دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-174 (بهار و تابستان) 
تغییر رویکرد پوتین در سیاست خارجی نوین روسیه

صفحه 1-17

10.22059/jcep.2016.58571

حیبب اله ابوالحسن شیرازی؛ قدرت اله بهبودی نژاد