ایران و اوراسیای مرکزی: آشفتگی نقش و عملکرد

نویسنده

چکیده

در این نوشته کوشش شده است تا با بیان نسبت ایران و اوراسیای مرکزی و بحث در نقش و عملکرد آن، مشکلات و مسائل پیش روی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای ارتقای این نقش و تقویت منافع ملی آن مطرح گردد. در واقع، مقاله به نوعی یک طرح بحث است تا با نگاهی نقادانه به عوامل اصلی در حاشیه ماندن کشور ما در ارتباط با این منطقه در مقایسه با سایر بازیگران مهم بپردازد.سخن اصلی نگارنده آن است که ایران نقشی روشن برای خود در این منطقه تعریف نکرده و نقش های آشفته قابل تصور نیز در تعارض با نقش آن در سایرمناطق و موضوع ها بوده و از این رو، با موانع مهمی در داخل و خارج روبه رو شده و در حاشیه بازی اصلی مانده است.
کلید واژه ها:
اوراسیای مرکزی- ایران- سیاست خارجی- قدرت منطقه‌ای - سند چشم انداز.

عنوان مقاله [English]

Iran and Central Eurasia

چکیده [English]

Explaining the interaction between Iran and Central Eurasia and discussing its role and function, The author have tried to examine the problem which Islamic Republic of Iran is faced, and some solutions that are put forward for them to enhance this role and reinforce national interests. In fact, the article is in some way a kind of introduction which looks, critically, at the main factors of marginalization of Iran in his relation to this region, compared to the roles played by others in the same region. The self-defined role of Iran in the region is in contrast to the role it has played in other regions and issues, so it has been faced with significant obstacles from within and without, remaining marginalized in the main game.Keywords:
Central Eurasia, Iran, Regional Power, The Future Outlook Document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Eurasia