تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه اقتصادی قزاقستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه تهران

چکیده

با فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری‌های استقلال‌یافته از آن، ریشة مشکلات اقتصادی خود را در به‌کارگیری سیاست­های اقتصادی کمونیستی در زمان اتحاد شوروی دانستند و به‌سوی نظام بازار آزاد حرکت کردند. حرکت این کشور­ها در دوران گذار اقتصادی به‌صورت طبیعی با فرایند جهانی­شدن در ارتباط است. با توجه به جهانی‌شدن اقتصاد که در ارتباط کامل با کنش‌گران اقتصادی بین‌المللی است، کشور­هایی که ظرفیت جذب این کنش‌گران را داشته باشند، می­توانند از این فرایند بیشترین استفاده را ببرند. در این نوشتار تأثیر شاخص­های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی و وجوه کارگری بر شاخص­های توسعة اجتماعی - اقتصادی در جمهوری قزاقستان بررسی می‌شود. با بررسی آمار­های کمی و کیفی این کشور بر موفق‌بودن قزاقستان در جذب بهتر شاخص‌های جهانی­شدن نسبت به کشور­های دیگر آسیای مرکزی و تأثیر بیشتر این شاخص­ها بر توسعة اجتماعی- اقتصادی آن تأیید شده است. قزاقستان با تلاش بیشتر در آزادسازی­های اقتصادی، توسعة اقتصادی – اجتماعی بیشتری را تجربه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Economic Globalization on Economic Development of Kazakhstan

نویسندگان [English]

 • Farhad Atai 1
 • Abed Norouzi Zarmehri 2
1 Associate Professor, Department of International Relations, University of Tehran, Iran
2 M.A. in Regional Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

With the dissolution of the Soviet Union, the newly formed independent states believed that their economic problems are rooted from the communist economic policies. Thus, they leaned towards free market economic system. The movement of such nations during the economic transition period has a close relationship with globalization. Globalization itself has close ties with players in the international economic arena. Countries that have the highest potential for attracting these players can make the most profit during this process. In this essay, we examine the indices of foreign direct investment, foreign trade, labor remittance, and social development in Kazakhstan. By studying Kazakhstan Qualitative and quantitative statistics, we concluded that Kazakhstan was more successful in attaining the indexes of globalization and these indexes had greater effect on the social development of this country compared with other countries in Central Asia. With greater economic freedom, Kazakhstan has experienced great social-economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Development
 • Economic Globalization
 • Foreign direct investment
 • Foreign Trade
 • Kazakhstan
 • labor remittance
 1. آذربایجانی، کریم (1382)، «جهانی‌شدن همگرایی اقتصادی و تأثیر سرریزهای منطقه‌ای بر رشد درآمد سرانه»، مجموعه مقالات جهانی‌شدن اقتصاد، تهران: مؤسسه اطلاعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 2. گیدنز، آنتونی (1388)، چشم­اندازهای جهانی، ترجمه محمد­رضا جلائی پور، تهران: طرح نو.
 3. لطفیان، سعیده (1390) ، قزاقستان، تهران: دانشگاه تهران.
 4. سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری در میدان نفتی تنگیز قزاقستان، وبگاه خبری شانا، (31 خرداد 1390) http://www.shana.ir/fa/newsagency/print/184852 ، (تاریخ دسترسی: 06/04/1391).
 1. امیراحمدی، هوشنگ (1379)، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شمارۀ 152-151، فروردین و اردیبهشت ، صص.140-163.
 2. حمیدی، همایون و مهرزاد سرفرازی (1390)، «جهانی­شدن و مدیریت منابع انسانی» فصلنامة مطالعات راهبردی جهانی­شدن، سال دوم، پیش شمارة دوم، صص.1-40.
 3. رفیع، حسین و دیان جانباز و آمنه شیرخانی (1388)، «آسیای مرکزی: منطقه‌ای پویا برای فعالان امنیتی»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال دوم، شمارۀ 3، بهار و تابستان، صص. 76-61.
 4. سعیدی، احمد (1385)، «جهانی‌شدن و توسعه اقتصادی»، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آبان، شمارۀ 463 ، صص.38-40.
 5. صادقی، سید شمس‌الدین (1392)، «ایران و تعامل­های اقتصاد سیاسی انرژی در آسیای مرکزی»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال ششم، شمارۀ 12، بهار و تابستان، صص.114-95.
 6. علیشیری، بهروز و پیروز ایزدی (1379)، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعة جهان سوم و همگرایی جهانی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شمارۀ 152-151 ، فروردین و اردیبهشت، صص.194-205.
 7. قوام، عبدالعلی (1386)، جهانی شدن و جهان سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 8. گریسولد، دانیل .ب (1385)، «جهانی‌شدن از منظر فرصت‌ها و تهدید‌ها»، ترجمه علیرضا رضایی، فصلنامه راهبرد، شمارۀ 39 ، صص.275-294.
 1. مردانی گیو، اسماعیل (1380)، «جهانی‌شدن، نظریه‌ها و رویکردها»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شمارۀ 168-167، مرداد و شهریور1380، صص.32-55.
 2.  حمایت رئیس جمهوری قزاقستان از پروژة نفتی «شورون» آمریکا، وبگاه خبری شانا، شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۶، http://www.shana.ir/fa/newsagency/114963/%D8%AD%D9%، (تاریخ دسترسی: 23/03/1390).

 

ب) انگلیسی

 1. Alfa Capital Kazakhstan, (1998), "Kazakhstan’s Oil and Gas Sector", Investment Report, September, Almaty.
 2. Anderson, bridget and Blanka Hancilova. (2009)," Migrant Labour in Kazakhstan:A Cause for Concern?" Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford, Working Paper, No. 69.
 3. De Broeck, M. and Kostial, K., ( 1998)," Output Decline in Transition: The Case of Kazakhstan", IMF Working Paper, Washington DC.
 4. Interfax Petroleum Report(IPR), (1997), "Interfax Information Services (Weekly)", Interfax, Aurora,Colorado., October 3.
 5. Interfax Petroleum Report(IPR),(2001)," Interfax Information Services (weekly)", Interfax, Aurora, Colorado.13
  1. International Monetary Fund, (2011)," Republic of Kazakhstan: Selected Issues", IMF Country Report No. 11/151.
  2. Juraev,alisher, (2008), "Labor Migration from Uzbekistan : Social and Economic Impacts on Local Development" Uropaen Work and Employment Research Center, Manchester Business School.
  3. Kapur, Devesh and David Singer, (2006(, "Remittance ,Government Spending , and the Global Economy",International Studies Association Annual Meeting , San Diego , CA.
  4. Larsson, Johan Fredborn, (2010), "The Transition In Kazakhstan From Command to Market Ecomony" Department of Economics at the University of Lun, Minor Field Study Series , No.199.
  5. Laruelle ,Marlene, (2008)," Kazakhstan the New Country Of Immigration For Central Asian Workers",Central Asia Cuacasus Analyst, http://www.cacianalyst.org(Accessed on 4/30/2008).
  6. Luong and EWeinthal. (2001), "Prelude to the Resource Curse: Explaining Oil and Gas Development Strategies in the Soviet Successor States and Beyond", Comparative Political Studies.
  7. Mansoor, Ali and Bryce Quillin,) 2006(,"Migration and Remittance : Eastern Europe and Former Soviet Union" World Bank.
  8. Pomfret, R, (1995), The Economies of Central Asia, Princeton: Princeton University Press,.
  9. Pomfret, R., (2006), the Central Asian Economies Since Independence, Princeton: Princeton University Press.
  10. Raiser, Martin, (2001), "Kazakhstan’s Investment Climate - A Review of the Evidence" , Kazakhstan International Business Magazine, No. ¾ http://investkz.com/en/journals/28/304.html, (Accessed on 7/4/2004).
  11. Strategy2050,(2014), Gross FDI Inflows To Kazakhstans Economy Amounted $12.4 bln in h1 2014 availabe at: http://strategy2050.kz/en/news/14754 (Accessed on: 11/4/2014)
  12. Sukhoruchenko,­Vladimir, (2007), Foreign Direct Investment in an Emerging Market: Implications for Policy-Making in Kazakhstan, Aktobe-Press,.
  13. Vahtra,Peeter, (2005), "Russian Investments in the CIS –Scope, Motivations and Leverage," Electronic Publications of PanEuropean Institute, September.  
  14. Weitz, Richard, (2012), "The Underappreciated China-Kazakhstan Partnership", http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/the-underappreciated-china-kazakhstan-partnership/, (Accessed on 10/3/2008).
  15. World Bank, (2001), "Republic of Kazakhstan - Strategic Review of the Mining and Metallurgy Sector",Document of the World Bank, http://www.askaliya.narod.ru/world_bank.pdf. (Accessed on 9/2/2010).

world bank, (2010), World Development Indicators, available at:

http://databank.worldbank.org/data//reports.aspx?source=2&country=KAZ&series=&period= , (Accessed on: 08/04/2010).