: https://www.dorl.net/dor/ 20.1001.1.23225645.1400.10.2.5.7),http://www.iabaj.ir/article_137294_844038a74526cea4aeca33f35e83b31a.pdf(Accessed on: 2021/08/23) [in Persian].
Karimipour, Davood (2022), “The Equation of Russian Status-Seeking in the Geopolitical Crises of the Islamic World; Study of Syria and Yemen”, The Fundamental and Applied Studies of the Islamic World, Vol. 4, No. 11, pp. 38-63, (doi: 10.22034/fasiw.2022.152729) [in Persian].
Kiani, Davood (2016), “Examining the Causes of Russian Presence in the Middle East after the Uprisings (with an emphasis on Syria)”, Iranian Political Research, Vol. 3, No. 10, pp. 47-67, https://www.se.qom.iau.ir/article_ 533473_1db602758b84ff449ed254662d75db62.pdf(Accessed on: 2017/01/20) [in Persian].
Kiani, Davood and Zohreh Khanmohamadi (2017), “Middle East Policy of Russia 2011-2015 (with the Arabization of the United States)”, Central Eurasia Studie, Vol. 10, No. 2, pp. 341-358, (doi:10.22059/jcep.2018.204648.449644) [in Persian].
Kozhanov, Nikolay (2018), “Russian Policy Across the Middle East: Motivations and Methods”, Research Paper for Russia and Eurasia Program, pp. 1-35, https://policycommons.net/artifacts/613612/russian-policy-across-the-middle-east/1593680/ (Accessed on: 2018/02/21).
Mokhtari, Hosein and Mojtaba Shams (2017), “Geopolitical Analysis of Yemen Crisis”, Research Political Geography Quarterly, Vol. 2, No. 1, pp. 165-193, (doi: 10.22067/pg. v2i5.66077) [in Persian].
Mirfakhraei, Seyed Hasan (2018), “Russia’s Balancing Behavior in Middle East: Case Study of Iran and  Saudi Arabia (2012-2018)”, International Relations Studies, Vol. 11, No. 44, pp. 145-164, https://www.prb.ctb.iau.ir/article_ 663470_984f3cfbf644c0de69dd03e636cb5b50.pdf (Accessed on: 2019/02/20) [in Persian].
Mikail, Elnur Hasan and Cavit Emre Aytekin (2016), “Russia-Saudi Arabia Relations: Geopolitical Rivalry and the Conditions of Pragmatic Rapprochement”, China-USA Business Review, Vol. 15, No. 9, pp. 453-458,  (doi: 10.17265/1537-1514/2016.09.004).
Nakhle, Carole (2018), Russia’s Energy Diplomacy in the Middle East, in: Nicu Popescu and Stanislav Secrieru, Russia’s Return to the Middle East, Paris: European Union (Institute for Security Studies), No. 146, pp. 29-37, (Print: doi:10.2815/777831), (Online: doi:10.2815/639920), (Accessed on: 2018/08/24).
Nejat, Seyed Ali (2017), “The Reflection of Iran's Islamic Revolution on Yemen's Ansarullah Movement”, Middle East Studies, Vol. 89 and 90, pp. 115-140, https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1406422(Accessed on: 2017/07/06) [in Persian].
Noori, Alireza (2020), “The Challenge to Hegemonic Order, Stability and Balance in the Middle East; Opportunities for Iran and Russia”, Political and International Approaches, Vol. 11, No. 4, pp. 77-108, (doi: 10.29252/PIAJ. 2020.99962) [in Persian].
Poordanesh, Seyed Samer, Zahed Ghaffari Hashjin and Ali Bagheri Dolatabadi (2022), “A Survey on the Causes of the Continuation of the Yemeni Crisis Based on Structuration Theory (2011-2021)”, Political Sociology of the Islamic World, Vol. 10, pp. 28-64, (doi: 10.22070/iws.2022.15712.2166) [in Persian].
Rostami, Mohsen, Abdoreza Faraji Rad, Leila Modaber and Iraj Shahverdi (2019), “Political Scenarios by Iran's Foreign Relations and Developments in the Region after Saudi Arabic (1391) to the Period from 1404 Hijri”, Strategic Defense Studies, Vol. 17, No. 76, pp. 163- 184, https://www.sds.sndu.ac.ir/article_530_ ed258bc9af1790cb1f5f92eb15a3e08f.pdf (Accessed on: 2019/08/23) [in Persian].
Rostami, Farzad, Kamran Lotfi and Saeid Pirmohamadi (2018), “The Crisis in Yemen and the Regional Security Strategy of the Islamic Republic of Iran”, Research Letter of International Relations, Vol. 11, No. 41, pp. 9-35, https://prb.ctb.iau.ir/article_540410_e5126c4b9d9a24a8ecacfbce2c67a97d.pdf (Accessed on: 2018/05/22) [in Persian].
Sadeghi, Seyed Shamsoldin and Kameran Lotfi (2016), “Yemen Crisis and Geopolitical Struggle between the Conservative and Resistance Islamic Axis”, World Politics, Vol. 5, No. 1, pp.45-79, https://www.interpolitics.guilan.ac.ir/ article_1682_8c24a40592129105e2b6e384d1fac413.pdf (Accessed on: 2016/04/20) [in Persian].
Shokrzadeh Chaharborj, Reza and Ehsan Jafarifar (2020), “The Reflection of the Islamic Revolution of Iran on the Shiites of Yemen”, Scientific Journal Political Sociology of the Islamic Revolution, No. 10, pp. 1-21, (dor: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26765314.1399.1.2.1.7), https://www.psirj.ir/ article_144906_ed80e94cee10793664580e29152333e7.pdf (Accessed on: 2020/08/22) [in Persian].
Valizadeh, Akbar and Somayeh Kazemi (2022), “The Influence of Strategic Culture Components on Bilateral and Regional Relations between Iran and Russia”, Central Eurasia Studies, Vol. 15, No. 1, pp. 387-410, (doi: 10.22059/jcep. 2022.337629.450051) [in Persian].
Valizadeh, Akbar and Mohammad Reza Salehi (2020), “Effective Components within Iran-Russia Security Cooperation in Central Asia”, Central Eurasia Studies, Vol. 13, No. 1, pp. 299-323, (doi:10.22059/jcep.2020.295455.449889) [in Persian].
Yazdi Yahyaabadi, Asghar, Majid Masoumi and Mahdi Hasani Bagheri (2020), “Comparison of the Political order in the West Asian Region in the Foreign Policy Strategies of the Islamic Republic of Iran and Russia”, Iranian Political Sociology Journal, Vol. 3, No. 4, pp. 2852-2875 (doi: 10.30510/psi.2022. 355428.3821) [in Persian].
Zanganeh, Peyman and Somaye Hamidi (2016), “The Nature of Logics Ruling Interactions of Iran and Saudi Arabia in the Yemen Crisis”, Political Strategic Studies, Vol. 5, No. 18, pp. 143-169, (doi 10.22054/qpss.2016.6801) [in Persian].