تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

چکیده

قزاقستان آخرین جمهوری اتحاد شوروی بود که استقلال خود را اعلام کرد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، این کشور به‌دنبال بازسازی هویت ملی خود، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. به‌سبب وابستگی شدید به مسکو، تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی در این کشور آسان نبود. در سال‌های اولیۀ استقلال، قزاقستان برای انجام اصلاحات اقتصادی، به‌دلیل رخداد بحران مالی آسیا، مسیر سختی پیش رو داشت؛ اما دولت با جدیت این برنامه‌ها را دنبال کرد. این نوشتار درپی پاسخ‌دادن به این پرسش است که «آزادسازی اقتصادی در قزاقستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی، بر رشد جامعۀ مدنی در این کشور چه تأثیری داشته است؟» نویسندگان  پس از بررسی جنبه‌های مختلف اقتصاد، سیاست و جامعۀ مدنی در قزاقستان، استدلال می‌کنند که در بیش از دو دهۀ پس از فروپاشی اتحاد شوروی، آزادسازی اقتصادی سبب رشد نسبی جامعۀ مدنی در قزاقستان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of economic liberalization on the growth of civil society in Kazakhstan

نویسندگان [English]

 • Elaheh Koolaee 1
 • Simin Shirazi Moogooei 2
1 Professor of Regional Studies, University of Tehran, Iran
2 PhD Candidate of Regional Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Kazakhstan was the last Soviet republic to declare independence. But after the Soviet collapse, the country seeks to rebuild its national identity and make economic reforms. Changing political and economic structures in these countries due to its high dependence on Moscow was not easy. In the early years of independence due to the Asian financial crisis the country was faced with severe economic reforms, but the government has aggressively pursued these programs. Banking reform, tax reform, privatization, development, and current efforts to attract foreign investment was economic plan of Kazakhstan. In 2001, Western countries introduced Kazakhstan as a successful example of the transition to a market economy and this suggests the success of economic development. This research is trying to answer whether these reforms have had an impact on improvement of human development indicators and led to the expansion of civil society in these countries. What is certain is that this country suffers from corruption and political structures to concentrate power in the hands of a few. However, entering a range of trade and international economics has effects on the behavior of its officials in some cases and has led to the human development indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil society
 • Economic Development
 • economic liberalism
 • Human Development
 • Kazakhstan
 • Soviet Union
 1. الف) فارسی

  1. ابوالحسنی، صالح (1376)، جمهوری قزاقستان، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

  2. اسلام­زاده، وحید، مشابهت­ها و تفاوت­های وبر و مارکس از دیدگاه کارل لویت، روزنامۀ سرمایه، شمارۀ 604 به تاریخ 26/8/86، صفحه 11 (اندیشۀ اقتصادی)، http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1521589، (تاریخ دسترسی: 22/2/1392).

  1. 3.  بشیریه، حسین (1390)، جامعه­شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.

  4. روابط تجاری قزاقستان و چین، http://www.iras.ir/vdcdoz0x.yt0jz6a22y.html، (تاریخ دسترسی: 8/1/1392).

  5. کلودین، فرناندو (1377)، از کمینترن تا کمینفورم، ترجمۀ فرشیده میر بغداد آبادی و جمعی از نویسندگان، تهران: خوارزمی.

  6. کولایی، الهه (1384)، بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.

  7. کولایی، الهه (1389)، سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی، تهران: انتشارات سمت.

  8. لینک پیتر و ناومکین، ویتالی(1391)، آسیای مرکزی دو دهه پس از استقلال، ترجمۀ علیرضا عیاری، تهران: انتشارات مؤسسۀ مطالعات ایران و اوراسیا.

  9. مور، برینگتون (1375)، ریشه­های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  10. نش، کیت (1391)، جامعه­شناسی سیاسی معاصر، ترجمۀ محمد تقی دل‌فروز، تهران: انتشارات کویر.

   

  ب) انگلیسی

  1. EBRD (2001), European Bank for Reconstruction and Development: Kazakhstan Investment Profile, London.

  2. Encyclopedia of Nations (2014), Available at:

  http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Kazakhstan-Political-Parties.html, (Accessed on: 5/9/2012).

  3. Fredborn Larsson, Johan (2010), The Transition in Kazakhstan from Command to Market Economy, Department of Economics at the University of  Lund, pp. 5-18.

  4. Freedom House (2013), Available at:

  https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2013/kazakhstan#., (Accessed on: 14/10/2012).

  5. Golrizki, Yuran and Oleg Khlevnyuk (2004), Cold Peace Stalin and The Soviet Ruling Circle, 1945-1953, New York: Oxford University Press.

  6. Itarr-tass (2014), Available at: http://en.itar-tass.com/economy/753419, (Accessed on: 24/8/2012).

  7. Kazakhstan: The News Weekly That Won’t Be Silenced (2011), Archived from the original on 21 September 2012, Available at: http://www.eurasianet.org/node/63176, (Accessed on: 21/9/2012).

  8. Lee, Julian (2007), NGOs in Kazakhstan & The Caspian Sea Region: An Overview, Available at:

  http://graduateinstitute.ch/webdav/site/cig/shared/CIG/archives/pdf/kazakhstanapril.pdf, (Accessed on: 2/09/2012).

  9. Mining World (2014), Available at:

  http://www.miningworld.kz/en/press-centre/news/66-17-01-2014mining, (Accessed on: 17/10/2012).

  1. Oil and Gas Journal (2000), Kazakh Recovery Lifts Hurricane, Vol. 98, No. 3, pp. 73-74.
  2. Ovcharenko, Vsevolod (August 2006),Government Financing of NGOs in Kazakhstan: Overview of a Controversial Experience, The International Journal of Not-for-Profit Law, Vol. 8, No. 4, Available at: http://www.icnl.org/research/journal/vol8iss4/special-2.htm, (Accessed on: 3/11/2012).
  3. Overview of NGOs/Civil Society: Kazakhstan (2009), Available at:

  http://www.adb.org/publications/overview-ngos-civil-society Kazakhstan, (Accessed on: 3/11/2012).

  1. The Economist, (2011), Available at:

  http://www.economist.com/blogs/banyan/2011/04/kazakhstans_presidential_election, (Accessed on: 21/6/2012).

  1. Transparency International (2013), Available at:

  http://www.transparency.org/country#KAZ, (Accessed on: 8/10/2012).

  1. Tsertsvadze, Tika and Vera Axyonova (2013), “Trading Values with Kazakhstan”, EUCAM, No. 32, Available at:

  www.eucentralasia.eu/.../EUCAM-PB-32-Trading-values-KZ-EN_01.pdf, (Accessed on: 28/9/2012).

  1. U.S Department of State (2013), Available at:

  http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204668.htm, (Accessed on: 10/9/2012).

  1. UNDP (2014), Available at:

  http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KAZ.pdf, (Accessed on: 6/10/2012).

  1. United States Census (2014), Available at: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c4634.html, (Accessed on: 17/10/2012).
  2. Weinthal, E. and P. J. Luong (2001), Energy Wealth and Tax Reform in Russia and Kazakhstan, Resources Policy 27, pp. 215-223.
  3. World Bank (2012), Available at:

  http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/04/18/kazakhstan-in-the-customs-union-losses-or-gains, (Accessed on: 25/11/2012).

  1. WTO (2014), Available at:

  http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_kazakhstan_e.htm, (Accessed on: 13/2/2013(