چشم‌اندازی بر عضویت هند در سازمان همکاری شانگهای، فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

چکیده

سازمان­های منطقه­ای راهی برای دست­یابی به منافع راهبردی کشورها هستند که بر پایۀ هدف‌ها و منافع مشترک کار می­کنند. امروزه سازمان همکاری شانگهای به­عنوان یک سازمان مهم منطقه­ای مطرح است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به­وجود آمد. هند همواره خواستار عضویت دائم در این سازمان بوده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که هدف‌ها و منافع هند از عضویت در سازمان همکاری شانگهای چیست؟ این نوشتار ضمن توجه به زمینه­های تکامل سازمان همکاری شانگهای، برای عضویت دائم هند در این سازمان منافعی را برمی­شمرد که برای این کشور فرصت است. جدا از این فرصت­ها، چالشی­هایی برای دست­یابی هند به این مهم وجود دارد که به آن­ها نیز پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prospect of India membership in the Shanghai Cooperation Organization: opportunities and challenges

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sadegh Koushki 1
 • Seyyed Mahmood Hosseini 2
1 Assistant Professor, Regional Studies Department, University of Tehran, Iran
2 MA in Regional Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Regional organizations are established to achieve to strategic interests of the member countries based on common interests and goals. Shanghai Cooperation Organization (SCO) is considered as a regional organization. SCO was formed in 2001 with the participation of China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. This study attempts to analyze the reasons of India for trying to consider itself as an ideal candidate for SCO membership, while the member countries stipulated that they can admit no plans to accept new members in the near future. Nevertheless, India should continue to pursue its case for membership, as it will benefit both India and the SCO members. In order to understand and analyze this condition, the research discusses the origin and growth of SCO and its emergence as a regional international organization. It identifies the potential benefits that India can gain by becoming the full member of SCO. The research has indicated that the present concerns and challenges that India would have to confront after obtaining the full membership.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Central Asia
 • Challenges
 • full membership
 • India
 • Opportunities
 • Shanghai Cooperation Organization
 1. فارسی

  1. آقایی، سیدداود و ابراهیم طاهری (1392)، «هند و شانگهای»، سیاست، دوره چهل و سوم، شماره 4، صص. 145-135.

  2. آقایی، سیدداود و سیدمحمود حسینی (1391)، «چشم­انداز قدرت نرم هند؛ فرصت­ها و چالش­ها»، مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره 4، صص. 228-199.

  3. بزرگی، وحید و میرعبدالله حسینی (1389)، «سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم­انداز آینده»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال سوم، شماره 7، صص. 27-1.

  4. توحیدی، زهرا (1390)، «اهداف هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای»، پژوهش­نامه سیاست خارجی، شماره 30، صص. 282-261.

  5. شفیعی، نوذر و دیگر نویسندگان (1391)، «رویکرد هند در قبال افغانستان پس از  سپتامبر 2001 (با نگاه به ایران)»، ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره 2، صص. 152-125.

  6. طباطبایی، سیدعلی (1390)، «بررسی تطبیقی رویکرد راهبردی چین، روسیه، آمریکا، هند، پاکستان و ایران به سازمان همکاری شانگهای»، راهبرد، سال بیستم، شماره 6، صص. 191-169.

  1. 7.  کولایی، الهه (1385)، «سازمان شانگهای و امنیت آسیای مرکزی»، پژوهش‌های علوم سیاسی، سال دوم، شماره 3، صص. 46-29.
  2. 8.  کولایی، الهه و مسعود ایمانی (1393)، «سیاست انرژی هند در منطقه دریای خزر؛ مرور انتقادی»، مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، سال اول، شماره 2، صص 136-113.
  3. 9.  کولایی، الهه و ماندانا تیشه‌یار (1389)، «مطالعات تطبیقی رهیافت امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال سوم، شماره 71، صص 140-123.

  10. کولایی، الهه و ماندانا تیشه‌یار (1390)، «بررسی نظری رهیافت امنیت انرژی هند در آسیای مرکزی»، روابط خارجی، سال سوم، شماره 2، صص. 184-161.

  11. لین، ایان مک (1387)، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران: نشر میزان.

   

  ب) انگلیسی

  1. Aris, Stephen (2012), “The Response of the Shanghai Cooperation Organization to the Crisis in Kyrgyzstan”, Civil Wars, Vol. 14, No. 3, pp. 57-482.
  2. Baruah, Amit (2003), “India, Tajikistan to Set up JWG on Counter-Terrorism”, The Hindu, Online edition of India’s National Newspaper, Available at:

  http://www.thehindu.com/2003/11/15/stories/2003111502361100.htm, (Accessed on: 7/10/2015).

  1. Boland, Julie (2011), “Ten Years of SCO: A Lost Decade? A Partner for the US?”, Brooking Institutions Policy Paper, pp. 1-62.
  2. Dutta, Sujit (2011), “China in SAARC? To What Effect?”, Strategic Analysis, Vol. 35, No. 1, pp. 493-501.
  3. Hansen, Flemming Splidsboel (2008), “The Shanghai Co-operation Organization”, Asian Affairs, Vol. 39, No. 1, pp. 119-229.
  4. Kaplan, Robert D (2011), Monsoon: The Indian Ocean and The Future of American Power, New York: Randon House Trade.
  5. Khan, Zahid Ali (2013), “Pakistan and Shanghai Cooperation Organization”, IPRI Journal, Vol.13, No. 1, pp. 57-76.
  6. Koolaee, Elaheh and Mandana Tishehyar (2013), “An Outlook on Energy Cooperation Approaches in the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Region”, Geopolitics Quarterly, Vol. 8, No. 4, pp. 41-71.
  7. Krishna, Ananth (2012), “Observer Countries Must Work Hard for SCO Membership, Says China”, The Hindu, Online edition of India's National Newspaper, Available at: http://www.thehindu.com/news/international/observer-countries-must-work-hard-for-sco-membership-says-china/article3449100.ece (Accessed on: 7/10/2015).
  8. Kumar, S.Y. Surendra (2013), “India and the Shanghai Cooperation Organization: Issues and Concerns”, International Journal of China Studies, Vol. 4, No. 3, pp. 343-359.
  9. Kundu, Nivedita Das (2009), “India Should Give a Closer look to The Shanghai Cooperation Organization”, Indian Council of World Affairs-Policy Brief, pp. 1-10, Available at: http://www.icwa.in/pdfs/indiashang.pdf, (Accessed on: 11/9/2014).
  10. Luzyanin, Sergey (2007), “Central Asia in Trilateral Cooperation: Regional Potential and Resources of SCO”, China Report, Vol. 43, No. 2, pp. 237-243.
  11. Matveeva, Anna and Antonio Giustozzi (2008), “The SCO: A Regional Organization in the Making”, Crises State Working Papers Series, No. 2, pp. 1-30.
  12. Naseer, Rizwan and Musarat Amin (2011), “Sino-Pakistan Relations: A Natural Alliance against Common Threats”, Berkeley Journal of Social Sciences, Vol. 1, No. 2, pp. 1-11.
  13. Norling, Nicklas and Niklas Swanstrom (2007), “The Shanghai Cooperation Transition, Trade and the Roles of Iran, India and Pakistan”, Central Asian Survey, Vol. 26, No. 3, pp. 429-444.
  14. Panda, Jagannath P (2013), “India’s New Look at Central Asia Policy: A Strategic Review”, in Laruelle, Marlene and Sebastien Peyrouse (eds), Mapping Central Asia: Indian Perception and Strategic, London: Ashgate.
  15. Roy, Meena Singh (2012), “India’s Option in the Shanghai Cooperation Organization”, Strategic Analysis, Vol. 36, No. 4, pp. 645-650.
  16. Ruggie, John Gerard (1993), Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form, New York: Columbia University Press.
  17. Starchak, Maxim (2011), “The Shanghai Cooperation Organization: Opportunities for Russia”, Central Asia and the Caucasus, Vol. 12, Issue 2, pp. 126-135.
  18. Swanstrom, Niklas (2008), “Shanghai Cooperation Organization and the Aftermath of the Russian Invasion of Georgia”, China and Eurasia Forum Quarterly, Vol. 6, No. 3, pp. 3-7.
  19. Yuan, Jing-Dong (2010), “China’s Role in Establishing and Building the Shanghai Cooperation Organization (SCO)”, Journal of Contemporary China, Vol. 19, No. 6, pp. 855-869.
  20. Zeb, Rizwan (2006), “Pakistan and the Shanghai Cooperation Organization”, China and Eurasia Forum Quarterly, Vol. 4, No. 4, pp. 51-60.