معادلة انرژی در اوراسیا و عمل‌گرایی روسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آنچه بیش از پیش در عرصة سیاسی روسیه مشهود است، افزایش روزافزون نقش انرژی در سیاست خارجی- امنیتی این کشور در سال‌های اخیر است. تا آنجا که براساس «راهبرد انرژی فدراسیون روسیه 2020»، انرژی به بزرگ‌ترین ابزار هدایت سیاست داخلی و خارجی این کشور تبدیل خواهد شد. این نوشتار می‌خواهد با استفاده از رهیافت نوواقع‌گرایی تدافعی به این سؤال پاسخ دهد که چرا روسیه سیاست خارجی- امنیتی خود را به انرژی پیوند زده است. می‌توان گفت که بالارفتن قیمت انرژی و افزایش وابستگی مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان، همگام با افزایش خطر غرب به‌ویژه گسترش ناتو به شرق و برنامة سپر دفاع موشکی، این امکان را برای روسیه فراهم کرد تا به پیوند حوزة عمل سیاسی- امنیتی و اقتصادی دست‌زده و امنیت خود را به امنیت غرب متصل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eurasian Energy Equation and Pragmatism of Russia

نویسندگان [English]

  • Ghodrat Ahmadian 1
  • Hadis Moradi 2
چکیده [English]

The end of the Cold War and the disintegration of the Soviet Union marked the start of a new era in international relations. When Russia's power and influence weakened, some newly independent states of Central Asia and the Caucasus have taken tendency toward relation with west. For Europe resource of new countries notably oil and gas was very important for independent from Russia energy. West’s attitude to former USSR and enlargement of NATO to east, western support for the colour revolutions in region, and Missile Defense of NATO have big dangerous for Russia’s security. The Kremlin has portrayed Russia as a victim of NATO and Western expansionism. This problems create Russia’s new assertiveness and the role of energy as a key factor in shaping the country ̓s behavior in international relations, and in building political and economic power domestically, Moscow want to increase Europe’s dependence on Russian energy supplies therefore this country try control energy productions axis and transits axis in central Asia, Caucasus and West Europe. This paper tries explaining Russia’s behavior about energy with defensive realism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Consumers”
  • “Defensive Realism” “Energy”
  • “Pipelines”
  • “Pragmatism”
  • “Producers axis”
  • “Russia”
  • “Transit countries axis”
الف) فارسی
1. بیلس، جان و استیو اسمیت، (1383)، جهانی‌شدن سیاست: روابط بینالملل در عصر نوین، ابوالقاسم راه‌چمنی، جلد اول، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
2. خوسودوفسکی، میشیل، (2008)، «دالان اوراسیا: ژئوپلتیک خطوط لوله‌های نفتی و جنگ سردی جدید»، ترجمه مینا آگاه، http://www.aftabir.com/articles/view/politics/world/c1c1220351570_ghafghaz_p1.php ، ( تاریخ دسترسی: 18/06/1392).
3. دیمیتروا، ایرینا، (2010)، «دیپلماسی انرژی روسیه – اروپا: تحلیل راهبردی خطوط لوله ناباکو وجریان جنوبی» ، صوفیا نصرالهی و محمد صادق جوکار، مؤسسه بینالمللی انرژی ترسیم راهبردی، شمارة 4، صص. 16-1 .
4. رضایی، علیرضا، (1389)، «الگوی روسیه از نظم در نظام بین‌الملل پسا جنگ سرد نظم موازنه‌محور»، فصلنامة مطالعات سیاسی، سال دوم، شمارة 7، صص. 74-53.
5. کوزه‌گر کالجی، ولی، (1390)، «جایگاه آسیای مرکزی در لایحه بودجه 2012 آمریکا»، مرکز تحقیقات راهبردی، شمارة 360 ، اردیبهشت 1390، صص.22-5.
6. کولایی، الهه وعلیرضا نوری، (1389)، «عمل‌گرایی پوتین و تغییر در رویکردهای سیاست خارجی روسیه»، فصلنامة سیاست، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، صص. 228-209 .
7. مشیرزاده، حمیرا، (1390)، تحول در نظریههای روابط بینالملل، چاپ ششم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
8. مصلی‌نژاد، عباس، (1390)، «تحلیل سیاست موازنة قدرت ایران در رهیافت رئالیستی و نئورئالیستی»، فصلنامة پژوهشهای روابط بینالملل، شماره یکم، پاییز 1390، صص. 158-131.
 
ب) انگلیسی
1. Antonenko,Oksana, (2005), “Frozen Uncertainly: Russia and the Conflict Over Abkhazia Conflict Resolution and Status”, American Academy of Arts and Sciences Cambridge, VUB Press.
2. Cameron, Fraser, (2009), “The Politics of EU-Russia Energy Relations”, EU-Russia Center, Oil ,Gas, and Energy Law, www.ogel.orgpp. Pp.20-30, (Accessed on12/10/2011).
3. Cohen, Ariel, (2006), “U.S Interests and Central Asia Energy Security, Published By Heritage Foundation, www.heritage.org (Accessed on 10/05/2012).
4. Crandall, Maureen, (2011), “The Role of Central Asian Gas”, Russian Energy Security and Foreign Policy, Edited by Adrian Dellecker and Thomas Gomart, First Published, USA, pp.74-87.
5. Goldgeier, James and Michael Mcfaul, (2003), “Power and Purpose: U.S. Policy toward Russia after the Cold War”, Brookings Institution Press, Washington D.C.
6. Kobaladze, Mikheil, (2005), “Russia in NATO: Attesting the Impossible”, Centro Argentino de Estudios Internacionales Area CEI, www.caei.com.ar, pp.1-10, (Accessed on 15/07/2012).
7. Marketos, Thrassy, (2009), “Eastern Caspian Sea Energy Geopolitics: A Litmus Test for the U.S.-Russia-China Struggle for the Geostrategic Control of Eurasia”, Strategic Studies, Vol.3, No.1,  pp.2-19.
8. Milo, Vladimir, (2011), “UPS and Downs of the Russia- Turkmenistan Relation”, Russian Energy Security and Foreign Policy, USA, pp. 89-107.
9. Murinson, Alexander, (2008), “Azerbaijan-Turkey-Israel Relation the Energy Factor”, Middle East Review of International Affairs, Vol. 12, No.3, pp.47-64.
10. Nyamaa, Burmaa and Munteanu Inga, (2009), “Georgia in the Big Power Game: Victim or a Villain?” Roskilde University Institute for Society and Globalization, pp.1-101.
11-Olcott, Martha, (2011), “Kazakhstan’s Oil and Gas Development”, Russian Energy Security and Foreign Policy, First Published, USA, Routledge, pp.107-121.
12-Papava, Vladimir, (2004), “The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Implications for Georgia”, Journal of Caucasian Studies, Vol.2, No.2,pp.85-102.
13-Turner, Randall, (2008), “Balance of Power Theory, Implications for the U.S, Iran, Saudi Arabia Arms Race”, Naval post Graduate School,  pp.1-115.
14-Umloach, Frank, (2011), “Energy Security in Eurasia”, Russian Energy Security and Foreign Policy, First Published, USA, Routledge, pp. 23-39.