اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم متقی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

emottaghiut.ac.ir

سردبیر

الهه کولایی

استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

ekolaeeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

فرهاد عطایی

استاد گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

atai53gmail.com

سعیده لطفیان

استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران

slotfianut.ac.ir

نسرین مصفا

استاد گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران

nasrin.mosaffagmail.com

عباس منوچهری

استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

manoochamodares.ac.ir

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

jdehghani20yahoo.com

احمد پور احمد

استاد گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

محمدحسن خانی

روابط بین الملل دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)

khaniisu.ac.ir

احمد رشیدی

علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

ahmed.rashidigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

آجای کومار پاتنایک

مطالعات روسیه و آسیای مرکزی استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو، هندوستان

akpatnaikmail.jnu.ac.in

پ. ل. داش

مطالعات اوراسیا استاد دانشگاه مومبای،هندوستان

pldashhotmail.com

گارنیک آساتریان

مطالعات شرقی استاد، رییس موسسه مطالعات شرقی در دانشگاه روسی-ارمنی، ارمنستان

garnikasatriangmail.com

ایگور کریوچکوف

تاریخ جهانی، علوم سیاسی و امور بین الملل استاد، رئیس بخش تاریخ جهان، علوم سیاسی و امور بین الملل دانشگاه فدرال قفقاز شمالی، روسیه

igory5yandex.ru

ناتالیا رود

اقتصاد جهانی و گمرک استاد، رئیس بخش اقتصاد جهانی و گمرک دانشگاه فدرال قفقاز شمالی شعبه پیتیگورسک، روسیه

rud-tdyandex.ru

دیوید دارچیاشویلی

تاریخ و سیاست بین المللی، سیاست خارجی و روابط بین الملل استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی ایلیا، گرجستان

david_darchiashviliiliauni.edu.ge

جنید آکالین

علوم سیاسی استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آرل استانبول، ترکیه

ecuneytakalingmail.com

زالینا کانوکووا

مطالعات انسانی و اجتماعی استاد، مدیر موسسه مطالعات انسانی و اجتماعی آبایف اوستیای شمالی مرکز علوم ولادی قفقاز آکادمی علوم روسیه و دولت اوستیا-آلانیای شمالی، روسیه

z.kanukovamail.ru

عسکر گاتین

روابط بین الملل، تاریخ و مطالعات شرقی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه کازان (منطقه ولگا)، دانشگاه فدرال، موسسه روابط بین الملل، تاریخ و مطالعات شرقی، روسیه

askar-tatarmail.ru

سرگئی مارکدانف

مطالعات منطقه ای و سیاست خارجی دانشیار، عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای و سیاست خارجی، دانشگاه دولتی علوم انسانی، روسیه

smarkpostgmail.com

النا دونایوا

تاریخ دانشیار، پژوهشگر ارشد گروه مطالعات ایران در موسسه مطالعات شرقی، مسکو، روسیه

sektoriranamail.ru

دبیر تخصصی

سیدعبدالامیر نبوی

مطالعات منطقه ای دانشیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

s.a.nabaviut.ac.ir

h-index: 2  

مدیر داخلی

عابد نوروزی زرمهری

مطالعات منطقه ای دکتری مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

jcestudiesut.ac.ir
0009-0002-1439-0129

مدیر اجرایی

هاله آقامحمدی

حقوق بین الملل کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

aghamohamadiut.ac.ir

ویراستار ادبی

اعظم مرادی تبریزی

کارشناس ارشد روابط بین الملل

simamoradiemail.com

ویراستار انگلیسی

علی رضوان‌ پور

علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

rezvanpour1378gmail.com