دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 175-432 (پاییز و زمستان) 
راهبرد روسیه در بحران سوریه (2014- 2011)

صفحه 309-324

10.22059/jcep.2016.60544

رضا سیمبر؛ علی اصغر ستوده؛ علی اسمعیلی