دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-174 (بهار و تابستان) 
2. تغییر رویکرد پوتین در سیاست خارجی نوین روسیه

صفحه 1-17

10.22059/jcep.2016.58571

حیبب اله ابوالحسن شیرازی؛ قدرت اله بهبودی نژاد