دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 195-393 (پاییز و زمستان)