جایگاه ایران در بازار انرژی آسیای مرکزی

نویسندگان

چکیده

مقاله پیش رو به نقش و جایگاه ایران در بازار انرژی آسیای مرکزی اشاره دارد. در این تحقیق نویسنده ضمن بررسی موقعیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه نفت و گاز ، به شناسایی موانع و تهدیدات موجود برای ایران در بازار انرژی حوزه آسیای مرکزی از جمله حضور ایالات متحده آمریکا به‌عنوان بازیگر فرامنطقه‌ای و روسیه به‌عنوان بازیگر عمده منطقه‌ای پرداخته و با تمرکز بر روابط میان کشورهای آسیای مرکزی در این دو سطح ، به ارائه فرصت ها و راهکارهای مناسب جهت ایفای یک نقش فعال از سوی ایران در بازار پرمشتری انرژی آسیای مرکزی می پردازد. هریک از دو کشور یاد شده تلاش دارند تا کنترل انرژی را در قالب خاصی پیگیری نمایند. آمریکا درصدد حداکثرسازی پایگاه خود برای کنترل مدار انتقال انرژی و قیمت انرژی می‌باشد. درحالیکه روسیه نگرش تولیدی و نقشی در بازار جهانی دارد.

کلید واژه ها:
ایران، آسیای مرکزی‌، بازار انرژی‌، ایالات متحده آمریکا‌، روسیه.

عنوان مقاله [English]

The Position of Iran in Energy Market of Central Asia

چکیده [English]

This Article covers the role of Iran in energy market of Central Asia. The writers consider Islamic Republic of Iran in the gas and petrol area, and try to recognize the obstacles and threats for Iran in energy market of Central Asia, such as presence of U.S as an international player and Russia as an important regional player. By focusing on the relations between Central Asia countries in two mentioned levels, this article illustrates to chances and suitable treatments for Iran to perform an active role in the profitable Central Asia market. Each of two mentioned countries tries to control energy in a special framework. U.S. Tries to maximize its own position to control the circle of transitional energy and the price of it. But Russia has a productive outlook in the global market.


Key words:
Iran, Central Asia, Energy Market, United States, Russia.