آیین وطن آبی ترکیه و پیامدهای آن برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌‌‌‌‌‌‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روابط بین‌‌‌‌‌‌‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آیین وطن آبی را نخستین‌‌‌‌‌‌‌بار در سال ۲۰۰۶ جم گوردنیز، نظامی بازنشستۀ نیروی دریایی ترکیه مطرح کرد، اما توجه چندانی را به خود جلب نکرد. اما در سال‌های اخیر با توجه به نیازهای جدید و تغییرهای ایجادشده در سیاست خارجی ترکیه، وطن آبی توانسته جنبۀ عملی‌تری به خود بگیرد. در این نوشتار به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم که: وطن آبی با توجه به پیشینه و هدف‌هایش چه پیامدهایی برای ایران می­تواند داشته باشد؟ پس از بررسی پیشینۀ پژوهش و با استفاده از روش روندپژوهی و همچنین خوانشی نوین از ژئوپلیتیک، می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم. گسترش حضور در شرق مدیترانه به همراه استفاده از همۀ امکانات موجود در این منطقه، بهره‌برداری از منابع انرژی حوزۀ لوانت و تبدیل‌شدن ترکیه به هاب انرژی و مسیر حمل‌ونقل از هدف‌های اصلی وطن آبی است. با توجه به این هدف‌ها پیامدهای این آیین برای ایران را می‌توان در دو حوزه در نظر گرفت. در حوزۀ سیاسی و نظامی افزایش حضور ترکیه در شرق مدیترانه به‌ویژه در لبنان می‌تواند تنش‌ها میان دو کشور را افزایش دهد که با توجه به تعدد و پیوستگی نقاط تقابل ترکیه و ایران در منطقه، درگیری‌ها به‌راحتی می‌تواند به نقاط دیگر سرریز کند یا از آن‌ها تأثیر پذیرد. در حوزۀ انرژی نیز تبدیل ترکیه به هاب انرژی، هم می‌تواند فرصتی برای صادرات گاز ایران به اروپا باشد و هم می‌تواند سبب حذف این کشور از راه‌گذرهای بین‌المللی آینده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Turkiye's "Blue Homeland Doctrine" and Its Consequences for Iran

نویسندگان [English]

  • Arash Reisinezhad 1
  • Mohammad hadi Khanmohammadi 2
1 Assistant Professor,Department of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. in International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: On November 29, 2020, Turkiye sent an exploratory ship named "Oruç Reis" to the eastern Mediterranean waters to search for energy sources. Although the activities of this ship provoked protests from many countries in the region, these protests could not prevent the extension of its mission until January 2021. Analysts believe that the "Oruç Reis" mission, like the 2019 agreement between Turkiye and the Libyan government regarding the determination of the exclusive and economic zone of the two countries, is a continuation of Turkiye's new maritime doctrine "Blue Homeland", which has been widely discussed in the media and political circles of Turkiye in recent months. The "Blue Homeland Doctrine" was first proposed in 2006 by retired Turkish Navy General Cem Gordeniz, but it failed to attract much attention. But in recent years, due to the new needs and changes in Turkiye's foreign policy, the "Blue Homeland Doctrine" has been able to take on a more practical aspect.  In the following article, after examining the background of the research and using the Trend Impact Analysis method and a new reading of geopolitics, we have tried to answer our question.
Research Question: The question that we will address in this article is what consequences the "Blue Homeland Doctrine" have for Iran considering its history and goals? Especially since the issue of obtaining hydrocarbon energies in the Eastern Mediterranean and the expansion of political and military influence is one of the main issues raised in the "Blue Homeland Doctrine" and at the same time is one of the most important concerns of the Turkish government. Meanwhile, Iran, as Turkiye's neighbor, is one of the countries with large energy reserves.
Research Hypothesis: According to the Methodology used for this article, no hypothesis has been considered.
Methodology and Theoretical Framework: The analysis of the current article is based on the Trend Impact Analysis method. The trend is called regular and continuous transformations of data over time. In this method, the process is influenced by a sequence of events, and by events we mean important events that may play an important role in shaping the future. The theoretical framework of this article is based on a three-level reading of the international system along with geopolitical factors. This new reading of geopolitics is taken from the opinion of Mohiuddin Mesbahi in the article "free and confined: Iran and the international system". In this article, the emphasis is on geopolitics and geoeconomics, and the field of geoculture is not discussed. Our question can also be put in this new format and reading.
Results and Discussion: In this article, in response to the question of, "The Consequences of the "Blue Homeland Doctrine" on Iran, we tried to investigate the origins and history of this doctrine and search for its goals. As we said, the "Blue Homeland Doctrine" is rooted in the feeling of greatness of this country due to years of presence in the Mediterranean in the form of the Ottoman Empire, as well as the fear of being encircled in the region following the borders imposed in 1923. Through this doctrine, Turkiye seeks to be able to use the energy resources of the Levant region and become a Mediterranean power, with a powerful military and economic presence and use all its facilities in the Eastern Mediterranean to introduce itself as an energy hub. After examining the origins and goals, we examined the main part of our question, the consequences of the "Blue Homeland Doctrine" on Iran and divided these consequences into two political-military and energy sectors. In the political and military sector, we came to the conclusion that Turkiye's attempt to influence Lebanon in various fields is in line with its goals for a wider presence in the Eastern Mediterranean and may put this country against Lebanon's Hezbollah, which is a non-governmental group with political, military and cultural power and considering the role this group plays in Iran's foreign policy in the region, it can cause tension between the two countries over Lebanon. In addition, the conflict in Lebanon can spread to other centers of conflict between the two countries, i.e., Syria and Iraq, or be affected by them and intensify. In the energy sector, we discussed the consequences that the turning Turkiye into an energy hub could have on Iran.  Iran is the second holder of gas energy reserves in the world but it never uses these resources. Turning Turkiye into an energy hub by the "Blue Homeland Doctrine" can exclude Iran from the future energy corridors, but if the relations with Turkiye improve along with the removal of internal obstacles and international sanctions, the doctrine can be an opportunity to export this country's Gas to Europe.
Conclusion: According to the objectives of the "Blue Homeland Doctrine" the consequences of this doctrine for Iran can be examined in two areas. In the political-military field, increasing Turkiye's presence in the Eastern Mediterranean, especially in Lebanon, it can increase the tensions between the two countries, which can easily spread to other regions due to the many points of conflict between Turkiye and Iran in the region. In the field of energy, turning Turkiye into an energy hub can be an opportunity to export Iran's gas to Europe and it can also remove Iran from future international corridors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Turkiye
  • Middle East
  • Eastern Mediterranean
  • Blue Homeland Doctrine
“Iran's Gas Export to Türkiye Exceeded 7 billion Cubic Meters” (2022), IRNA, Available at: https://www.google.com/amp/s/www.irna.ir/amp/84925987/, (Accessed on: 29/9/2022) [in Persian].
“1st Export Train Heads from Turkey to China”(2020), Anadolu Agency, Available at : https://www.aa.com.tr/en/economy/1st-export-train-heads-from-turkey-to-china/2065736, (Accessed on: 04/12/2020).
“Blue Homeland Doctrine; What is Türkiye Looking for in the Mediterranean?”(2020), Euronews ,Available at: https://per.euronews.com/2020 /08/14/blue-homeland-doctrine-what-is-turkey-looking-for-in-the-mediterranean , (Accessed on: 14/08/2020) [in Persian]. 
“Energy Road Map 2050 “(2012), European Union, Available at: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2014-10/roadmap2050_ia_20120430_ en_0.pdf, (Accessed on: 20/09/2022).
“Gas Consumption in Iran is Equal to 12 Rich European Countries “(1400), ISNA, Available at: isna.ir/xdKrmT, (Accessed on: 13/11/2021), [in Persian]. 
“Lebanese Prime Minister: Türkiye Has Always Been by Our Side” (2022), Anadolu Agency, Available at: https://www.aa.com.tr/fa/%D8%AA% D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8% A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9 %85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86 % D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/2491184, (Accessed on: 01/02/2022), [in Persian]. 
“Sending Turkish Military Aid to Lebanon” (2020), Anadolu Agency, Available at: https://www.aa.com.tr/fa/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA% A9 -%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85% DB% 8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/1887380, (Accessed on: 23/06/2020), [in Persian].
“Tension in the Mediterranean: Erdogan Announced That Threats and Sanctions Will not Make Turkey Retreat“(2020), International Radio France, Available at: https://amp.rfi.fr/fa/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/20200816-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB% 8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8 %AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84% D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8% AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9 %85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86 %D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB% 8C%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF, (Accessed on: 16/08/2020), [in Persian]. 
” Erdoğan Repeats Threat Against Greece During G20 “(2022), Politico, Available at: https://www.politico.eu/article/recep-erdogan-turkey-threat-against-greece-g20/amp/, (Accessed on: 16/11/2022).
”Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province” (2010), USGS, Available at: https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/#:~: text=The%20U.S.%20Geological%20Survey%20estimated,a%20geology%20based%20assessment%20methodology, (Accessed on: 29/10/2021).
” Eastern Mediterranean Pipeline Project” (2021), NS ENERGY, Available at: https://www.nsenergybusiness.com/projects/eastern-mediterranean-pipeline-project/, (Accessed on: 29/9/2022)
”Erdogan Says Turkey, Israel Can Jointly Bring Gas to Europe” (2022), Reuters, Available at: https://www.reuters.com/world/middle-east/erdogan-says-turkey-israel-can-jointly-bring-gas-europe-media-2022-02-04/, (Accessed on: 04/02/2022) .
”Erdoğan Warns Greece That Turkish Missiles Can Reach Athens” (2022), Politico, Available at: https://www.politico.eu/article/erdogan-warns-greece-that-turkish-missiles-can-reach-athens%EF%BF%BC/amp/,(Accessed on: 11/11/2022).
” GDP- Türkiye” GDP21), The World Bank, Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=TR, (Accessed on: 29/9/2022).
” Project Lebanon” (2018), Karpowership, Available at: https://karpowership.com/en/lebanon, (Accessed on: 16/01/2022).
”Turkey's President Recep Tayyip Erdogan on Monday Visited the United Arab Emirates for the First Time in Nearly a Decade to Revive Relations that Were Long Strained by Regional Disputes” (2022), France24, Available at: https://amp.france24.com/en/middle-east/20220215-turkey-s-erdogan-visits-the-united-arab-emirates-to-improve-long-strained-ties, (Accessed on: 15/02/2022).
Davutoğlu, Ahmet (2001), Strategic Depth: Turkey's Position in the International Scene, Translation: Mohammad Hossein Nouhinejad Momghani, Tehran: Amir Kabir, [in Persian]. 
Foster, John Bellamy (2006),” The New Geopolitics of Empire”, Monthly Review, Vol. 57, No. 8, pp. 1- 18, (doi: 10.14452/MR-057-08-2006-01_1).
Gingeras, Ryan (2020),"Blue Homeland: The Heated Politics Behind Turkey's New Maritime Strategy", Texas National Security Review, Available at: https://warontherocks.com/2020/06/blue-homeland-the-heated-politics-behind-turkeys-new-maritime-strategy/, (Accessed on: 02/04/2021).
Gordon, Theodore (1994),” Trend Impact Analysis”, Futures Research Methodology, Available at: https://www.foresight.pl/assets/downloads/ publications/Gordon1994-Trendimpact.pdf, (Accessed on: 16/01/2021).
Gürdeniz, Cem (2015),” Blue Civilization- Türkiye Should Be Marine”, Istanbul: Kırmızı Kedi, [in Turkish]. 
Gürdeniz, Cem (2018),” Writings for the Blue Homeland: With a Foreword by Bilsay Kuruç”, Istanbul: Kırmızı Kedi, [in Turkish]. 
Gürdeniz, Cem (2020), "Turkey in the Century of the Sea and Asia" , Belt and Road Initiative Quarterly, Vol. 1, No. 2, pp. 81-88, Available at: https://www.academia.edu/download/65671252/6_CEM_GURDENIZ_ING.pdf (Accessed on: 16/08/2020).
Hosseinzadeh, Vahid (2021), "The Role of Natural Gas in Energy Diplomacy of the Islamic Republic of Iran and the Russian Federation: Capacities and Obstacles", Central Eurasia Studies, Vol. 14, No. 2, pp. 75-100, (doi: 10.22059/ jcep.2022.322674.450000).
Mesbahi, Mohiaddin (2004), "Iran and Central Asia: Paradigm and Policy", Central Asian Survey , Vol. 23 , No. 2, pp. 109-139, (doi: 10.1080/ 02634930410001310508).
Mesbahi, Mohiaddin (2011),” Free and Confined: Iran and the International System”, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 2, No. 5, pp. 9-34, (doi: 20.1001.1.20088221.2011.2.5.1.9).
Nikos, Moudouros (2021), “Blue Homeland” and Cyprus: The “Survival of the State” Coalition and Turkey’s Changing Geopolitical Doctrine in the Eastern Mediterranean”, Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения, Vol. 21, No. 3, pp. 459-471 (doi: 10.22363/2313-0660-2021-21-3-459-471).
Nuri Uçar, Mehmet and Turgut Alp Boyraz (2022),”Turkish Ship Carrying Humanitarian Aid Arrives in Lebanon”, Anadolu Agency, Available at: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkish-ship-carrying-humanitarian-aid-arrives-in-lebanon/2553497, (Accessed on: 02/04/2022).
Özşahin, Mustafa Cüneyt and Cenap Çakmak (2022),” Between Defeating “the Warlord” and Defending “the Blue Homeland”: a Discourse of Legitimacy and Security in Turkey’s Libya Policy”, Cambridge Review of International Affairs, pp.1-24, (doi: 10.1080/09557571.2022.2089545).
Rafizadeh, Majid(2016),”In First, Hezbollah Confirms All Financial Support Comes from Iran”, Al Arabiya, Available at: https://english.alarabiya.net/ amp/features/2016/06/25/In-first-Hezbollah-s-Nasrallah-confirms-all-financial-support-comes-from-Iran, (Accessed on: 25/06/2020).
Shayan, Fatemeh and Mohammad Ali Basiri (2022), “An Analysis of Energy Relationship among Iran, Turkmenistan and Turkey from the Perspective of Regional Integration “, Central Eurasia Studies, Vol. 15, No. 2, pp. 241-263, (doi: 10.22059/jcep.2023.349822.450106), [in Persian]. 
Vosoghi, Saeed and Ehsan Fallahi (2019), “Türkiye's New Position in the Geopolitics of Energy Pipelines in the South Caucasus, Regional Implications for Iran”, Scientific Quarterly Journal of Strategic Studies of Public Policy, Vol. 10, pp. 60-86, Available at: http://noo.rs/dGZax, (Accessed on: 23/06/2020) [in Persian]. 
Yaycı, Cihat (2020),” The Eastern Mediterranean's Struggle for Sharing and Türkiye”, Istanbul: Kırmızı Kedi, [in Turkish]. 
Yaycı, Cihat (2019), Libya is Turkey's Sea Neighbor- Libya's Role in Delimitation of Maritime Zones in the Eastern Mediterranean”, Istanbul: ASAM Yayinlari, [in Turkish].