راهبرد روسیه در بحران سوریه (2014- 2011)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

روسیه به‌عنوان یک بازیگر مهم فرامنطقه‌ای و احیاشده در صحنۀ جهانی راهبرد  متفاوتی از غرب و کشورهای عربی در قبال بحران سوریه در پیش گرفته که بر مبنای دفاع سرسختانۀ دیپلماتیک و کمک‌های نظامی از رژیم اسد است. حال این پرسش اساسی و محوری مطرح می‌شود که چرا روسیه راهبرد متفاوتی از غرب و کشورهای عربی در قبال بحران سوریه در پیش گرفته  است و چه عواملی بر به‌کارگرفتن این راهبرد تأثیرگذار بوده‌اند؟ یافته‌های این نوشتار بر این اساس است که تقابل روسیه و غرب در بحران سوریه بر سر نظم و هنجارهای جهانی است که منافع منطقه‌ای و جهانی روسیه را در طول این بحران تحت تأثیر قرار داده است. همچنین ساختار سیاسی و درک نخبگان روسی از این بحران که تهدیدها و فشارهای نظام‌مند در بحران سوریه را بر سیاست خارجی روسیه تبدیل و ترجمه می‌کنند به‌عنوان متغیرهای میانجی سبب راهبرد متفاوت روسیه از غرب در طول بحران سوریه شده است. روش پژوهش در این نوشتار توصیفی- تحلیلی بر پایۀ روش کیفی و روش گردآوری داده‌ها منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Russian Strategy towards the Crisis in Syria, 2011-2014

نویسندگان [English]

 • Reza Simbar 1
 • Ali Asqhar Sotoudeh 2
 • Ali Esmaeili 2
1 Professor of Political Science, University of Guilan, Iran
2 PhD Student in International Relations, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

Russia as an important Trans-regional and revived power in the global scene has taken a different approach toward Syrian crisis from of Western and Arabian countries; a strategy that is based on steadfast diplomatic and military support from Assad regime. As a basic and core question, we ask why Russia has taken a strategy toward Syrian crisis different from that of Western and Arabian countries and which factors have pushed Russia to this path? The findings of this research show that the confrontation between Russia and west is in fact a conflict upon global order and the norms which can affect Russian regional and global interests in this crisis. Moreover, Russia’s political structure and Russian elites’ perceptions with regard to this crisis are considered as mediating variables which have transformed and translated systemic threats and pressures in the Syrian crisis upon Russia’s foreign policy. These have pushed Russia to take a different path from the West. Our research methodology is descriptive-analytical and we have used library and internet sources for data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • international system
 • Russia
 • Russia’s Political Structure
 • Russian Elites’ Perceptions
 • Syria Crisis
 • West
 1. الف) فارسی

  1. ابوالحسن شیرازی، حبیب­الله و قدرت­الله بهبودی‌نژاد (1395)، «تغییر رویکرد پوتین در سیاست خارجی نوین روسیه»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دورۀ 9، شمارۀ 1، صص. 17-1.

  2. آقاحسینی، علیرضا و دیگران (1392)، «مطالعه سیاست خارجی روسیه در بحران داخلی سوریه (2011 تاکنون)»، پژوهش­های راهبردی سیاست، سال 2، شمارۀ 7، صص. 187-165.

  3. کوشکی، محمدصادق و ابراهیم طاهری بزی (1393)، «حضور روسیه در خاورمیانه در دورۀ پوتین (احیای نفوذ روسیه در کشورهای زیر نفوذ اتحاد شوروی)»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دورۀ 8، شمارۀ 1، صص. 62-43.

  4. کیانی، داود (1385)، «ساختار تصمیم­گیری در سیاست خارجی روسیه»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال 14، دورۀ 4، شمارۀ 54، صص. 167-143.

  5. کیانی، داود و زهره خان­محمدی (1392)، «واکاوی علل حضور روسیه در بحران سوریه»، راهبرد، سال 22، شمارۀ 69، صص. 114-87.

  ب) انگلیسی

  1. Allison, Roy (2013), “Russia and Syria: Explaining with a Regime in Crises”, International Affairs, Vol. 89, No. 4, pp. 795–823.
  2. Bagdonas, Azuolas (2012), “Russia’s Interests in the Syrian Conflict: Power, Prestige, and Profit”, European Journal of Economic and Political Studies,Vol. 5, No. 2, pp. 55-77.
  3. Fix, Liana (2012), “Russia’s Policy towards Syria: Nyet Is Not Enough”,Available at: http://www.globalpolicyjournal.com/blog/, (Accessed on: 27/6/2012).
  4. Galpin, Richard (2012), “Russian Arms Shipments Bolster Syria’s Embattled Assad”, Available at: www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16797818?print=true, (Accessed on: 13/2/2013).
  5. Gorenburg, Dmitry (2012), “Why Russia Supports Repressive Regimes in Syria and the Middle East”, PONARS Eurasia Policy Memo, No. 198, pp. 1-5.
  6. Katz, Mark N. (2013) (a), “The Impact of the Syrian Conflict on Russian Relations with Other Middle Eastern Countries”, Russian Analytical Digest,No. 128, pp. 1-5.
  7. Katz, Mark N. (2013) (b), “Russia and the Conflict in Syria: Four Myths”, Middle East Policy, Vol. 10, No. 2, pp. 38-46.
  8. Kreutz, Andrej (2010), Syria: Russia’s Best Asset in the Middle East, Moscow: IFRI, Russia NIS Centre.
  9. Menkiszak, Marek (2013), “Responsibility to protect …itself? Russia Strategy the Crisis in Syria”, Available at http://www.fiia.fi/en/publication/341/responsibility_to_protect..._itself/,(Accessed on: 22/03/2014).
  10. Nichol, Jim (2014), Russian Political, Economic, and Security Issues and U.S. Interests, Washington:Congressional Research Service.
  11. Nikitin, Alexander (2012), Russia as Permanent Member of the UN Security Council, Washington: International Policy Analysis.
  12. Nizameddin, Talal (2012), “The Response behind Putin’s Support for Bashar AL-Assad’s Regime”,Cicero Foundation Great Debate Paper, No. 12/05, pp. 1-10.
  13. Nizameddin, Talal (2013), Putin’s New Order in the Middle East, London: C. Hurst and Co.
  14. Rose, Gideon (1998), “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”, Word Politics, Vol. 51, No. 1, pp. 144-172.
  15. Satter, David (2012), “Russia and Syria”, Foreign Policy Research Institute, Available at: http://www.fpri.org/article/2012/06/russia-and-syria/,(Accessed on: 27/06/2014)
  16. Smith, Ben (2012), The Syrian Crisis, Washington: International Affairs and Defense Section.
  17. Smith, Mark A. (2001), Putin’s Power Bases, UK Ministry of Defense: Conflict Studies Research Centre.
  18. Taliaferro, Jeffrey, Steven Lobell and Norrin Pipsman (2009), Introduction: Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy, United Kingdim: Cambridge University Press.
  19. Trenin, Dmitri (2013), The Mythical Alliance Russia’s Syria Policy, Carnegie Moscow Center: The Carnegie Papers.