طرح برندینگ و تصویرسازی ملی روسیه، رویکردها و دستاوردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

چکیده

تصویر هر کشوری بنابر سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌های داخلی و بین‌المللی آن کشور شکل می‌گیرد. مدیریت تصویر بین‌المللی امروزه از اصول اساسی کشورداری جدید و مبنای نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی ملت‌ها است و اولویت‌ها و ایده‌های ارزشی، هویتی و فرهنگی کشور مورد نظر را بین‌المللی کرده و ارزش دیداری- شنیداری آن را در بین مردم دیگر، افزایش می‌دهد. روسیه با تاریخ و هویتی چند هزار ساله مورد خوبی برای مطالعه در این زمینه است. پرسش این نوشتار این است که تصویر و برندینگ ملی روسیه در دنیا چیست و جهت آن در همۀ نقاط دنیا به‌ویژه در غرب و محیط منطقه‌ای چگونه است؟ این نوشتار با تشریح مفهوم برندینگ و تصویرسازی ملی، تصویر و برند روسیه را در دنیای امروز با تأکید بر غرب بررسی می‌کند. فرضیة اصلی این نوشتار این است که جدا از عبارت‌پردازی‌های بین‌المللی مقام‌های روسیه و طرح‌های میلیاردی ساخت برندینگ، تصویر این کشور در محیط پیرامونی و بین‌المللی تصویری منفی است که بخشی از آن بر مبنای کمپین تبلیغاتی شدید رسانه‌ای در غرب و بخشی دیگر بر مبنای دلایل تاریخی و رفتار سیاست‌مداران و نخبگان روسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nation Branding Project and Image Building of Russia: Approaches and Achievements

نویسنده [English]

 • Akbar Valizadeh
Assistant Professor of Regional Studies, University of Tehran
چکیده [English]

The image of every nation is formed in accordance to the policies of each country, be it domestic and international planning and actions which a nation has done. Nowadays, international image management is a basic principles in statecraft and it is the cause of regional and international influence of nations and it changes the preferences, ideas, identity and culture of countries to internationalization. Also, nation branding increases the attractiveness of a country and makes the country appear as a good country. Russia, with thousands years of history and identity is a good case study. What is the role of the culture, economy, identity, politics and totally nation branding of Russia in world and what kind of direction has it taken? What is Russia’s national image around the world, especially in the West and regional environment? This paper, after some review of theoretical background of nation branding, examines the nation branding and nation image process of Russia with a focus on Russian image in the West.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Branding
 • Conception
 • Image Building
 • international system
 • Putin
 • Russia
 1. الف) فارسی

  1. بیدالله خانی، آرش و مجید حسینی (1394)، «برندینگ و بازاریابی سیاسی، الگویی جدید برای توسعۀ ارتباطات سیاسی مشارکتی»، سیاست، دورۀ 45، شمارۀ 4، صص 936-915.
  2. کاپفرر، ژان نوئل (1385)، مدیریت راهبردی نام تجاری، ترجمۀ سینا قربانلو، تهران: انتشارات مبلغان.
  3. کولایی، الهه و محمد سلطانی­نژاد (1395)، «علل و انگیزه­های عملیات نظامی روسیه در سوریه»، مطالعات راهبردی، دورۀ 19، شمارۀ 73، صص 136-115.

  ب) انگلیسی

  1. Anholt, Simon (2003), “Branding Places and Nations”, in: R. Clifton and J. Simmons (eds.), Brands and Branding, London: Economist, pp. 213-226.
  2. Anholt, Simon (2007), Competitive Identity: the New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  3. Anholt, Simon (2010), Places: Identity, Image and Reputation, Houndmills: Palgrave Macmillan.
  4. Aronczyk, Melissa (2013), Branding the Nation: The Global Business of National Identity, Oxford University Press.
  5. Avgerinos, Katherine (2009), “Russia’s Public Diplomacy Effort: What the Kremlin is doing and why it’s not working”, Journal of Public and International Affairs (JPIA), Princeton University, Vol. 20, pp. 115-132.
  6. Clunan, Anne (2009), The Social Construction of Russia’s Resurgence: Aspirations, Identity, and Security Interest, John Hopkins University Press.
  7. Curanovic, Alicja (2012), “The Religious Diplomacy of the Russian Federation”, Russia/NIS Center, Report No. 12, Available at: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifrirnr12curanovicreligiousdiplomacyjune2012.pdf, (Accessed on: 6/5/2017).
  8. Dinnie, Keith (2007), “Nation Branding and Russia: Prospects and Pitfalls”, Russian Journal of Communication, Vol. 1, No. 2, pp. 199-201.
  9. Fairclough, Norman (2006), Language and Globalization, London: Routledge.
  10. Feklyunina, Valentina (2016), Managing Russia’s Image in the West, London: Routledge.
  11. Hemelryk Donald, Stephanie and John G. Gammack (2007), Tourism and the Branded City: Film and Identity on the Pacific Rim, New York: Routledge.
  12. Howe, Neil and Richard Jackson (2009), “The World won’t be Aging Gracefully. Just the Opposite”, The Washington Post, 4 January, Available at: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article /2009/01/02/AR2009010202231.html, (Accessed on: 8/4/2009).
   1. Johansson, Johny and Kurt A. Carlson (2014), Contemporary Brand Management, United Kingdom: SAGE Publications.
  13. Kaneva, Nadia (2012), Branding Post-Communist Nations: Marketizing National Identities in the New Europe, London: Routledge.
  14. Nye, Josep (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
  15. Olins, W. (2005), “Making a National Brand”, in: J. Melissen (ed.), The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, New York: Palgrave-MacMillan, pp. 169-179.
  16. Ostapenko, N. (2010), “Nation Branding of Russia through the Sochi Olympic Games of 2014”, Journal of Management Policy and Practice, Vol. 11, No. 4, pp. 60 – 63.
  17. Pew Research Center (2014) “Russia’s Global Image Negative Amid Crisis in Ukraine”, 9 July, Available at: http://www.pewglobal.org/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine/, (Accessed on: 9/7/2014).
  18. Rawnsley, G. D. (2000), Taiwan’s Informal Diplomacy and Propaganda, New York: Palgrave.
  19. Sanders, Paul (2013), “Under Western Eyes, How Meta-Narrative Shapes our Perception of Russia – and why it is Time for a Qualitative Shift”, Transit Online Journal, Institute for Human Science, Available at: http://www.iwm.at/transit/transit-online/under-western-eyes/, (Accessed on: 17/12/2013).
  20. Saunders, Robert (2016), Popular Geopolitics and Nation Branding in the Post-Soviet Realm, London: Routledge.
  21. Simmons, Katie, Bruce Stokes and Jacob Poushter (2015), “Russian Public Opinion: Putin Praised, West Panned”, Global Attitudes and Trends, Pew Research Center, 10 June, Available at: http://www.pewglobal.org/russian-public-opinion-putin-praised-west-panned/, (Accessed on: 10/2/2015).
  22. Simons, Greg (2013), “National Branding and Russian Foreign Policy”, The Swedish Institute of International Affairs, Occasional Ulpapers, pp. 1-20, Available at: https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/nation-branding-and-russian-foreign-policy-min.pdf, (Accessed on: 24/5/2017).
  23. Simons, Greg (2014),“Russian Public Diplomacy in the 21st Century: Structure, Means and Message”, Public Relations Review, Vol. 40, No. 3, pp. 440–449.
  24. Stokes, Bruce (2015), “Russia, Putin Held in Low Regard around the World”, Global Attitudes and Trends, Pew Research Center, Available at: http://www.pewglobal.org/2015/08/05/russia-putin-held-in-low-regard-around-the-world/, (Accessed on: 5/8/2015).
  25. Taras, Raymond (2013), Russia’s Identity in International Relations: Images, Perceptions and misperceptions, London: Routledge.
  26. Tsygankov, Andrei (2016), Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity, London: Rowman and Littlefield Publishers.
  27. Wang, Jian (2006), “Managing National Reputation and International Relation in the Global Era: Public Diplomacy Revisited”, Public Relations Review, Vol. 32, No. 2, pp. 91–96.
  28. Yablokov, Ilya (2015), “Conspiracy Theories as a Russian Public Diplomacy Tool: The Case of Russia Today (RT)”, Politics, Vol. 35, Nos. 3-4, pp. 301–315.