عملکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناقشة قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجو در دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

سقوط اتحاد شوروی سبب ایجاد خلأ قدرت در موازنۀ بین نیروهای موجود در قلمروی این امپراتوری و درکل اروپا شد که این جریان سبب بروز جنگ­های متعدد شد. رویدادهایی چون جنگ­های فروپاشی یوگسلاوی و جنگ قره­باغ متأثر از سقوط این کشور بود که سبب نگرانی جامعة بین­الملل شد. جنگ قره­باغ بین جمهوری­های آذربایجان و ارمنستان که از سال­های پایانی عمر اتحاد شوروی - درحالی که حاکمیت این کشور هنوز برقرار بود- شروع شده بود، بعد از سقوط آن به اوج خود رسید. این جنگ سبب‌شد که سازمان امنیت و همکاری به مناقشه وارد شود. بنابراین هدف اصلی نویسندگان پاسخ به این پرسش است که چه عواملی سبب شده است تا سازمان نتواند در حل مناقشه موفق عمل کند؟ بر این اساس فرضیة نوشتار عبارت است از: «انتقال رقابت ابرقدرت­ها از سازمان ملل به درون سازمان امنیت، سبب عملکرد نامطلوب سازمان در بحران قره­باغ شده است». در این نوشتار نویسندگان از روش توصیفی- تحلیلی براساس نظریة امنیت جمعی استفاده کرده­اند. یافته­ها نشان می­دهد که سازمان در رسیدن به هدف خود شکست ‌خورده و بعد از گذشت بیست سال نتوانسته است تا مناقشه را خاتمه دهد. شکست سازمان سبب تداوم وضعیت «نه صلح، نه جنگ» در قره­باغ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of OSCE on Karabakh Conflict between Republic of Azerbaijan and Armenia

نویسندگان [English]

 • Hossein Moeinabadi Bidgoli 1
 • Sayyad Sadri Alibabalu 2
1 Assistant Professor of Political Science, University of Kerman, Iran
2 M.A. Student in Diplomacy and International Organizations, University of Kerman, Iran
چکیده [English]

The fall of the Soviet Union caused a vacancy of hegemony between current powers in the former territory of the empire and in the whole of Europe. This also caused many wars. Events such as the collapse of Yugoslavia and Karabakh war affected by this fall and led to concerns in international society. Karabakh war between Armenia and Azerbaijan was initiated while the Soviet government was stable and it reached a peak after falling of the government. This war led to OSCE to draw this conflict. Thus, the main concern of the authors is response to this question that what factors made OSEC unable to be successful in solving the conflict. Accordingly, the hypothesis is that: "shifting the competition of superpowers from United Nations to Security Council has caused the poor performance of OSCE on Karabakh crisis. In this paper by using the descriptive – analytical method we examine this issue based on the theory of collective security. Results of the study show that the OSCE has failed to reach its purpose and to end the conflict after 20 years. This failure led to continuity of "no war, no peace" situation in Karabakh.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Armenia
 • Karabakh conflict
 • OSCE
 • Republic of Azerbaijan
 • Russia
 • USA
 1. الف) فارسی

  1. امیراحمدیان، بهرام (1389)، «جمهوری آذربایجان و مسئله قره­باغ»، فصلنامة آران، سال هشتم، شمارة23، صص.34-9.
  2. ابراهیمی، شهروز و مصطفی محمدی (1390)، «رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی(2010-1991)»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال چهارم، شمارة 8، صص. 22-1.
  3. جوادی ارجمند، محمدجعفر و حبیب رضازاده و سعیده حضرت­پور (1393)، «بررسی علت­های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان»،  مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 7، شمارة 1، صص .80-57.
  4. حسن‌خانی، محمد (1384)، «نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در کشورهای منطقه­ی اوراسیا»، فصلنامة­ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سیزدهم، شمارة 49، صص.136-123.
  5. حسن‌خانی، محمد (1386)، سازمان­های بین­المللی از نظریه تا عمل، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
  6. «گزارش فارس از نتایج نشست سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در قزاقستان»، (تاریخ دسترسی: 13 آذر 1389) ، در سایت: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=89091207
  7. عباسی، مجید و سیدمحمدرضا موسوی (1392)، «روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، بسترهای همگرایی و زمینه­های واگرایی»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 6، شمارة 2، صص. 80-61.
  8. نظرآهاری، رضا (1380)، «سازمان امنیت و همکاری در اروپا و مناقشة ناگورنو قره­باغ»، مطالعات آسیای مرکزی، شمارة 36، صص.52-39.
  9. نعلبندی، مهدی (1392)، شطرنج‌بازان صحنة قره‌باغ، (تاریخ دسترسی: 6 مرداد1390): http://fa.arannews.com/?MID=21&Type=News&TypeID=17&id=39679
  10. مخالفت ارمنستان با میانجیگری ایران در بحران قره‌باغ»، (تاریخ دسترسی: 21 فروردین 1389)، http://www.asriran.com/fa/news/107482
  11. واحدی، الیاس (1391)، «جبهه بندی‌های متقاطع در قفقاز»، (تاریخ دسترسی:  6 شهریور 1391)

  http://www.iras.ir/vdchi-ni.23nmxdftt2.html

   

   

  ب) انگلیسی

  1. Allana Leckie, Chanda (2005), »The Nagorno-Karabakh Conflict: Obstacles and Opportunities for a Settlement«, Thesis Submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Masters of Arts In Political Science.
  2. Alsytė, Justina (2010), »OSCE's Acheivment's vs. Shortcoming in the Resolution of Armed Conflicts«, Vilnius University, pp.81-99.http://www.lfpr.lt/uploads/File/2010-24/Alsyte.pdf. (Accessed on: 11/09/2010).
  3. C. Hendrickson, David (1993), »The Ethics of Collective Security«, Ethics & International Affairs, Vol.7, No.1, pp.1-15.
  4. Claude, Inis L (2010 ), »Collective Security as an Approach to Peace«, Classic Readings and Contemporary Debates in International Relation , edited by Donald M. Goldstein, Phil Williams & Jay M. Shafritz, Belmont CA: Thomson Wadsworth, pp. 289-302.
  5. CSS (2013), »Nagorno-Karabakh: Obstacles to A Negotiated Statement«, CSS Analysis in Security Policy, Center for Security Studies, ETH Zurich, No.131, pp 1-4.
  6. Dehdashti, Rexane & Rasmussen (2006), »The Conflict over Nagorno-Karabakh: Causes, the Status of Negotiations and Prospects«, inGenesis of the Conflict: Soviet Nationalities Policy and Historiographical Discourse, pp 189-210.
  7. Dietzen, Mark (2011), »A New Look at Old Principles: Making the Madrid Document Work«, Journal of Conflict Transformation, Caucasus Edition, Vol.4, No.1, pp 5-8.
  8. Gürbüz, Vedat (2008), »Dağlık Karabağ Sorunu Karşısında Taraf Ülkeler, Bölgesel ve Küresel Güçler«, in Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, K. Maraş: KSU Yayınları.
  9. Ismailzade, Fariz (2011), »The Nagorno-Karabakh Conflict: Current Trends and Future Scenarios«,  Istituto Affari Internazionali, IAI Working Papers 11.
  10. Istanbul Summit (1999), »Chapter for European Security«, Organization for Security and Co-operation in Europe, Istanbul.
  11. Jacoby, Volker (2005),»The role of  the OSCE an assessment of international mediation efforts«, available at: http://www.c-r.org/sites/c r.org/files/Accord17_10TheroleoftheOSCE_2005_ENG_0.pdf
  12. Jafarova, Esmira(2014), »OSCE Mediation of Nagorno karabakh Conflict«, The Washington Review of Turkish and Eurasian Affairs, available at: http://www.thewashingtonreview.org/articles/osce-mediation-of-nagorno-karabakh-conflict.html
  13. Magnusson, Märta-Lisa (2010), »Why No Settlement in the Nagorno-Karabakh Conflict? – Which are the obstacles to a negotiated solution? «http://195.178.225.22/Caucasus/Caucpdf/SC/iMLM_101210%5B3%5D114-143.pdf. (Accessed on: 03/11/2010).
  14. Mammadov, Ilgar (2004),»Mediation Abilities of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) in the Case of the Settlement of the Nagorno-Karabakh Conflict«, Central Asia and the Caucasus, Vol. 6, No 3, pp 7-18.
  15. Nichol, Jim (2009), »Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political Developments and Implications for U.S. Interests«, CRS Report for Congress, Congressional Research Service.
  16. Organization for Security and Co-operation in Europe, available at: http://www.osce.org/who/history, (Accessed on: 23/05/2008).
  17. OSCE (2007),»OSCE Handbook«, OSCE Press and Public Information Section,Vienna, available at: http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_OSCE_Handbook.pdf. (Accessed on: 23/05/2008).
  18. Presidental Library (2010),»Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan«, available at: http://files.preslib.az/projects/azerbaijan/eng/gl7.pdf. (Accessed on: 12/07/2010).
  19. SIPRI Fact Sheet(2012), »Trends in International Arms Transfers«,SIPRI, available at: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1303.pdf. (Accessed on: 05/08/2012).
  20. Svensson, Issak (2009), »The Nagorno-Karabakh conflict  Lessons from the mediation efforts«, IFP Mediation cluster,

  http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/Nagorno_Karabakh_conflict_mediation_efforts.pdf. (Accessed on: 14/05/2009).

  1. Yılmaz,Reha (2013),»Kafkasya'da Çözülemeyen Kördüğüm: Dağlık Karabağ Sorunu«, Avrasya Strateji Dergisi,Vol.2, No.2, pp.71-90.