اروپایی‌شدن و تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه (مطالعۀ موردی: عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار روابط بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این نوشتار درپی بررسی تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه در فرایند پیوستن این کشور به اتحادیة اروپا است. به‌نظر می‌رسد که اروپایی‌شدن ترکیه از مهم‌ترین عوامل تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه بوده است. در ترکیه زبان سیاسی و امنیتی رایج تغییر یافته است و در این کشور شاهد بروز قراردادهای اجتماعی و سیاسی جدیدی هستیم که به‌نوعی فرآیند عادی‌سازی را به‌دنبال داشته است. فرایند امنیتی‌زدایی ترکیه همراه عوامل دیگر، بیشتر نتیجة فرایند پیوستن این کشور به اتحادیة اروپا و رویدادهای هم‌زمانی، چون تحول در چشم‌انداز سیاسی و انطباق با هنجارهای اتحادیة اروپا بوده است. درواقع درون این فرآیند امنیتی‌زدایی بوده است که مسائل به‌صورت رسمی امنیتی شده و به‌عنوان مسائل عادی نگریسته شده‌اند. برای آزمون این فرضیه، نویسندگان با بهره‌گیری از ادبیات اروپایی‌شدن تلاش می‌کنند تا ضمن مقایسة گفتمان امنیتی ترکیه پیش و بعد از آغاز هزارة جدید، عادی‌سازی «مسئلة ارمنی» و روابط ترکیه با ارمنستان را در چارچوب این تغییر گفتمانی مورد ارزیابی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Europeanization and Change in Turkey Security Discourse (Case Study: Normalization of Turkey–Armenia Relations)

نویسندگان [English]

 • Hossein Mofidi Ahmadi 1
 • Mahdi Zakerian 2
1 PhD of International Relations, Department of International Relations, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of International Relations, Department of International Relations, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to investigate the changes in Turkey's Security Discourse in process of Turkey's accession to European Union. It seems that Europeanization of Turkey is one of the most important factors in the change of its security discourse. Turkey's political and security language has been changed and, in this country, we are witnessing a new political and social contract that leads to a normalization process. Among other reasons, process of desecuritization is the result of the European Union accession process and concomitant events, a transformation of the political landscape, and the Compliance with EU norms. Within this process of desecuritization formerly securitized issues have perceived as normal political issues. To test this hypothesis, the authors with use of Europeanization literature compared with the security discourse in Turkey before and after the start of the new millennium, try to evaluate the normalization of Armenian issue and Turkey– Armenia relations in the framework of this discursive change.

کلیدواژه‌ها [English]

 • AKP Party
 • Desecuritization
 • Europeanization
 • European Union
 • Securitization
 • Turkey
 • Turkey– Armenia Relations
 1. الف) منابع فارسی

  1. بنی‌هاشمی، میر قاسم (1388)، «چشم‌انداز توازن قدرت در قفقاز در پرتو تحول در روابط ترکیه – ارمنستان»، مطالعاتراهبردی، سال دوازدهم، شمارة چهارم، زمستان ، شمارة 46، صص.144-115.

  2.چگینی‌زاده، غلامعلی و محمد آثارتمر (1388)، «تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی»، سال اول، شمارة دوم، صص.218-185.

  3. ساعی، احمد و مرتضی محمدزاده (1392)، «حزب عدالت و توسعه و هژمونی کمالیسم»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 6، شمارة 2، پاییز و زمستان 1392، صص. 41-60 .

  4. سمتی، هادی و حمید رهنورد (1388)، «امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا»، روابط خارجی، سال اول، شمارة دوم، صص. 118-89.

  5. قنبرلو، عبداله (1393)، «نقش ملاحظات فرهنگی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی ترکیه»، مطالعات اوراسیای مرکزی،  دورة 7، شمارة 1، بهار و تابستان 1393، صص. 141-160 .

  6. محسنی، سجاد و علیرضا صالحی (1390)، «اهداف آمریکا از امنیتی‌کردن فعالیت هسته‌ای ایران (با نگاهی به مکتب کپنهاگ)»، سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شمارة 3 ، صص.634-613.

  7. موثقی، احمد و  شیوا علی زاده (1393)، «سیاست خارجی توسعه‌گرای ترکیه در دورۀ حزب عدالت و توسعه: مورد قفقاز»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 7، شمارة 2، پاییز و زمستان 1393، صص. 393-375 .

  8. یاووز، هاکان (1389)، سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی.

  9. ولیقلی‌زاده علی و کاظم ذوقی بارانی (1390)، «بررسی و تحلیل پیامدهای ژئوپلیتیک عادی‌سازی روابط ترکیه – ارمنستان»، ژئوپلیتیک، سال هشتم، شمارة سوم، صص.117-91.

   

  ب) انگلیسی

  1. Ademmer, Esther (2010 ), "EU Energy Governance in the Southern Caucasus, Does Russia Make a Difference?" Berlin Graduate School for Transnational Studies,
  2. http://www.ecprnet.eu/databases/conferences/papers/348.pdf, (Accessed on: 03/05/2014).
  3. Aras, Bülent and Karakaya Polat, Rabia (2008)”From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey's Relations with Syria and Iran”, Security Dialogue, Vol. 39, No. 5, pp. 495–515, http://sam.gov.tr/wp-content/pdfs/7.pdf, (Accessed on: 26/08/2014).
  4. Aydin, Mustafa and Sinema. Acikmese, (2007),”Europeanization through EU Conditionality: Understanding the New Era in Turkish Foreign Policy”, Journal of Southern Europe and the Balkans, Vol. 9, No.3, pp. 263-274.
  5. Bilgin, Pinar (2005), “Turkey’s Changing Security Discourses: The Challenge of Globalization”, European Journal of Political Research, No.44, pp.175–201,  http://www.bilkent.edu.tr/~pbilgin/Bilgin-EJPR2005.pdf, (Accessed on: 26/07/2014).
  6. Börzel, Tanja A. and Digdem Soyaltin, (2012),”Europeanization in Turkey Stretching a Concept to Its Limits?” Paper No. 36, http://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/kfgwp/wpseries/WorkingPaperKFG_36.pdf, (Accessed on: 15/07/2014).
  7. Buzan, B. (1995), “Security, the State, the ‘New World Order’, and Beyond”, In R. D. Lipschutz (ed.), On Security, New York: Columbia University Press.
  8. Buzan, B., Weaver, O., & de Wilde, J. (1998), “Security - A New Framework for AnalysisColorado: Lynne Rienner Publishers.
  9. Celik, Ayse Betul and Rumelili, Bahar, (2006), ‘Necessary but Not Sufficient: The Role
  • of the EU in Resolving Turkey’s Kurdish Question and the Greek-Turkish Conflicts’, European Foreign Affairs Review , No.11,  pp. 203-222.
  1. Diez, Thomas, Stetter, Stephan and Albert, Mathias, (2006), ‘The European Union and Border Conflicts: The Transformative Power of Integration’, InternationalOrganization, Vol.60, No. 3, pp.563-593.
  2. Ersen Erol, Ali, (2007),”Turkish Armenian Conflict; a better Understanding through Social Psychology”, The School for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, http://scar.gmu.edu/newsletter-subject/turkish-armenian-conflict-better-understanding-through-social-psychology, (Accessed on: 03/05/2014).
  3. Eryilmaz, Burcin, (2007), “Europeanization of Turkish Foreign Policy: Cyprus Case”, The 6th Convention of the Central and East European International Studies Association(CEEISA) In Cooperation with GARNET Network of Excellence, www.ceeisaconf.uni.wroc.pl/wordy/.../Eryilmaz%20full%20text1.pdf, (Accessed on: 03/05/2014).
  4. European Stability Initiative, (2009),”Noah’s Dove ReturnsArmenia, Turkey and the Debate on Genocide”,in: www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_108.pdf, (Accessed on: 26/09/2014).
  5. Falk, Richard, (2012), ‘Turkey’s Foreign Policy: Zero Problems with Neighbors Revisited’, Foreign Policy Journal,February 9, Vol.11, No.2, pp.125-150.  
  6. Fişne, Mustafa, (2014), “The Transformatory Power of the European Union Membership Process As Illustrated in the Case of Turkey” Afyon Kocatepe University, http://ces.epoka.edu.al/icme/a1.pdf, (Accessed on: 17/11/2014).
  7. Heper, Metin, (1992), ‘The Strong State as a Problem for the Consolidation of Democracy:

  Turkey and Germany Compared’, Comparative Political Studies, Vol.25, No.2, pp.169-194.

  1. Jenkins, G. (2001), “Context and circumstance: The Turkish military and politics (Adelphi Paper 337)”. London: International Institute for Strategic Studies.
  2. Oguzlu, Tarik, (2011),”Turkey and Europeanization of Foreign Policy?” Political Science Quarterly,Vol. 125, No.4, pp.657–683.  
  3. Öniş, Ziya & Şuhnaz Yılmaz,( 2009). “Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era”, Turkish Studies, Vol.10, No.1, pp.7-24, http://tr.boell.org/sites/default/files/downloads/ziyaonis.pdf, (Accessed on: 17/11/2014).
  4. Protocol on the Development of Relations between The Republic of Turkey and The Republic of Armenia, European Parliament website, (2009), www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009.../d..._/1006_10_en.pdf‎CachedSimilar, (Accessed on: 06/08/2014).
  5. Radaelli, C.M., (2003), “The Europeanization of Public Policy”, in Featherstone, K., Radaelli, C.M.(eds.), The Politics of Europeanization, Oxford University Press, Oxford.
  6. Terzi, Özlem, (2008) “Is a Europeanised Turkish Foreign Policy Possible?The Role of the Contested EU Perspective in Bringing about a Transformation in Turkish Foreign Policy”, The Institute for European Studies (IES), http://www.ies.be/files/repo/conference2008/EUinIA_V_2_Terzi.pdf, (Accessed on: 18/08/2014).
  7. Waever, Ole, (1995), “Securitization and De Securitization”, in Ronnie D. Lipshutz (ed.), New York: Columbia University Press.
  8. Williams, Michael C., (2003), “Words, Images, and Enemies: Securitization and International

  Politics”, International Studies Quarterly, Vol.47, No.4, pp.511-531. 

  1. Zalewski, Piotr, )2013(, ‘How Turkey Went From ‘Zero Problems’ to Zero Friends’, Foreign Policy,  August 22 , www.foreignpolicy.com, (Accessed on: 24/06/2014).