طراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب راهکارهای مقابله‌ با تهدیدهای امنیتی اسلام‌گرایی تندرو در آسیای مرکزی، با تأکید بر نقش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی، دانشگاه علوم آکادمی تاجیکستان

2 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علوم آکادمی تاجیکستان

3 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در این نوشتار در پی طراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب راهکارهای مقابله‌ای با تهدیدهای امنیتی اسلام‌گرایی تندرو در آسیای مرکزی با تأکید بر نقش ‌ایران هستیم. با کمک راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون، داده‌های نوشتار از روی 12 نفر از خبرگان حوزۀ مطالعات منطقه‌ای آسیای مرکزی که با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری و به اشباع نظری رسید. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مضمون و از نوع شبکۀ مضمون به‌واسطۀ فرایند رمزگذاری نظری در جهت دست‌یابی به مضمون­های پایه‌ای، سازمان‌یافته و فراگیر استفاده کرده‌ایم. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل مطلوب راهکارهای مقابله‌ای با تهدیدهای امنیتی اسلام‌گرایی تندرو در آسیای مرکزی با تأکید بر نقش ‌ایران از 9 مضمون فراگیر شامل: 1. ترویج خوانش رحمانی و اخلاقی اسلام میانه، 2. تلاش در جهت همگرایی فرهنگی، 3. استفاده از ظرفیت‌های علمی ‌و دانشگاهی، 4. توجه به توسعۀ اقتصادی،
5. تقویت امنیت پایدار، 6. تقویت گفتمان وحدت اسلامی ‌و همگرایی در مقابله با تندروی، 7. توجه به توسعۀ سیاسی، 8. توجه به توسعۀ اجتماعی در آسیای مرکزی، 9. توجه به توسعۀ پایدار در ‌ایران و نیز 20 مضمون سازمان‌یافته و 120 مضمون پایه‌ای تشکیل شده است. برای اعتبارسنجی مضمون­ها و مدل برساخته‌شدۀ راهکارهای مقابله‌ای با تهدیدهای امنیتی اسلام‌گرایی تندرو در آسیای مرکزی با تأکید بر نقش ‌ایران از روش ارزیابی به شیوۀ ارتباطی و نیز روش تشخیص و برای پایایی‌سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم­پذیری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Assessing the Optimal Model of Confronting Strategies against Security Threats of Extremist Islamism in Central Asia with the Emphasis on the Role of Iran

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Abbasi Ghadi 1
  • Mohammad Farhadi 2
  • Mohsen Diyanat 3
1 Ph.D. in Sociology, University of Tajik Academy of Sciences
2 Ph.D. in Political Science, University of Tajik Academy of Sciences
3 Associate Professor of Political Sciences, Payame Noor University
چکیده [English]

The objective of research: The present research puts forward designing and assessing the optimal model of strategies with security threats of extremist Islamism in Central Asia with the emphasis on the role of Iran with the objective of presentation of suitable strategies for confronting extremist Islamism in countries of Central Asia.
Theoretical framework: For a theoretical explanation of the Etiology of extremist Islamism threats in Central Asia, a compound approach includes the theory of Huntington Political Development and theories of social pressure such as the theory of Robert Agnive General pressure, Robert Morton and Peter and Judit feel of relative deprivation have not been applicable. Therefore, for theoretical explanation of strategies to control extremist Islamism in Central Asia, the Convergence theory, cultural diplomacy, soft power, and social development have been applied.
Method of research: Having used qualitative research approach and content analysis, the data, relative to coping strategies with security threats of extremist Islamism in Central Asia with the emphasis on the role of Iran were collected through a semi-structured interview (standard) with 12 persons (among them are university professors and experts in political science and regional studies), done as theoretical sampling method and theoretical saturation. For analysis of qualitative data, the contents analysis and contents network based on theoretical coding process in 3 stages “open coding, axial coding and, selected coding” has been used in line with the finding of basic themes, organized themes and comprehensive themes and finally, a conceptual model of confronting strategies against security threats of extremist Islamism in Central Asia have been formed with emphasis on the role of Iran. To validate the issues and structural model, the evaluation method was used as a communication method (by referring to the interviewers) and the audit method (by referring to professors and experts). For reliability testing, two reproducibility methods (by accessing the internal agreement coefficient between the two transition codes and eliminating existing deficiencies), as well as transferability or generalizability (by performing theoretical and comprehensive sampling), were used.
Research findings: Qualitative research findings showed that optimal model of confronting strategies against security threats of extremist Islamism in Central Asia with emphasis on the role of Iran with nine comprehensive themes have been reached to theoretical saturation (including themes: 1. compassionate and moral recitation promotion of moderate Islam; 2. effort for cultural convergence; 3. using scientific and university capacities; 4. Taking into consideration economic development; 5. strengthening sustainable security; 6. strengthening Islamic unity discourse and convergence in coping with extremism; 7. considering political development; 8. considering social development in Central Asia; 9. considering sustainable development in Iran, 10. 20 organized themes that finally lead to 120 basic themes bring about theoretical saturation.
Conclusion: This research indicates that using strategies and developmental strategies and special convergence diplomacy of the soft and cultural power of the most appropriate coping strategies with security threats of extremist Islamism in Central Asia has been with emphasis on the role of Iran. Finally, the presentation of proposals in the frame of suitable strategies for coping with security threats of extremist Islamism in Central Asia with consideration to the role of Iran are as follow:

Using all capacities for introducing and informing, regards moderate Islam and its distinction with radical Islam.
Laying the groundwork for strengthening cultural and historical aspects, which Iran shares with Central Asia.
Using all capacities in line with strengthening literal and art capacities, which Iran shares with central Asia.
Laying the groundwork and using all scientific and faculty capacities for strengthening relations and scientific, educational, and research exchange in Central Asia.
Laying the groundwork and using all capacities for strengthening economic relations with Central Asia.
Laying the groundwork for economic development in Central Asia.
Laying the groundwork and using all external and internal organizational capacities for the realization of sustainable security in the region.
Strengthening convergence and laying the groundwork for disputes settlement in the region.
Laying the groundwork for synergistic interaction in dealing with extremism in the region.
Laying the groundwork for support and assistant to political development in Central Asia.
Laying the groundwork for promotion of welfare and quality of social life and satisfaction of citizens in Central Asia.
Using all external and internal organizational capacities for economic qualitative and quantitative development.
Laying the groundwork for the development of public scope and civil society in the states of Central Asia.
Holding synergistic interaction between political players for détente in internal areas and foreign relations.
Laying the groundwork for promotion of welfare and social life quality and satisfaction of citizens in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Confronting Strategies
  • Extremist Islamism
  • Iran
  • Threats
Abedi Jafari, Hassan and Others (2011), “Theme Analysis and Theme Network: a Simple and Efficient Way to Explain the Patterns in Qualitative Data, the Idea of Strategic Management”, Journal of Strategic Management Thought, Vol. 5, No. 2, pp. 198-151 [in Persian].
Abolhassan Shirazi, Habibollah and Mohammad Reza Majidi (2017), Politics and Government in Central Asia and the Caucasus, Tehran: Ghomes [in Persian].
Akhavan Kazemi, Masoud and Others (2018), “Analysis of the ISIS Political-Social Presence in Central Asia: from Threat of Influence to Reality of the Presence”, Central Eurasia Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 1-21 [in Persian].
Alivardinia, Akbar (2011), Homeless Addicted Sleeping Sociology, First Edition, Tehran: Sociologists Publications [in Persian].
Astrauss, Enslam and Juliet Karbin (2018), Fundamentals of Qualitative Research (Techniques and Stages of Producing Background Theory), Translated by Ebrahim Afshar, Seventh Edition, Tehran: Ney [in Persian].
Azad Armaki, Taghi, Mehdi Mobaraki and Mehdi Shahbazi (2012), “Investigation and Identification of Applied Indicators of Social Development (Using Delphi Technique)”, Journal of Social and Cultural Development Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 7-30 [in Persian].
Azizkhani, Ahmad (2009), “A Study of the Indices of Christian Fundamentalism in America (Based on the Ideas of Leo Strauss)”, Journal of Religion and Politics, Nos. 19-20, pp. 61-88 [in Persian].
Babaie Fard, Asadollah (2010), “Cultural Development and Social Development in Iran”, Journal of Social Welfare, Vol. 10, No. 37, pp. 56-57 [in Persian].
Dehshiri, Mohammadreza and Shahin Jozani Kohan (2016), “ISIS Terrorists Cells in Central Asia”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 21, No. 92, pp. 29-63 [in Persian].
Diyanat, Mohsen and Others (2018), “An Analysis of the Relationship between Economic Indicators and Tendency Toward Radical Islam in Central Asia”, Central Eurasia Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 101-121 [in Persian].
Diyanat, Mohsen and Others (2019), “A Study and Comparison of the Role of Social Development Indicators in Tendency to Extreme Islam in Central Asia”, Central Eurasia Studies, Vol. 12, No. 1, pp. 101-140 [in Persian].
Dougherty, James and Robert Pfaltzgraff (1971), Contending Theories in International Relations, Philadelphia, J. B. Lippincott Company.
Esnay, Joseph (2008), Soft Power (Tools for Success in International Politics), Translated by Seyed Fakhr Rouhani and Mehdi Zolfaghari, Tehran: Imam Sadegh University of Tehran Publication [in Persian].
Fatemi Nejad, Seyed Ahmad (2020), “Transferring to the East: the Path for ISIS Survival as a Terrorist Organization”, Central Eurasia Studies, Vol. 13, No. 1, pp. 187-208 [in Persian].
Felik, Oveh (2006), An Introduction to Qualitative Research, Translated by Hadi Jalili, Second Edition, Tehran: Ney [in Persian].
Garted, Robert (1998), Why do Humans Rebel? Translated by Ali Morshedi Zadeh, Tehran: Research Institute for Strategic Studies [in Persian].
Ghavam, Seyed Abdol Ali (2005), International Relations Theories and Approaches, Tehran: SAMT [in Persian].
Grinin, Leonid and A. Korotayev (2019), “Islamism and its Role on Modern Islamic Societies: World System and World Values Perspectives”, pp. 61-62, Available at: https://www.researchgate.net/publication/ 327917762, (Accessed on: 23/7/2019).
Hadian, Naser and Afsaneh Ahadi (2009), “Conceptual Position of Public Diplomacy”, Journal of Foreign Relations, Vol. 1, No. 2, pp. 85-117 [in Persian].
Heathershaw, John and W. David Montgomery (2015), “The Myth of Post-Soviet Muslim Radicalization in the Central Asian Republics”, Available at: https://www.chathamhouse.org/publication/myth-post-soviet-muslim-radicalization-central-asian-republics#sthash.uRIdg20i.dpuf, (Accessed on: 11/11/2014).
Keivan Hosseini, Seyyed Asghar and Shirin Omrani Manesh (2018), “Confronting Terrorism and the Transformation of China’s Regional Foreign Policy in Central Asia (2002-2016)”, Central Eurasia Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 453-467 [in Persian].
Kivisto, Peter (2007), Fundamental Thoughts in Sociology, Translated by Manouchehr Sabouri, Sixth Edition, Tehran: Ney [in Persian].
Lopour, Jacqueline (2015), “Geopolitics at the World’s Pivot: Exploring Central Asia’s Security Challenges”, CIGI Papers, No. 80, pp. 1-2, Available at: https://www.cigionline.org/sites/default/files/ cigi_paper_no.80_web_0.pdf, (Accessed on: 12/2/2019).
Mahnovski, Sergei, Kamil Akramov and Theodore Karasik (2006), “Economic Dimensions of Security in Central Asia”, Project Air Force, Available at: https://www.rand.org/pubs/monographs/ MG417.html#download, (Accessed on: 11/6/2018).
Majidi, Mohammadreza and Yousef Bagheri (2018), “The Background of the Emergance and Growth of Extremism in Central Asia: Case Study ISIS”, Journal of Political and International Studies, Vol. 10, No. 34, pp. 151-175 [in Persian].
Mohseni Tabrizi, Alireza (2008), “Measuring the Degree of Relative Deprivation and Relative Perceptual Deprivation of Young People (Study of Tehran City)”, Social Science Letter, Vol. 16, No. 34, pp. 73-98 [in Persian].
Moshirzadeh, Homeira (1996), “A Review of Revolution Theories in the Social Sciences”, Rahbourd Publication, No. 9, pp. 107-156 [in Persian].
Rauf, S. (2017), “Changing Geopolitical Dynamics in Central Asia: Causes and Effects”, Institute of Strategic Studies, Vol. 37, No. 4, pp. 149- 165.
Salimi, Ali and Mohamad Delavari (2007), Deviant Sociology, Third Edition, Qom: Institute Research Publications and University [in Persian].
Saroukhani, Bagher (2008), Research Methods in Social Sciences, Vol. 1, Fourteenth Edition, Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies [in Persian].
Sedigh Sarvestani, Rahmatollah (2007), Social Pathology (Sociology of Social Deviations), Tehran: Ney [in Persian].
Zahedi Mazandarani, Mohammad Javad (2007), Development and Inequality, Tehran: Maziar [in Persian].
Zhussipbek, Galym (2017), “Political Islam in the Central Asian Context: after 25 Years of Independence”, Researchgate, pp. 91-92, Available at: https://www.researchgate.net/publication/317503881_Political_Islam_in_the_Central_Asian_Context_After_25_years_of_Independence, (Accessed on: 15/5/2019).
Тараканова, Тамара Сергеевна (2017), “Экономическое Сотрудничество Китайской Народной Республики со Странами Шанхайской Организации Сотрудничества”, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого (Санкт-Петербург), Управленческое Консультирование, № 3, pp. 159-163.
Тулеев, М. С. (2016), “Центральная Азия: Афганистан и Современные Аспекты Геополитики”, Вестник КРСУ, Том 16, № 6, Available at: https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2016/v6/a45.pdf, (Accessed on: 5/6/2019).