نقش صادرات انرژی در گسترش روابط ترکمنستان و هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22059/jcep.2023.356639.450137

چکیده

هدف این نوشتار بررسی توسعۀ روابط ترکمنستان و هند براساس صادرات انرژی است. امروزه نیاز به واردات گاز طبیعی قدرت‌های نوپدید مانند هند چندبرابر شده است و دستیابی به منابع مطمئن، ارزان قیمت و تنوع مسیرهای واردات در بالای هدف­‌های این کشور قرار گرفته است. در این نوشتار به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که صادرات گاز طبیعی چه تأثیری در روابط هند و ترکمنستان داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که صرف نظر از محدودیت‌های ساخت، خط لولۀ تاپی می‌تواند زمینۀ وابستگی متقابل و توسعۀ روابط اقتصادی دو کشور را فراهم کند. از چارچوب نظری وابستگی متقابل کوهن و نای در عصر جهانی‌شدن استفاده می‌کنیم. ابزار گردآوری اطلاعات منـابع کتابخانـه‌ای و اینترنتـی و روش پژوهش کیفی براساس تحلیل عمل­گرایانه از گوان دافی است. یافته‌های پژوهشگر نشان می‌دهد که آسیای مرکزی شاه‌رگی حیاتی برای اتصال هند به شمال اروپا است و در این منطقه، ترکمنستان با منابع غنی گازی فرصت مناسبی برای هند ایجاد کرده است تا کالاهای خود را در این کشور و منطقه بفروشد و توافق‌هایی برای ‌ساخت خط لولۀ تاپی هم انجام شده است. نتایج نوشتار نشان می‌دهد، اگرچه در بلندمدت صادرات گاز ترکمنستان رونق بیشتری می‌گیرد و به‌سود هند است، در حال حاضر موانعی برای هند وجود دارد، چون چین نفوذ بیشتری در آسیای مرکزی و ترکمنستان دارد. روسیه و ایران دیگر رقیبان هند در آسیای مرکزی برای واردات گاز از ترکمنستان هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Energy Exports in the Development of Turkmenistan-India Relations

نویسنده [English]

  • Fatemeh Shayan
Assistant Professor, Department of Political Scieneces, Faculty of Administrative Science and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: This research examines the possibility of developing relations between Turkmenistan and India in the field of gas export. With the increasing desire of countries to use natural gas to meet their energy needs, India has also focused its gas energy policies to increase the use of natural gas. Major limitations appeared with the expansion of coal and oil consumption; as a result, natural gas is at the top of the global energy portfolio. At least, in the medium term, India is heavily dependent on gas to meet its needs. In the most optimistic scenario, in 2025, India will be able to meet about 42% of its gas needs from domestic sources, and as a result, most of the natural gas will be extracted through imports.
Research question: The main question is what effects has natural gas had on India-Turkmenistan relations?Research hypothesis: The hypothesis of this research is based on the fact that regardless of the limitations of the pipeline construction, the TAPI can provide the context of mutual dependence and the development of economic relations between the two countries. Methodology and theoretical framework: In this research, the qualitative research method to examine the hypothesis is based on Gavan Duffy’s pragmatic analysis method. Data collection tools are libraries and internet resources. The theoretical framework of the proposed research is Cohen and Nye's theory of interdependence in the complex era of globalization, which is used in this research.
Results and discussion: The analyzses carried out in this research show that Turkmenistan is located in the Central Asian region, which has the largest oil and gas reserves. According to British Petroleum Statistics, Turkmenistan’s gas reserves were 13.6 trillion cubic meters in 2020, followed by Russia with 37.4 trillion cubic meters of reserves. Turkmenistan ranks second among Central Asian countries in terms of gas resources. In addition to huge resources and reserves of gas and significant production, the discovery of the Yultan field in the vicinity of Iran’s Dolat Abad field made Turkmenistan the focus of attention of consumer countries, especially India. Since the economy of Turkmenistan’s is dependent on gas and energy revenues, the country’s strategy is to export and reach the market of emerging countries such as India.
India has had a historical and cultural connection with Central Asia for more than several centuries. After independence, India’s foreign policy has pursued various objectives. In the 1990s, the Nehruists developed their welfare, security and foreign policy goals. Based on this, the economic and security objectives of India’s foreign policy apparatus in Central Asia have received more attention. In recent decades, with the emergence of emerging powers such as India and China, Central Asia has gained a special position as the key point of this continent. India has tried to reach Central Asia and Turkmenistan through the southern ports of Iran and Iran's communication routes through Afghanistan. India's cooperation in Chabahar port projects and Iran-Afghanistan communication routes is due to the significant competition between China and Pakistan in Central Asia and China-Pakistan Economic Corridor. By building a vast and intertwoven network of roads and energy pipelines, China has gained access to Central Asia and provided itself with extensive political, cultural and economic ties that have provoked India's sense of competition.
India’s growing demand as an emerging power has fueled competition in the gas market in Central Asia. Although in 2011, India generated less than 12% of its electricity through natural gas, it has been trying to increase this amount in recent years. Although the TAPI pipeline can work effectively for India and supply the required gas, there are also some problems: One of them is the passage of TAPI pipeline through the rugged mountains of Afghanistan, the lack of infrastructure and the lack of adequate protection of the pipeline against terrorist threats in Afghanistan. Notably, Russia's stance on the TAPI pipeline is a stumbling block for India, as Russia still wants to influence the newly independent countries, in particular Russia wants to dominate the energy policy of Central Asian countries in a massive competition with the United States and the TAPI pipeline is part of this. It is competition. Russia considers the activities of Turkmenistan and TAPI with the purpose of its security. It is possible that in the long run, Turkmenistan's gas will be more prosperous and benefit India, but for now there is India’s presence because China is more present in Central Asia and Turkmenistan. Conclusion: Three factors have been involved for Turkmenistan to act as a gas exporting country in the international arena and to form mutual dependence with India. First, Turkmenistan has rich gas resources in the Central Asia region. These resources have increased from 1.8 trillion cubic meters in 2000 to 13.6 trillion cubic meters in 2020. Second, Turkmenistan’s natural gas production has increased to 60 billion cubic meters since 2012. Yultan, Bagtiarlek and Barun Energy gas fields have put Turkmenistan the focus of attention of consumer countries, especially India. Third, the increase of pipelines, especially TAPI, is an effective step towards diversifying Turkmenistan’s gas exports to other countries and it continues from Turkmenistan to Fazilka in India and has caused mutual dependence of the parties. Also, the findings of the research show that, India, as an emerging power with increasing economic growth, has a great need for gas imports and Central Asia, especially Turkmenistan, has found a special place for India. Currently, India imports 35.8 billion cubic meters of natural gas per year and Turkmenistan is the priority for India’s gas imports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interdependence
  • Pragmatic Analysis
  • Energy Export
  • Turkmenistan
  • India
Ahmadiyan, Bahram and Ruhollah Salehiyan Dolatabad, (2016), “China Silk Road Initiative (Goals, Benefits, and Challenges)”, Quarterly Journal of International Relations Studies, Vol. 9, No. 36, pp. 9-41, Available at: https://www.prb.ctb.iau.ir/ article_529089.html (Accessed on: 2/12/2023) [in Persian].Akbariyan, Mohsen and Reza Shokri (2018), “GCC: From Management Cooperation to In-depth Economic Integration”, Quarterly Journal of Political and International Research, Vol. 9, No. 30, pp. 151-184, Available at: https://pir.shahreza.iau.ir/ article_591477.html (Accessed on: 3/1/2023). [in Persian].
Ansarinasab, Moslem and Najme Bidmal (2022), “Analysis of Iran’s Commercial Multilateralism for Optimal Use of the Geopolitical Position”, Central Eurasia Studies, Vol. 15, No. 2, pp. 103-127, (doi:10.22059/JCEP.2022.338994.450061). [in Persian].
Annayev, Dzhumaguly (2021), “Turkmenistan Awakens to Grim Realities of Chinese Profiteering in Gas Industry”. Available at: https://central.asia-news.com/en_GB/ articles/cnmi_ca/features/2021/03/18/feature-01, (Accessed on: 2/3/2023). Baee Lashki, Maryam and Ezatollah Ezati (2015), “TAPI (Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan and India gas pipeline) Areas of Creation and Obstacles Ahead”, Geographical Quarterly of Sarzamin, Vol. 42, No. 1, pp. 1-16, Available at: https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_7971.html, (Accessed on: 2/3/2023). [in Persian]. Bahrami Moghadam, Sajjad (2017), “India’s Security and Economic Goals. International Center for Peace Studies”, Available at: http://www.peace-ipsc.org/fa/ %D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%86% DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5% D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9, (Accessed on: 2/13/2023). [in Persian]. Bekdouche, Zenon (2021), “Turkmenistan: What Future for TAPI Pipeline after Taliban Visit,” Available at: https://novastan.org/en/turkmenistan/turkmenistan-what-future-for-tapi-pipeline-after-taliban-visit/, (Accessed on: 2/15/2023).  Caribov, Azad (2019), “Russia Moves to Strengthen its Profile in Central Asian Gas Politics, Threatens Trans-Caspian,” Available at: https://www.cacianalyst.org/ publications/analytical-articles/item/13592-russia-moves-to-strengthen-its-profile-in-central-asian-gas-politics-threatens-trans-caspian.html, (Accessed on: 2/18/2023). Darkhor, Mohammad and Abdolreza Farajirad (2012), “A Study of Iran’s Position in Turkmenistan Gas Transit,” Geographical Quarterly of Sarzamin, Vol. 9, No. 33, pp. 53-62, Available at:  https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_2818.html (Accessed on: 2/2/2023). [in Persian]
De Wilde, Jaap (1991), “The Concept of Interdependence in Political Sciences,” In: De Wilde, Jaap, Saved from Oblivion: Interdependence Theory in the First Half of the Twentieth Century. A Study on the Causality between War and Complex Interdependence, 8-40, Aldershout: Darmouth.
Fateminaghad, Ahmad and Rohollah Eslami Shoabjare (2022), “China, India and Regional Order in Central Asia,” Central Eurasia Studies, Vol. 15, No. 1, pp. 205-225, (doi:10.22059/JCEP.2022.345680.450083). [in Persian].
Fatemi Nejad, Seyyed Ahmad and Alireza Mohammadzadeh (2018), “Studying the Status of the New Afghanistan among Regional Security Complexes: From Central Asia to South Asia,” Central Eurasia Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 399-416, (10.22059/jcep.2019.216523.449668). [in Persian].
Gartzke, Erik and Yonatan Lupu (2012), “Trading on Preconceptions,” International Security, Vol. 4, No. 36, pp. 115-150, (doi: 10.2139/ssrn.1706942).Gartzke, Eeik (2007), “The Capitalist Peace,” American Journal of Political Science, Vol. 51, No. 1, pp. 166-191, Available at: https://www.jstor.org/stable/4122913, (Accessed on: 2/1/2023). Gavan, Duffy (2008), “Pragmatic Analysis,” In: Klotz, Audie and Prakash, Deepa (eds.), Qualitative Methods in IR, 168-186. London: Palgrave McMillan. Ghahramani, Mohammad Javad and Mohammad Reza Haghshenas (2018), “India’s New Diplomacy and Attitude Towards SCO”, Political Strategy, Vol. 1, No. 3, pp. 69-87. (doi: 20.1001.1.25884565.1396.1.3.4.5). [in Persian]. “India-Afghanistan Relations” (2020), Embassy of India in Kabul. Available at: https://eoi.gov.in/kabul/?0354?000, (Accessed on: 3/1/2023). “India Exports to Turkmenistan” (2021), Trading Economics. Available at: https://tradingeconomics.com/india/exports/turkmenistan, (Accessed on: 2/22/2023). “India Hydrocarbon Vision” (2021), India Hydrocarbon Vision 2030. Available at: https://www.aspireias.com/currentaffairs/generatepdf/Hydrocarbon-Vision-2030-for-Northeast-India, (Accessed on: 8/18/2023).

Iwaszczuk, Natalia, Jacek Wolak and Aleksander Iwaszczuk (2021), “Turkmenistan’s Gas Sector Development Scenarios Based on Econometric and SWOT Analysis”, Energies 2021, Vol. 14, No. 10, pp. 27-40, (https://doi.org/10.3390/en14102740).

Kalantar, Ahmad, Amir Ali Seifodin and Saeed Hajinazhad (2019), “A Study of Pakistan and India’s Attitude Towards Tapi and Peace Pipelines with a Game Theory Approach and Strategic Proposals for Iran,” Quarterly Journal of Economic Strategy, Vol. 7, No. 27, pp. 65-94, Available at: https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_7971.html, (Accessed on: 2/21/2023). [in Persian]. Keohane, Robert O. and Joseph S. Nye (1987), “Power and Interdependence Revisited,” International Organization, Vol. 41, No. 4, pp. 725-753, Available at:  https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4093127/mod_resource/content/1/Keohane%20%20Nye%201987.pdf, (Accessed on: 2/22/2023).
Keohane, Robert (1984), After Hegemony. Princeton: Princeton University Press.
“Korpeje–Kordkuy Pipeline-Energy in Central Asia” (2020), Korpeje–Kordkuy Pipeline. Available at: https://amp.en.buy-com.ru/8073723/1/korpejekordkuy-pipeline.html, (Accessed on: 3/2/2023).
Koolaee, Elaheh and Mandana Tisheyar (2014), “A Theoretical Review of India’s Approach to Energy Security in Central Asia”, Foreign Relations, Vol. 4, No. 2, pp. 161-184, (doi: 20.1001.1.20085419.1390.3.2.3.4).
Koushki, Mohammad Sadegh and Seyyed Mohammad Hosseini (2016), “Prospect of India Membership in the Shanghai Cooperation Organization: Opportunities and Challenges,” Central Eurasia Studies, Vol. 9, No. 1, pp. 115-132,  (10.22059/jcep.2016.58576). [in Persian].
MacMillan, Susan M. (1997), “Interdependence and Conflict,” Mershon International Studies Review, Vol. 1, No. 41, pp. 33-58, (https://doi.org/10.2307/222802).
Malakotian, Mostafa and Seyyed Hedayalloh Aghdaee (2013), “The Role and Position of Natural Gas in India’s Energy Policy: An Examination of Existing Options for India's Natural Gas Supply”, Quarterly Journal of Politics, Vol. 42, No. 2, pp. 121-135, (doi: 10.22059/JPQ.2013.35659) [in Persian].
Mansfield, Edward D., and Pollins Brian (2001), “The Study of Interdependence and Conflict,” The Journal of Conflict Resolution, Vol. 6, No. 45, pp. 834-859, Available at: https://www.jstor.org/stable/3176160, (Accessed on: 3/14/2023).
Menon, Rhea and Sharanya Rajiv (2019), “Realizing India’s Interests in Central Asia,” Available at: https://www.carnegieindia.org/2019/12/01/realizing-india-s-strategic-interests-in-central-asia-pub-80576, (Accessed on: 2/2/2023). Mosavi Shafaee, Masoud and Saeedeh Eskandari (2016), “India’s Balancing Strategy in Interaction with Iran and the United States”, Quarterly Journal of International Relations Research, Vol. 1, No. 2, pp. 97-121, Available at: .http://www.iisajournals.ir/&url=http://www.iisajournals.ir/issue_5395_5398.html, (Accessed on: 2/2/2023). [in Persian]. Mosavi Shafaee, Masoud, Ghasem Osooli and Ahmad Rasooli (2014), “Explaining Energy Transmission Routes Based on International Relations Theories: A Case Study of the Tapi and Peace Pipeline”, Central Asia and Caucasus Studies, Vol. 1, No. 85, pp. 161-189, Available at: http://ca.ipisjournals.ir/article_14428.html (Accessed on: 2/12/2023). [in Persian]. Musaev, Aybulat (2019), “Turkmenistan & Japan Eager for Energy Cooperation,” Available at: https://caspiannews.com/news-detail/turkmenistan-japan-eager-for-energy-cooperation-2019-4-2-4/, (Accessed on: 2/12/2023). “Natural Gas” (2023), EIA. August. 9. Available at: https://www.eia.gov/naturalgas/ weekly/archivenew_ngwu/2023/08_10/, (Accessed on: 13/9/2023). Noor Mohamadi, Morteza and Mahnaz Zare (2019), “The Impact of the Energy Factor on Turkmen-Chinese Relations,” Central Asia-Caucasus Quarterly, Vol. 101, No.1, pp. 87-115, Available at: http://ca.ipisjournals.ir/article_31761.html. (Accessed on: 2/13/2023). [in Persian]. Pirani, Simon (2019), “Central Asian Gas: Prospects for the 2020s,” OIES Paper 155, The Oxfor Institute for Energy Studies, Available at: https://www.oxfordenergy.org/ wpcms/wp-content/uploads/2019/12/Central-Asian-Gas-NG-155.pdf, (Accessed on: 10/14/2023).
Polese, Abel, Donnacha Beacháin and Slavomir Horák (2017), “Strategies of Legitimation in Central Asia: Regime Durability in Turkmenistan,” Contemporary Politics, Vol. 23, No. 4, pp. 427-445, (doi: 10.1080/13569775.2017.1331391).
Poorahmadi Meibodi, Hossein, Abdolali Ghavam and Mahmoud Khani Jooyabadi (2017), Political Economy of Indian Foreign Policy and its Connection Strategies with Central Asia. Central Asia and Caucasus Quarterly, Vol. 98, No. 1, pp. 1-32, Available at: http://ca.ipisjournals.ir/article_28044.html. (Accessed on: 3/1/2023). [in Persian].
Sabaghiyan, Ali and Abbass Sarvestani (2015), “Energy Security and the EU and Central Asian Studies”, Quarterly Journal of Political and International Relations, Vol. 6, No. 19, pp. 137-161, Available at: https://pir.shahreza.iau.ir/ article_552644.html. (Accessed on: 2/4/2023). [in Persian].
Salami, Mehdi (2021), “Investigating the Impact of the New International Economic Variable on the International System, based on the Theory of Interdependence,” Journal of Contemporary Research in Science and Research, Vol. 17, No. 2, pp. 84-92, Available at: https://www.tpbin.com/jarticle/16567, (Accessed on: 3/5/2023). [in Persian]. Sharifipoor, Saadat and Meysam Mohamadi (2017), “A Study of Iran-Russia-Qatar Relations in the Assembly of Gas Exporting Countries,” United Nations Research Monthly, Vol. 2, No. 19, pp. 85-95, (doi: 20.1001.1.20085419.1390.3.4.1.6). [in Persian]. Shayan, Fatemeh (2023), Gas-Troika on the European Gas Market: Russia, Iran and Qatar. Boston: Walter De Gruyter.
Shayan, Fatemeh (2022), “The Function of the Terrorists of the Army of God Group in Sistan & Balochistan,” Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, Vol. 10, No. 4, pp. 33-67, (doi: 10.30479/psiw.2022.10971.2569).
“Statistical Review of World Energy” (2022), British Petroleum. Available at: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf, (Accessed on: 2/15/2023).“Statistical Review of World Energy” (2021), British Petroleum. Available at: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html, (Accessed on: 2/17/2023).
Sullivan, Charles J. (2020), “Neutrality in Perpetuality: Foreign Policy Continuity in Turkmenistan,” Asian Affairs, Vol. 51, No. 4, pp. 779-794, Available at: https://research.nu.edu.kz/en/publications/neutrality-in-perpetuity-foreign-policy-continuity-in-turkmenista, (Accessed on: 2/2/2023).
Tammana, Faramarz (2008), “The Concept of Active Actors in International Relations”, Strategic Studies Quarterly, Vol. 10, No. 4, pp. 751-784, Available at: https://psq.karaj.iau.ir/article_536539.html, (Accessed on: 2/3/2023). [in Persian]. Torabi, Ghasem and Raziyeh Saneee (2018), “Obstacles to the Tapi Line Based on the Convergence Theory”, Quarterly Journal of Political Science, Vol. 13, No. 41, pp. 25-40, Available at: http://quarterly.risstudies.org/article_1053.html?lang=fa. (Accessed on: 2/19/2023). [in Persian]. “Transaction Technical Assistance Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) Gas Pipeline Project (Phase 1)” (2020), Asian Development Bank. Available at: https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/52167/52167-001-tar-en.pdf, (Accessed on: 2/4/2023). “Turkmanistan-Oil and Gas” (2021), US Trade Government. Available at: http://www. Trade.gov/country-commercial-guides/Turkmenistan - Oil & Gas (trade.gov), (Accessed on: 2/1/2023). “Turkmenistan: Oil and Gas” (2020), International Trade Administration. Available at: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/turkmenistan-oil-gas, (Accessed on: 3/14/2023). “Turkmenistan” (2016), EIA. Available at: https://www.eia.gov/international/analysis/ country/TKM, (Accessed on: 2/1/2023). Valizade, Akbar and Najes Taheri (2023), China and Russia Interactions in the Field of Energy: From Unstable Cooperation to Strategic Partnership, Central Eurasia Studies, Vol. 16, No. 1, 373-393, (doi:10.22059/JCEP.2022.338220.450053). [in Persian].“World Energy Outlook 2023” (2023), World Energy Outlook. Available at: https://iea.blob.core.windows.net/assets/66b8f989-971c-4a8d-82b0-4735834de594/ WorldEnergyOutlook2023.pdf, (Accessed on: 9/12/2023).
Wright, Thomas (2013), “Sifting through Interdependence,” Center for Strategic and International Studies, The Washington Quarterly, Vol. 4, No. 36, pp. 7-23, (doi:10.1080/0163660X.2013.861706).