ابتکار راه ابریشم و هژمونی چین در آسیای مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی همدان

2 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی همدان

چکیده

در این نوشتار می‌خواهیم، هدف‌های راهبردی و کلان چین از عملیاتی‌کردن ابتکار راه ابریشم را بررسی کنیم. با توجه به این هدف، این پرسش مطرح است که ابتکار راه ابریشم چگونه به شکل‌گیری هژمونی چین در منطقۀ آسیای مرکزی کمک می‌کند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که ابتکار راه ابریشم به‌عنوان راهبرد کلان چین در بازی بزرگ جدید با آمریکا و روسیه از راه ایجاد تسلط اقتصادی و گسترش نفوذ سیاسی و امنیتی، به شکل‌گیری هژمونی چین در منطقۀ آسیای مرکزی کمک می‌کند. در سال 2013، رهبران چین ابتکار راه ابریشم را راهبرد کلان و محور اصلی سیاست داخلی و خارجی خود معرفی کردند. در این راهبرد، آسیای مرکزی با توجه به منابع غنی هیدروکربنی و موقعیت ویژۀ ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی اصلی‌ترین منطقۀ هدف به شمار می‌رود. بر این اساس، چین می‌کوشد با قراردادهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در چارچوب ابتکار راه ابریشم، نقش و نفوذ خود در منطقۀ آسیای مرکزی را گسترش دهد و در عمل به هژمون منطقه تبدیل شود. نتایج این نوشتار نشان می‏‌دهد، چین در راستای ایجاد و تثبیت هژمونی منطقه‌ای خود، ابتکار راه ابریشم را به‌عنوان راهبرد کلان در اولویت خود قرار داده است و برای جلوگیری از ایجاد نگرانی قدرت‏های بزرگ دیگر از جمله آمریکا و روسیه، سیاست خارجی محتاطانه‌ای را در پیش‌گرفته است. روش پژوهش در این نوشتار روش کیفی، مبتنی بر ثبات هژمونیک با بهره‌گیری از منابع اینترنتی و کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China Silk Road Initiative and Hegemony in Central Asia

نویسندگان [English]

  • Ali Kaveh 1
  • Ghasem Torabi 2
  • Alireza Rezaei 2
1 Ph.D. Student of International Relations, Islamic Azad University, Hamedan Branch
2 Associate Professor of International Relations, Islamic Azad University, Hamedan Branch
چکیده [English]

China is one of the main players in Central Asia, which pursues its economic and security goals and interests in that region. China’s energy demand has grown by 500 percent since 1980, with rapid economic growth; As China is now the largest consumer of energy and the largest importer of oil in the world, therefore, Central Asia is one of the priorities of China’s foreign policy, considering its energy resources and the possibility of meeting the needs of China’s growing industries. Given the growing competition between regional and trans-regional actors for greater benefits in Central Asia, China is making a concerted effort to expand, given its industrial energy needs and Xinjiang security concerns. Influencing Central Asia is on the agenda; therefore, the Silk Road initiative, with its large volume of investment and its vision, is an important step towards achieving China’s strategic goals in the international arena. Given the importance and scope of the Silk Road initiative for China and its political, economic, and security implications for Central Asia, this study seeks to answer the question that: How does the Silk Road Initiative help shape China’s hegemony in Central Asia? The hypothesis is that the Silk Road initiative, as China’s most important strategy in the new big game with the United States and Russia, contributes to China’s hegemony in the Central Asian region through economic domination and the expansion of political and security influence. The present article is explanatory in nature and method. The results of the studies are as follows:
To meet the needs of growing industries, China has adopted a development-oriented foreign policy approach to reach global consumer markets. China needs the energy to continue economic development and attract foreign investment and therefore energy security and ensuring the continuation of energy flows and reducing vulnerability in this area is one of its foreign policy priorities. On the other hand, ensuring the stability and security of Xinjiang is one of the main security concerns of Chinese leaders which can lead to unrest and create danger for other parts of China. Therefore, to advance its macro foreign policy goals and ambitious regional and international intentions, China introduced the Silk Road Initiative in 2013 as the main axis of its foreign and domestic policy. In this regard, Central Asia has been considered as a strategic hub and one of the regions with rich hydrocarbon resources and territorial proximity to pursue national interests in the Silk Road economic belt strategy.
As one of the most important measures to reduce their strategic vulnerability, the Chinese leaders have established closer ties with energy-rich countries, including Central Asian countries, through the Silk Road Initiative. On the other hand, due to the proximity of Xinjiang Autonomous Province to Central Asia and China’s security problems and challenges in this province, Central Asia has played a significant role in China’s security strategy. Therefore, given these considerations, China’s growing presence and influence in the Central Asian geo-economy will gradually translate into geopolitical influence. In Central Asia, China seeks to increase its regional influence by increasing its lasting influence and by launching the Silk Road Initiative, with an emphasis on economic exchanges as the fulcrum of the project, with a view to peaceful development and non-alignment. The stimulation of the powers present in the region has put the achievement of regional hegemony on the agenda.
Given the undeniable impact of economic growth and development as a bedrock of national stability and security, strengthening the economic strength and stability of Central Asia is closely linked to addressing China’s security problems and this issue is one of the main axes of the Silk Road initiative. The purpose of this plan is to help develop the countries of Central Asia and the western regions of China to ensure security and political stability in China. Therefore, China’s approach in Central Asia is economic and trade dominance as an important prerequisite for ensuring stability and security in western China. However, China’s emergence as a major power in Central Asia has become an undeniable fact due to its economic dominance, energy interests, and political influence. However, it should be emphasized that increasing China’s influence by using strategies such as the Silk Road Initiative, despite its declared policy, is not merely economic, but pursuing political and security interests and providing necessary grounds for expanding China’s influence and hegemony in the periphery. At the heart of the plan, of course, is China’s denial of this approach in the international arena, given the considerations of peaceful development.
To further its interests in the region, China has put on the agenda a comprehensive effort to expand its hegemony in Central Asia; the Silk Road Initiative, with its large investment volume. Its vision is taking important steps toward achieving its strategic goals internationally. Based on the results of the study, China, relies on economic growth and development, to counter the US unilateralism in the international system, to establish regional influence and hegemony by using the capacities of the Silk Road initiative. In this regard, in order not to arouse the sensitivity of the United States and preventing it from taking precautionary measures and interventionist steps in this field, it has pursued a cautious foreign policy and has focused its activities on economic relations with the countries of Central Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • China
  • Economic Domination
  • Economic Development
  • Energy Security
  • Political and Security Influence
  • Silk Road
Adami, Ali and Hassan Ainehvand (2018), “How Russia and China Confronted the United States in Eurasia”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 24, No. 102, pp. 1-33 [in Persian].
Aditya, Malhotra (2012), “Chinese Inroads into Central Asia: Focus on Oil and Gas”, Journal of Energy Security, Available at: http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=387, (Accessed on: 26/11/2020).
Aghaei, Seyed Davood and Mohammad Javad Ghahremani (2018), “China’s Approach to the Shanghai Cooperation Organization in the Light of the Country’s New Foreign Policy (2013-2018)”, Central Eurasia Studies, Vol. 12, No. 2, pp. 291-307 [in Persian].
Amir Ahmadian, Bahram and Ruhollah Salehi Dolatabad (2016), “New Silk Road Initiative (Objectives, Obstacles and Challenges)”, International Relations Studies, Vol. 9, No. 36, pp. 1-42 [in Persian].
Azizi, Hamidreza (2016), China and Central Asia; Regional Influence and International Hegemony, Tehran: Mokhatab [in Persian].
Baruzzi, Sofia (2021), “The Belt and Road Initiative: Investments in 2021 and Future Outlook”, Posted by Silk Road Briefing”, Available at: https://www.silkroadbriefing.com/news/2021/02/09/the-belt-road-initiative-investments-in-2021-and-future-outlook/, (Accessed on: 1/3/2021).
Brzezinski, Zbigniew (2005), “Make Money, Not War”, FP Special Report, pp. 46-47.
Dehshiri, Mohammad Reza and Mohammad Hossein Neshaste Sazan (2017), “Sino-Japanese Foreign Policy Strategies in Central Asia”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 23, No. 97, pp. 71-101 [in Persian].
Ekman, A. (2012), “China’s Two-Track Foreign Policy”, IFRI, Paris: Asie.Vision, No. 58, Available at: https://www.ifri.org/sites/default/ files/atoms/files/asievisions58aekman.pdf, (Accessed on: 26/11/2020).
Farjirad, Abdolreza and Maryam Shabani (2013), “Russia’s Policy in Central Asia and the Caucasus and the Challenges it Faces after the Cold War”, Geographical Journal of Territory, Vol. 10, No. 39, pp. 1-18 [in Persian].
Farajirad, Abdolreza, Sarem Shiravand and Behzad Diansai (2014), “Geopolitics of Energy Transfer in the Caspian Sea and its Impact on the National Security of the Islamic Republic of Iran”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 20, No. 85, pp. 97-125 [in Persian].
Ghamat, Jafar (2017), “China’s Economic Role in the Threat of American Hegemony in Asia”, Political Studies, Vol. 9, No. 36, pp. 91-118 [in Persian].
Gholizadeh, Abdolhamid and Nozar Shafiee (2013), “Theory of the Power Cycle; a Framework for Analyzing the Process of Relative Decline of the United States and the Rise of China”, Foreign Relations, Vol. 4, No. 4, pp 137-168 [in Persian].
Habova, Antonina (2015), “Silk Road Economic Belt: Pivot to Eurasia or China’s Way of Foreign Policy”, China’s Marshall Plan, Vol. VIII, Available at: https://www.researchgate.net/publication/318462916, (Accessed on: 26/11/2020).
Huirong, Zh and W. Hongwei (2012), “China’s Energy Policy towards the Caspian Region: 1 the Case of Kazakhstan”, The Newsletter, No. 62, Available at: https://www.iias.asia/sites/default/files/nwl_article/2019-05/IIAS_NL62_28.pdf, (Accessed on: 26/11/2020).
Karami, Jahangir (2006), “Hegemony in International Politics; Conceptual Framework, Historical Experience and its Future”, Political Science Research, Vol. 2, No. 3, pp. 1-27 [in Persian]. 
Keivan Hosseini, Seyyed Asghar and Shirin Omrani Manesh (2018), “Confronting Terrorism and the Transformation of China’s Regional Foreign Policy in Central Asia (2002-2016)”, Central Eurasia Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 453-467 [in Persian]. 
Khani, Mohammad Hassan, Parisa Shah Mohammadi and Mohammad Javad Soltani (2013), “The Impact of Security on China’s Economic Strategy in Central Asia”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 19, No. 83, pp. 53-79 [in Persian].
Koolaee, Elaheh and Mandana Tishehyar (2010), “Comparative Study of China and Japan Energy Security Approaches in Central Asia”, Human Geography Research, Vol. 42, No. 71, pp. 123-140 [in Persian].
Kundnani, Hans (2011), “Germany as a Geo-Economic Power”, The Washington Quarterly, Vol. 34, No. 3, pp. 31-45.
Lee Boyer, Alan (2006), “Recreating the Silk Road: the Challenge of Overcoming Transaction Costs, Central Asia and China’s Energy Security”, China and Eurasia Forum Quarterly, Vol. 4, No. 4, pp. 71-97.
Legieć, Arkadiusz (2020), “Perspectives on China’s Policy towards Central Asia”, No. 184 (1614), Sep. 8, Available at: https://pism.pl/publications/ Perspectives_on_Chinas_Policy_towards_Central_Asiahttps://pism.pl/publications/Perspectives_on_Chinas_Policy_towards_Central_Asia, (Accessed on: 1/3/2021).
Liao, Xuanli (2006), “Central Asia and China’s Energy Security”, Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, Vol. 4, No. 4, pp. 61-71.
Majidi, Mohammad Reza and Mohammad Hossein Dehghanian Farashah (2020), “Elements and Obstacles of Iran’s Geo-cultural Approach to China’s Belt and Road Initiative in Central Asia”, Central Eurasia Studies, Vol. 13, No. 1, pp. 233-252 [in Persian].
Mardell, Jacob (2020), “China’s Footprint in Central Asia, Overland from Germany to Vietnam, Exploring China’s Economic Footprint in Eurasia”, Available at: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/ user_upload/ST-DA_Asia_Policy_Brief_Chinas_Footprint_in_Central_ Asia.pdf, (Accessed on: 1/3/2021).
Mariani, Bernardo (2013), “China’s Role and Interests in Central Asia”, Saferworld (Preventing Violent Conflict. Building Safer Lives), Available at: https://www.files.ethz.ch/isn/172938/chinas-role-and-interests-in-central-asia.pdf, (Accessed on: 26/11/2020).
Mearsheimer, John J. (2005), “Better to Be Godzilla than Bambi”, Foreign Policy, No. 146, pp. 47-48.
Mousavi Shafaei, Massoud (2015), “The Fifth Generation of China’s Leaders and the Silk Road Economic Belt Initiative”, International Relations Research, Vol. 5, No. 17, pp. 201-222 [in Persian].
Nandakumar, Janardhanan (2009), “China’s Search for Energy and its Strategy towards Central Asia”, International Journal of Energy Sector Management, Vol. 3, No. 2, pp. 103-107.
Olsen, Robert (2012), “Arabia-Asia: China Builds New Silk Road, but is the Middle East Ready?”, Available at: https://www.forbes.com/sites/ robertolsen/2012/ 10/21, (Accessed on: 26/11/2020).
Radgoodarzi, Masoumeh and Asgar Safari (2019), “Institutionalization of China Regional and the Future of Liberal International Order, a Case Study of Central Asia”, Quarterly Journal of Strategic Policy Research, Vol. 8, No. 30, pp. 227-262.
Rafi, Hossein and Mohsen Bakhtiari Jami (2013), “US Strategy Against China’s Economic, Political and Security Influence in Central Asia”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 19, No. 83, pp. 81-106 [in Persian].
Rafi, Hossein and Mohsen Bakhtiari Jami (2016), “Neo-Mercantilist Approach of Russia and China to Central Asian Energy”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 22, No. 95, pp. 33-64 [in Persian].
Rezaei, Alireza (2008), “China and a Soft Balance against Hegemony United States of America in the Field of International System”, Yas Strategy Quarterly, No. 16, pp. 281-298 [in Persian].
Safari, Farzaneh, Hamid Ahmadi and Kayhan Barzegar (2020), “Iran and the China-Russia Axis in Central Asia”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 26, No. 109, pp. 103-138 [in Persian].
Sajjadpour, Mohammad Kazem and Asieh Pourqorban Niaki (2018), “China and Extremism Derived from the Central Asian Region”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 24, No. 103, pp. 65-99 [in Persian].
Salimi, Hossein and Maryam Haftabadi (2008), “China’s Security-Political Considerations in Central Asia (2005-2001)”, Central Eurasia Studies, Vol. 1, No. 2, pp. 87-102 [in Persian].
Shariatinia, Mohsen (2007), “China’s Middle East Policy”, Foreign Policy, Vol. 21, No. 3, pp. 663-682 [in Persian].
Shariatinia, Mohsen (2012), “China and Central Asia; Changes in Geoeconomics”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 18, No. 77, pp. 133-150 [in Persian].
Soleimanpour, Hadi (2017), “Strategic Initiatives of Asian Powers in the Caspian Region”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 23, No. 99, pp. 51-88 [in Persian].
Soltani, Alireza, Maryam Derakhshandeh Lazarjani and Mohammad Rahgovi (2011), “The Place of Energy in China’s Middle East Policy”, Political Science and International Relations, Vol. 4, No. 16, pp. 197- 229 [in Persian].
Taghizadeh Ansari, Mohammad (2016), “China from Wealth to Maritime Development”, International Relations Research, Vol. 6, No. 22, pp. 163-186 [in Persian].
Tishehyar, Mandana and Esmaiel Bakhshi (2020), “Russia and China’s New Silk Road Plan; Opportunities and Challenges”, Central Eurasia Studies, Vol. 13, No. 2, pp. 419-433 [in Persian]. 
Torabi, Ghasem and Mojgan Rezaei (2017), “China-US Counterterrorism Strategy in Central Asia”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 23, No. 100, pp. 25-52 [in Persian].
Torabi, Ghasem, Alireza Rezaei and Sedigheh Zare (2014), Hegemony in International Relations from Theory to Practice, Hamadan: Islamic Azad University [in Persian].
Xuetang, Guo (2006), “The Energy Security in Central Eurasia: the Geopolitical Implications to China’s Energy Strategy”, China and Eurasia Forum Quarterly, Vol. 4, No. 4, pp. 117-139.
Yazdani, Enayatollah, Ali Omidi and Parisa Shah Mohammadi (2016), “Belt-Road Initiative; Consistency of Hartoland Theory”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 22, No. 96, pp. 163-188 [in Persian].
Zimmermann, Thomas (2020), “The New Silk Road: China, the United States and the Future of Central Asia”, Center for Strategic Studies, Available at: http://css.ir/fa/content/125377, (Accessed on: 26/11/2020).