دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-194 
4. بررسی علت‌های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان

صفحه 57-80

10.22059/jcep.2014.51756

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ حبیب رضازاده؛ سعیده حضرت‌پور