موانع شکل‌گیری جامعة‌ مدنی در روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

2 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

به‌نظر بسیاری از ناظران حوزة سیاست، فروپاشی اتحاد شوروی و از میان رفتن حزب کمونیست گامی بلند در مسیر مردم­سالار شدن روسیه برآورد می­شد. ولی در‌پی دگرگونی‌های نخستین دهة پس از تجزیة اتحاد شوروی آشکار شد که این روند با چالش­های اساسی رو‌به‌رو است. ضعف شدید جامعة مدنی در این کشور همراه با  تداوم قدرت متمرکز دولت، جنبه­های پیچیدة این دگرگونی را مشخص می­کند.  پرسش اصلی این نوشتار این است که موانع شکل­گیری جامعة مدنی در روسیة پساشوروی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، چند سؤال ­فرعی هم طرح می‌شود: جامعة‌ مدنی چیست؟ چه عواملی سبب تضعیف جامعة‌ مدنی در روسیة پساشوروی شده است؟ فرضیة نویسندگان این است که عناصر تضعیف­کنندة‌ جامعة‌ مدنی، همان اصلی‌ترین عناصر تولید‌ نابرابری در روسیة پساشوروی است که به‌صورت سیستماتیک و در روندی مدیریت­شده، جامعة مدنی را تضعیف کرده­اند. نویسندگان این نوشتار با روش توصیفی –  تحلیلی، بررسی خود را با استفاده از کتاب‌ها و مقاله‌های فارسی و انگلیسی در این زمینه، و بهره­گیری از منابع اینترنتی انجام داده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obstacles of Formation Civil Society in Russia

نویسندگان [English]

 • Elaheh Koolaei 1
 • Farzad Kalbali 2
1 Professor of Regional Studies, University of Tehran
2 Graduated Ph.D. of Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

For many political observers, the collapse of the Soviet Union would lead to accelerate the process of democratization in all the remained countries from this event, especially Russia. But very soon it was clear that the country is confronted with many critical obstacles in this way. The considerable weakness of the civil society and its institutions along with the legacy of centralized power in Russia make the process of democratization very complicated. The main question of this paper is: what are the obstacles of emerging civil society institutions in Russia after the disintegration of the Russian Federation? Other questions to answers this question is: the different definitions of the civil society and its basic organs. The authors’ hypothesis is that “the weakening elements of civil society in Russia are the factors of production and reproduction of inequality in Russia”. The authors gathered their needed data from internet and available sources, and analysis them with descriptive- analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil society
 • Russia
 • Soviet Union
 • state
 • Party
 • Media
 • Civil institutions
 1.  

  1. بشیریه، حسین، (1374)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران:نشرنی.
  2. بشیریه، حسین، (1386)، عقل در سیاست، تهران: نگاه معاصر.
  3. قوام، عبدالعلی، (1382)، جهانی­شدن و جهان سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وبین­المللی.
  4. کاتوزیان، محمدعلی، (1377)، نه مقاله در جامعه‌شناسی ایران، تهران: مرکز.
  5. کامروا، مهران، جان اسپوزیتو و جان واتربوری، (1391)،ترجمه دلفروز، محمدتقی، جامعة مدنی و دموکراسی در خاورمیانه، تهران: فرهنگ جاوید.
  6. کرمی، جهانگیر، (1384)، تحولات سیاست خارجی روسیه، هویت دولت و مسئله غرب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
  7. کولایی، الهه، (1389)، «تحول درنظام فدرال روسیه»، فصلنامة راهبرد، سال نوزدهم، شمارة 56، پاییز 1389، صص.137-162.
  8. کولایی، الهه، (1392)، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، چاپ سوم، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
  9. نورث، داگلاس،سی، (1379)، ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصاد، ترجمه غلامرضا آزاد(ارمکی)، تهران: نشرنی.

   

  ب) انگلیسی

  1. Diamond, Larry, (1994) “Rethinking Civil Society, toward Democratic Consolidation”, Journal of Democracy”, Vol.5, No.3, July 1994, pp.3-30.

  2. Howard  M.C. and J. E. King, (1986), The Political Economy of Marx, Second Edition, London New York, Longman Group UK Limited,

  3. Knox, Zeo, (2005), Russian Orthodoxy and Russian Nationalism, London: Routledge,

  4. Marx, K., (1971), Critique of Political Economy, London, Lawrence and Wishart

  5. Marx, Karl, Prefect to the Critique of Political Economy,

  6. Ozdalga Elizabet and Sune Persson (Eds), (1997), the Civil Society, Democracy and the Muslim World, Istanbul,

  7. Ponton, Geoffrey, (1994), the Soviet Era, USA, Blackwell,

  8. Ross, C., (2003), “Putin’s Federal Reforms and the Consolidation of Federalism in Russia: One Step forward, Two Steps back”, Communism and Post- Communism Studies, Vol.36, No.1, March 2003, pp.29-47.

  9. Sakwa, Richard, (1996), Russian Politics and Society, London:Routledge