بررسی تدبیرهای سازمان همکاری اقتصادی(اکو) برای مقابله با قاچاق انسان به عنوان یک موضوع جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة روابط بین‌الملل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بینالمللی دانشکدة روابط بین الملل

چکیده

 قاچاق انسان به عنوان یکی از موضوعات جهانی است که واکنش های ملی و بین المللی را بر انگیخته است. سازمان ملل متحد، در قطعنامه ها و کنوانسیون های متعددی به این عارضه در قالب تشویق دولتهای عضو به قانون گذاری و جرم انگاری پاسخ داده است. با توجه به این که کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) درگیر قاچاق انسان هستند، اکو این موضوع را در دستور کاری خود قرار داده و برای مقابله با آن برنامه های گوناگونی داشته است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر رویکرد کارکردگرایی، تدابیر اکو را برای مقابله با قاچاق انسان در سه پهنا جای می دهد؛ نگرانی از این موضوع در قالب نشست های وزرا و کارشناسان،  همکاری های فنی با سازمان های بین المللی مانند سازمان بین المللی مهاجرت و اینترپل ، و همکاری دولتهای عضو در چارچوب سازمان اکو. اکو برای همکاری دولتهای عضو به ترتیبات و تدابیر حقوقی، نشستهای مقامات اجرایی و قضایی،  تبادل اطلاعات و مدیریت کنترل مرزها و همکاری انتظامی متوسل شده است. در نهایت اکو به این نتیجه رسیده است که پلیس منطقه ای «اکوپل» را تاسیس کند. تاسیس اکوپل گامی موثر در غلبه بر جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق انسان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scrutiny of Measure's Economic Cooperation Organization (ECO) to Combat Human Trafficking as a Global Issue

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Sheikholeslami 1
 • Mostafa Khorami 2
1 Assisstant Professor, Faculty of International Relations
2 Master Student of Diplomacy and International Organizations, Faculty of International Relations
چکیده [English]

Human Trafficking is an international issue that has caused national and international responses. The UN resolutions and conventions responded through to encourage states in order to criminalization and legislation. This issue is propounded International Organizations, for example ECO. The ECO member states has-been dealt with this issue. This study is based on descriptive-analytic method, and emphasis on functionalism approaches. ECO measures to combat Human Trafficking, is width takes place. The first: concern of this issue in the Meetings of Ministers and Experts Group. The second: technical cooperation with International Organizations such as "IOM "and INTERPOL". The third: cooperation between the member states of ECO. The ECO cooperate between member states resort by legal measures and arrangements, meetings of the judicial-law enforcement, information exchange, management and control of borders, and police cooperation. Finally The ECO member states come to conclude that regional police "ECOPOL" is necessary to establishment. Establishment of the "ECOPOL" can be an effective step in overcoming Transnational Organized Crime, including Human Trafficking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • " Economic Cooperation Organization (ECO)"
 • "Human Trafficking"
 • "Legal Measures"
 • "Regional Organizations"
 • "Transnational Organized Crime"
 1. الف) فارسی

  1. اردبیلی، محمد علی، (1388)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، تهران: میزان.
  2. اشتری، بهناز، (1383)، قاچاق زنان: بردگی معاصر، تهران: اندیشة برتر.
  3. بیابانی، غلامحسین و محمد سلطانی‌فر، (1389)، قاچاق زنان یا تجارت جرم، تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
  4. توسلی، غلام‌عباس، (1379)، نظریههای جامعهشناسی، چاپ هفتم، تهران: سمت..
  5. حبیب‌زاده، محمد جعفر، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت‌آبادی، (1388)، «قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران»،  مدرس علوم انسانی، دوره13، شماره63، صص. 99-124.
  6. ذاقلی، عباس، (1389)، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بینالمللی، تهران: میزان.
  7. سازمان همکاری اقتصادی(اکو)، (1377)، گردآوری و تنظیم دفتر امور اکو(برای) دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران: وزارت امور خارجه.
  8. شهابی، سهراب و محمد حسن شیخ‌الاسلامی، (1386)، «آیا می‌توان در انتظار موفقیت اکو ماند؟»، فصلنامة سیاست، دورة 37، شمارة3، پاییز 1386، صص. 139-191.
  9. شیروی، عبدالحسین، (1389)، حقوق تطبیقی، تهران: سمت.
  10. کولایی، الهه، (1386)، «عوامل و انگیزه‌های قاچاق انسان (با تاکید بر آسیای مرکزی)»،  فصلنامة سیاست، دورة 37، شمارة 4، زمستان 1386، صص.153-171.
  11. کولایی، الهه و محمد مؤدب، (1388)، سازمان همکاری اقتصادی(اکو): دستاوردها و چشماندازها، تهران: دانشگاه تهران.
  12. موثقی، احمد و گلپر اسفندیاری، (1387)، «قاچاق انسان بردگی در عصر جدید»، فصلنامة حقوق، دورة 38، شمارة3، پاییز 1387، صص.287-313.
  13. عهدنامه جدید ازمیر (54/ شهریور / 1375)

   

   

   

  ب) انگلیسی

   

  1.‌ Booklet ECO-DOCCU, (1999-2010).available on http://www.ecodoccu.org, (Accessed on 20/05/2013).

  2.‌ Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (2 December 1949). U.N. General Assembly, A/RES/317 (IV). http://www.un.org/documents/instruments/docs_subj_en.asp?subj=97, ( Accessed on 12/05/2013).

  3.‌ Corrin, Chris, (2005), “Transitional Road for Traffic: Analysing Trafficking in Women from and Through Central and Eastern Europe” Europe-Asia Studies, Vol. 57, No. 4, pp.543-561.

  4.‌ Council Framework Decision 2002/629/JHA of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings. See: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l33137_en.htm (Accessed on 2013/02/15)

  5.‌‌Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. See: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/197.htm(Accessed on 2013/02/15)

  6.‌ ECO, 1 November 2006, Report of first ECO Interior Minister's Meeting(Tehran, 1 November 2006).

  7.‌ ECO(A), 9-11 March 2008, Summary Record of the First ECO Regional Workshop on Irregular Migration and Human Trafficking (Kish, 9-11 March, 2008).

  8.‌ ECO(B), 9-11 March 2008, Recommendation of the First ECO Regional Workshop on Irregular Migration and Human Trafficking (Kish, 9-11 March, 2008).

  9.‌ ECO, 26-27 May, 2008, Report of second ECO Interior Minister's Meeting(Ashgabat/ 26-27 May, 2008).

  10.‌ ECO, 27 January 2009, Memorandum of Understanding between The Economic Cooperation Organization And The International Organization for Migration(27 January 2009).

  11.‌ ECO, 6-7 May 2010, ECO Plan of Action on Combating Transnational Organized Crimes [Turkish National Police – ECO](Ankara, 6-7 May 2010).

  12.‌ ECO, 24 December 2010, Report of third ECO Interior Minister's Meeting(Istanbul, 24 December 2010).

  13.‌ ECO at a Glance, PDF, available on http://www.ecodoccu.org, accessed on 20/05/2013

  14.‌ High-level Political Signing Conference for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (17 December 1999). (U.N. General Assembly, A/RES/54/129)

  15. ‌Jackson, Nicole J.(March 2005), “The Trafficking of Narcotics, Arms and Human in Post-Soviet Central Asia: (mis)Perceptions, Policies and Realities”, Central Asia Survey, 24(1). Pp. 39-52.

  16.‌ KOM Department.(2012). Turkish Report of Anti-Smuggling and Organized Crime 2012. KOM Publication: Ankara, April 2013.

  17.‌‌‌NATO Policy on combating trafficking in human beings www.nato.int/cps/en/SID-EFC058B0-79E248F6/natolive/topics_50315.htm?selectedLocale=en (Accessed on 2013/07/14)

  NATO Policy on combating trafficking in human beings www.nato.int/cps/en/SID-EFC058B0-79E248F6/natolive/official_texts_71856.htm?selectedLocale=en (Accessed on 2013/07/14)

  18.‌ Observer Status for the Economic Cooperation Organization in the General Assembly A/RES/48/2 (22 October 1993)

  20.‌ Resolution adopted by the General Assembly 55/25.United Nations Convention against Transnational Organized Crime (U.N. General Assembly, A/RES/55/25, 15 November 2000)

  Annex I; United Nations Convention against Transnational Organized Crime (U.N. General Assembly. A/RES/55/25. 8January2001)

  Annex II; Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational

  Organized Crime (U.N. General Assembly, A/RES/55/25, 8January2001)

  Annex III; Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (U.N. General Assembly, A/RES/55/25) See: http://www.un.org/documents/instruments/docs_subj_en.asp?subj=97. (Accessed on: 25/11/2013).

  21.‌ Skrivánková, Klára, (2006), "Trafficking for Forced Labour  UK Country Report",  Anti-Slavery International 2006.www.antislavery.org (Accessed on: 2011/08/10).

  22.‌ Statistics-Migration: Drug and Organized Crime Coordination Unit (DOCCU)PDF.

  23.‌ The CIA World Fact Book 2011, Central Intelligence Agency, Sky horse Publishing, Inc New York, (printed in Canada).

  24.‌ UN Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons( 30 July 2010). (U.N. General Assembly, A/RES/64/293) , http://www.un.org/documents/instruments/docs_subj_en.asp?subj=97. (Accessed on: 12/09/2013).

   

   

   

   

  ج) اینترنتی

   

  1.‌ https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en (Accessed    on: 2013/12/24).

  2.‌ http://interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Trafficking-in-human-beings (Accessed on: 2013/04/07)