دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 195-393 (پاییز و زمستان)