سازمان های مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزی (مطالعۀ موردی: انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات روسیه، دانشکدۀ مطالعات جهان، دانشگاه تهران

2 کارشناس ‌ارشد مطالعات منطقه‌ای آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه تهران

چکیده

انقلاب رنگی دگرگونی جدیدی در عرصۀ سیاست است که در دهۀ پایانی قرن بیستم از کشورهای اروپای‌شرقی آغاز و در دهۀ نخست قرن بیست‌و‌یکم به جمهوری‌های نواستقلال اتحاد شوروی تسری یافته است. از عوامل مؤثر در چنین رخدادی، وجود کشورهای بزرگی است که برای رسیدن به هدف‌های خود از فقر موجود در این کشورها استفاده کرده‌اند و می‌خواهند از کمک‌های مالی به‌عنوان حربه‌ای برای نفوذ بیشتر خود، بیشترین استفاده را ببرند. پرسش اصلی این نوشتار با کمک روش همبستگی متغیرها، این است که سازمان‌های مردم‌نهاد چگونه بر انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان تأثیر گذاشته‌اند؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می‌شود که سازمان‌های مردم‌نهاد‌ از راه آگاهی‌بخشی به جوانان، بر انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان تأثیر مستقیم و مؤثر گذاشته‌اند. گردآوری اطلاعات این نوشتار از راه کتابخانه‌ای، اسنادی و اینترنتی است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم‌نهاد در این کشورها با دردست‌گرفتن رسانه‌ها، نبض افکار عمومی جامعه را در دست می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا همه چیز را بزرگ‌تر از آنچه هست، نشان دهند و از این راه به منافع خود دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NGOs and political transformation in Central Asia (Case study: Color revolution in Republic of Kyrgyzstan)

نویسندگان [English]

 • Jahangir Karami 1
 • Tahereh Daliran Chapeshloo 2
1 Associate Professor, Russia Studies Department, Faculty of Global Studies, University of Tehran, Iran
2 Master of Regional Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Colored or velvet revolution as a change in the political arena was initiated in the final decades of the twentieth century in the countries of Eastern Europe such as Czechoslovakia and Romania and developed in the independent Soviet republics such as Georgia and Kyrgyzstan. The effective factors in the occurrence of such an event are the great powers that use anything to utilize the poor conditions in these countries to achieve their goals. The main question with the help of correlation method is that NGOs have influenced how the Tulip Revolution was occurred in Kyrgyz Republic? In response, it is hypothesized that non-governmental organizations through awareness to the youth of the Kyrgyz Republic have the direct effect on the color revolution. This study collected information through library, documents and the internet. The results indicated that non-governmental organizations in the country have to take the pulse of public opinion over the media and try to represent everything larger than usual and to achieve their interests.

کلیدواژه‌ها [English]

 • color revolution
 • Kyrgyzstan
 • non-governmental organizations
 1. الف) فارسی

  1. ابوالکازین، رژولدیزبیک و آلکس دانیلوویچ (1384)، «انقلاب‌های رنگین: علل و انگیزه‌های واقعی»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال 14، دورۀ چهارم، شمارۀ 51، صص. 206-185.
  2. احمدی، حسین (1385)، تحولات منطقه‌ای ویژۀ قفقاز، تهران: نشر تاریخ معاصر ایران.
  3. اطهری، اسدالله (1381)، «سازمان‌های غیردولتی در دورنمای توسعه»، مطالعات استراتژیک خاورمیانه، شمارۀ 30، صص. 234-219.
  4. ایزدی، جهانبخش (1385)، «بازگفت: تحلیلی بر انقلاب رنگی: چگونگی مواجهه با ایران»، راهبرد یاس، شمارۀ هشتم، صص. 204-183.

  5. بشیریه، حسین (1382)، آموزش دانش سیاسی، چاپ سوم، تهران: نشر نگاه معاصر.

  1. بهمن، شعیب (1388)، انقلاب‌های رنگی و انقلاب اسلامی ایران، تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  2. بینگول، ایلماز (1384)، «انقلاب رنگی قرقیزستان: تغییر دمکراتیک یا رقابت جهانی؟»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال 14، دورۀ چهارم، شمارۀ 51، صص. 216-207.

  8. پوستین‌چی، زهره (1389)، «ابزارها و فرایندهای انقلاب‌های رنگی»، فصلنامۀ مطالعات بسیج، سال 13، شمارۀ 46، صص. 62-31.

  9. حاتمی، تورج (1382)، برخورد منافع روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: نشر خورزن.

  1. ساعی، احمد (1385)، مسائل سیاسی _ اقتصادی جهان سوم، چاپ هشتم، تهران: نشر سمت.
  2. سعیدی، محمدرضا (1382)، درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان‌های غیردولتی، تهران: نشر سمت.
  3. سوری، امیرمحمد (1386)، «واکاوی انقلاب‌های رنگی»، فصلنامۀ اوراسیای مرکزی، سال سوم، شمارۀ نهم، صص. 31-28.
  4. عسگری، حسن (1384)، «نقش بازیگران خارجی در انقلاب رنگی: مورد انقلاب رز گرجستان»، فصلنامۀ آسیای مرکزی و قفقاز، سال 14، دورۀ چهارم، شمارۀ 51، صص. 116-86.
  5. عمید، حسن (1373)، فرهنگ عمید، چاپ 16، تهران: نشر امیرکبیر.
  6. قوام، عبدالعلی (1374)، نقد نظریه‌های نوسازی و توسعۀ سیاسی، تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی.
  7. کلایو اسمیت، برایان (1380)، فهم سیاست جهان سوم نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمۀ امیرمحمد حاجی‌یوسفی و محمدسعید قائنی‌نجفی، تهران: نشر وزارت امور خارجه.
  8. کولایی، الهه (1389)، افسانۀ انقلاب‌های رنگی، تهران: نشر میزان.
  9. گلشن‌پژوه، محمودرضا و فردین خرازی و حسین سپهر (1386)، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی حقوق‌بشری و نقض حقوق‌بشر در کشورهای غربی، تهران: نشر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  10. متقی‌، ابراهیم (1389)، «جنگ نرم، انقلاب‌های رنگی و دیپلماسی عمومی»، فصلنامۀ راهبرد دفاعی، سال هشتم، شمارۀ 28، صص. 146-117.
  11. متقی، ابراهیم (1389)، «نشانه‌شناسی و تبارشناسی انقلاب‌های رنگی»، فصلنامۀ مطالعات بسیج، سال 13، شمارۀ 46، صص. 29-8.
  12. ملکوتیان، مصطفی (1386)، « انقلاب‌های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز و تمایز آن‌ها از انقلاب‌های واقعی»، فصلنامه سیاست، دورۀ 37، شمارۀ چهارم، صص. 257-239.

   

  ب) انگلیسی

  1. Anable, David (2005), “Role of Georgia’s Media-and Western Aid-in The Rose Revolution”, Irina Kobrinskaya,Vol. 19, No. 375, pp. 407-434.

  2. Baev, Pavel K. (2011), “A Matrix for Post-Soviet ‘Color Revolutions’: Exorcising The Details”, Peace Research Institute Oslo (PRIO), Vol. 14, No. 2, pp. 3-22.

  3. Buxton, Charles (2009), “NGO Network in Central Asia and Global Civil Society: Potentials and limitations”, Central Asian Survey, Vol. 28, No. 1, pp. 43-58.

  4. Derluguian, Georgi (2010), “The Color Revolutions Betrayed”, Northwestern University, No. 100, pp. 1-6.

  5. Doten, Chris (2007), “Color Evolution: NGOs and Unite for Change in Kyrgyzstan Oligarchs”, The Fletcher School Journal for Issues Related to Southwest Asia and Islamic Civilization, Vol. 5, No. 3, pp. 1-12.

  6. Engdahl, F. William (2010), “Kyrgyzstan’s ‘Roza Revolution’- Cui Bono? Washington, Moscow, Beijing and the Geopolitics of Central Asia”, Political Analysis, Vol. 47, No. 5, pp. 1-11.

  7. Goldstein, Jeff (2008), “The Human Rights Situation in Central Asia”, Testimony Prepared for the Asia, Pacific and Global Environment Subcommittee of the House Foreign Affairs Committee, Vol. 14, No. 2, pp. 1-5.

  8. Herd, Graeme P. (2005), “Colorful Revolutions and The CIS”, Problems of Post-Communism, Vol. 14, No. 3, pp. 3-18.

  9. Kennedy, Michael D. (2009), “A Public Sociology of Emerging Democracies: Revolution, Gender Inequalities, and Energy Security”, Weiser Center for Emerging Democracies University of Michigan, Vol. 28, No. 1, pp. 1-29.

  10. Kuchukeeva, Altinay and John O’Loughlinl (2003), “Civic Engagement and Democratic Consolidation in Kyrgyzstan”, The University of Colorado, Washington DC, Vol. 78, No. 23, pp. 557-587.

  11. Kukeyeva, Fatima (2006), “Color Revolutions in The Central Asia and The U.S Position”, Taiwan International Studies Quarterly, Vol. 2, No. 2, pp. 81-96.

  12. Polese, Abel (2008), “Russia, the U.S, ‘The Others’ and The ‘101 Things to Do to Wine a (Color) Revolution’: Reflections on Georgia and Ukraine”, University of Edinburgh, Institute of Geography, Vol. 5, No. 3, pp. 1-23.

  13. Rushdie, Salman (2006), “Democratisation, NGOs and “Color Revolution”, Published on Open Democracy, Vol. 2, No. 2, pp. 1-12.

  14. Spirova, Maria (2008), “Corruption and Democracy “The Color Revolutions” in Georgia and Ukraine”, Taiwan Journal of Democracy, Vol. 4, No. 2, pp. 75-90.

  15. Tucker, Joshua A. (2007), “Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored Revolutions”, Perspectives on Politics, Vol. 5, No. 3, pp. 535-551.

  16. Wilson, Jeanne L. (2010), “Color Revolution: The View From Moscow and Beijing”, Journal Of Communist Studied And Transition Politics, Vol. 25, Nos. 2-3, pp. 369-395.

  17. Woehrel, Steven (2005), “Ukraine’s Orange Revolution and U.S Policy”, CRS Report for Congress (Order Code RL32845), Vol. 52, No. 2, pp. 1-14.