ایران و کشورهای قفقاز جنوبی

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران روابط نزدیک و دوستانه ای با جمهوری کوچک و مسیحی‌نشین ارمنستان دارد. این درست در نقطه مقابل روابط ایران با جمهوری به‌ظاهر با اهمیت‌تر و شیعه ‌مذهب آذربایجان است. اگرچه روابط نزدیک ایران با ایروان ارتباط زیادی با انزوای جغرافیایی و اقتصادی ارمنستان دارد، روابط غیرصمیمانه جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان نتیجه بدگمانی و نبود اعتماد بین دو طرف است. از نظر تاریخی، روابط ویژه روسیه با ایران، نه در نتیجه وجود منافع مشترک حقیقی بین دو همسایه، بلکه محصول رقابت روسیه با قدرت های غربی بوده است. روسیه که هنوز در منطقه قفقاز جنوبی دارای نفوذ قابل توجهی است، مانع نفوذ اقتصادی ایران در ارمنستان و گرجستان می‌شود. از آنجا که ایروان روابط خارجی خود را با غرب و همچنین با روسیه گسترش می دهد، ایران نباید روابط نزدیکش با ایروان را همیشگی بپندارد.
کلیدواژه ‌ها
ایران، قفقاز جنوبی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، آمریکا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran and the South Caucasus Countries

نویسنده [English]

  • Farhad Atai
چکیده [English]

Islamic Republic of Iran enjoys close and amicable relations with small and Christian Republic of Armenia. On the contrary, the ties between Iran and seemingly significant Shia Republic of Azerbaijan are frayed. While Tehran’s close relationship with Yerevan is widely attributed to geographical and economic isolation of Armenia, Iran-Azerbaijan unfriendly relations have stemmed from suspicion and lack of trust. From a historical perspective, Iran Russia special relations are based on rivalry between Russia and Western powers, rather than real and common interests between these two neighbors. Russia that still has a significant influence on the south Caucasus region tries to limit Iran ’s economic influence in Armenia and Georgia. Moreover , Armenia’s efforts to enhance its foreign relations with the West and Russia signal that Tehran may not rely on its long-term close ties with Yerevan.
Keyword s
Iran, the South Caucasus, the Republic of Azerbaijan, Armenia, Georgia, Russia, USA

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armenia
  • Georgia
  • Iran
  • Russia
  • The Republic of Azerbaijan
  • The South Caucasus
  • USA