تأثیر بنیان‌های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری ‌اسلامی ‌‌ایران نسبت به ترکیه در اوراسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

رقابت‌‌های قدرتی در سیاست خارجی کشورها از دیرباز بر شکل‌‌گیری روابط میان کشورها تأثیر اساسی داشته است. در این میان بنیان‌‌های ژئوپلیتیک از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری ‌وروش سیاست خارجی کشورهاست. این بنیان‌ها واقعیت‌هایی هستند که ماهیت جغرافیایی‌سیاسی دارند و بر رفتار‌ سیاسی، راهبردها، منافع و هدف‌های ‌ملی، امنیت ‌ملی، یکپارچگی سرزمینی، بقا و موجودیت کشورها نیز تأثیر می‌گذارند. هم‌جواری جمهوری اسلامی ایران با مناطق ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی متعدد از مهم‌ترین فرصت‌های مربوط با سیاست خارجی است. ایران برای دستیابی به هدف‌ها و منافع ‌ملی در سیاست‌ خارجی خود باید بنیان‌های ژئوپلیتیکی برگرفته از موقعیت‌ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی خود را به‌ویژه نسبت به همسایگانش در نظر بگیرد. در این میان، کشور ترکیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین همسایگان و بازیگران ایران در منطقۀ اوراسیا برای دستیابی به هدف‌ها و منافع ‌ملی در سیاست‌ خارجی خود ناچار به برقراری ارتباط در زمینه‌‌های مختلف با هم هستند. این مسئله لزوم بررسی روابط دو کشور را نشان می‌دهد. در این نوشتار از روش تحلیـل مقایـسه‌ای و از داده‌های کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده می‌کنیم. یافته‌‌های نوشتار نشان می‌دهد متناسب با سیاست‌های به‌کارگرفته شدۀ هر دو کشور در این منطقه، جمهو‌ری ‌اسلامی ‌ایران با توجه به مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی که عبارت‌اند از مؤلفههای اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و زیرمجموعه‌های این موارد برای دستیابی به منافع ملی بیشینه، روابطی از تعاملی تا رقابتی را نسبت به ترکیه انتخاب کرده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Geopolitical Foundations on the I. R. of Iran’s Foreign Policy towards Turkey in the Eurasia Region

نویسندگان [English]

  • afshin mottaghi 1
  • Arash Soltani 2
1 Associate Professor, Political Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University
2 Ph.D. Student of Political Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University
چکیده [English]

Introduction: Power (geopolitical) rivalries in the foreign policy of countries have long had a major impact on the formation of relations between them. Among these, geopolitical foundations are one of the most important variables influencing the formation of foreign policy. The proximity of the Islamic Republic of Iran to various geopolitical and geostrategic regions is one of the most important opportunities related to foreign policy. In order to achieve national goals and interests in its foreign policy, Iran must consider the geopolitical foundations of its geopolitical position and geostrategy, especially in relation to its neighbors. Meanwhile, Turkey, as one of Iran's most important neighbors and actors in the Eurasian region, in order to achieve national goals and interests in its foreign policy, is forced to communicate in various fields and this necessitates the study of relations between the two countries. The present research is applied in terms of the type of research and is qualitative in terms of method which is the type of record-keeping method used. The findings of the research show that in accordance with the policies adopted by both countries in this region, the Islamic Republic of Iran in terms of geopolitical components which includes economic, security, cultural components and such in order to achieve maximum national interests has chosen relations with Turkey from interactive to competitive.
The Eurasian region has a special place in the policies of regional and supra-regional powers due to its special geopolitical, geo-economic and geostrategic position. In the meantime, the two countries of the Islamic Republic of Iran and Turkey, due to being located in this region, have always tried to take steps towards their national goals by adopting different policies and thereby secure their national interests. Both countries are trying to expand their influence in the region, given the capabilities and limitations of their foreign policy. On the other hand, with the collapse of the Soviet Union and the opening of new borders, not only did the military threat against Iran diminish, but it also created a variety of new opportunities for Iran. In addition to common religion, Iran has historical, ethnic and cultural ties with most of the republics of Central Asia and the Caucasus, as well as with some of these countries. Also in terms of geopolitical issues, first, none of these republics has direct access to open waters, and secondly, the Central Asian region is located as a barrier between the Islamic Republic of Iran and the Russian Federation. Therefore, the I. R. Iran must formulate its foreign policy strategy in such a way that by utilizing its geopolitical infrastructure, it can achieve its national interests with Turkey in the Eurasian region. Since every research revolves around one or more key questions due to its research focus, the research questions are:
Research Question: What are the effects of the geopolitical foundations of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran on relations with Turkey in Eurasia?
Research Hypothesis: In response to the research question, we can say that geopolitical foundations (regional competition, economic, ideological, political and security issues) have dual and contradictory effects on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in relation to Turkey; as it formulates the geopolitical relations between the two countries in an interactive-competitive way.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): The present research is qualitative in terms of method. Documentary and library methods have been used to collect reliable and first-hand data. In this way, by identifying the most reliable sources related to the research topic, the files were taken and then analyzed in a logical order. Therefore, the paper has used comparative methods, analysis using library, and documentary data.
Results and Discussion: The Islamic Republic of Iran and Turkey are the main regional actors that play a prominent role in several geographical areas separately in terms of geopolitical weight and identity. Iran and Turkey, using their Iranian-Turkish identity, have sought to influence strategic regions by linking their principles and values to regional issues, in particular the leadership of ideological movements and non-governmental actors. In fact, these two actors are pursuing their national interests in connection with regional policies. Accordingly, instability has become a major feature of bilateral relations. However, ideological differences, geopolitical concerns and regional rivalry between the two countries have sometimes turned into crises. With the collapse of the Soviet Union, the limitation of new possibilities and opportunities arising from the developments in Central Asia and the Caucasus, as well as the policies of the West, especially the United States, against Iran's influence in the southern part of the Soviet Union, led to the emergence of new governments.
Conclusion: As discussed earlier, as we move away from the emergence of these new nations in Central Asia and the collapse of the Soviet Union, the governments of Iran and Turkey are aware of the dangers of over-competition especially in the economic and energy sectors (Oil and gas) and also by discovering areas of joint cooperation, including security issues that both countries faced, they have tried to reduce the scope of competition and their relationship towards cooperation or at least a mixture of cooperation and competition. Of course, it should be emphasized that geopolitically, the two countries, despite having sometimes-conflicting interests are forced to cooperate with each other and as the course of relations between the two shows, the two countries cannot have long-term strained relations. In short, the rivalry between Iran and Turkey in Eurasia is not a worrying issue for Iran, especially given the turmoil in the surrounding countries. The Caucasus is more geopolitically important, but Russia’s influence and activities in that region overshadow the sense of rivalry between Iran and Turkey. The same is true of Central Asia. In both regions, Russia remains the main power and its political influence is much greater than that of Iran and Turkey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurasia
  • Iran
  • Geopolitical Foundations
  • Turkey
  • Foreign Policy
Ahmadi, Hamid (2009), “Turkey, Pan-Turkism and Central Asia”, Central Eurasia Studies, Vol. 7, No. 5, pp. 1-18 [in Persian]. Available at: https://www. jcep.ut.ac.ir/article_21152.html (Accessed on: 11/02/2022).
Akhbari, Mohammad (2005), Geography of Neighboring Countries Turkey, Tehran: Geographical Organization of the Ministry of Defense and Armed Forces Support [in Persian].
Aras, Bülent and Rabia Karakaya Polat (2007), “Turkey and the Middle East Frontiers of the New Geographic Imagination”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 61, No. 4, pp. 175-488 (doi: 10.1080/10357710701684930.)
Ataei, Farhad and Azam Sheibani (2013), “Fields of Cooperation and Competition of Iran and Russia in Central Asia in Geopolitical Framework”, Central Eurasian Studies, Vol. 4, No. 8, pp. 1-19 [in Persian]. Available at: https://jcep.ut.ac.ir/ article_22963.html (Accessed on: 11/02/2022).
Baban, Inessa and Zaur Shiriyev (2010), “The South Caucsus Strategy and Azerbaijan, Turkish Policy”, Available at: http://turkishpolicy.com (Accessed on 4/6/2012).
Balci, Bayram and Nicolas Monceau (2021), Turkey, Russia and Iran in the Middle East: Establishing a New Regional Order, London: Palgrave Macmillan.
Chandrasekharam, Dornadula and Alper Baba (2022), “Carbon Dioxide Emissions Mitigation Strategy through Enhanced Geothermal Systems: Western Anatolia, Turkey”, Environmental Earth Sciences. Vol. 81, No. 8, pp. 228-235 (doi: 10.1007/s12665-022-10345-5).
Cohen Ronen and Shamci, Gadi (2022), “The Proxy Wars” Strategy in Iranian Regional Foreign Policy” The Journal of the Middle East and Africa, Vo. 13, No. 1, pp. 1-13 (doi: 10.1080/21520844.2022.2061789)
Edward, Wastnidge (2014), “Pragmatic Politics: Iran, Central Asia and Cultural Foreign Policy,” Central Asia and the Caucasus, Vol. 15, No. 4, pp. 119–130. Available at: http://oro.open.ac.uk/44044/ (Accessed on: 11/02/2022).
Efegil, Ertan, (2008), “Turkish AK Party’s Central Asia and Caucasus Policies: Critiques and Suggestions,” Caucaasian Review of                 International Affairs, Vol.
2, No. 3, Available at: https://www.researchgate.net/publication/26594507_ COMMENT_-_Turkish_AK_Party's_Central_Asia_and_Caucasus_Policies_ Critiques_and_Suggestions (Accessed on: 11/02/2022).
Ehteshami, Abbas and Murphy, Edward (1993), “The Non-Arab Middle Eastern States and the Caucasian/Central Asian Republics: Turkey”, International Relations, Vol. 9, No. 1, pp. 522-523. (doi:10.1177/004711789301100602).
Emamjomezade, Saeed, Mina Goodarzi and Giti Rahimi Chosli (2021), “Comparative Analysis of the Competition Model of the United States and the Russian Federation in Central Eurasia (2000-2020)”, Central Eurasia Studies, Vol. 14, No. 1, pp.1-25 (doi: 10.22059/jcep.2021.304618.449935) [in Persian].
Fakheri, Mehdi (2021), “The Effects of Regional Arrangements on China’s Foreign Policy in Central Asia”, Central Eurasia Studies, Vol. 14, No. 1, 251-274 (doi: 10.22059/jcep.2021.310112.449952) [in Persian].
Goodarzi, Mahnaz (2009), “Geopolitics of Caspian Sea Energy and the Importance of Iran (1991-2008)”, Central Eurasia Studies, Vol. 2, No. 5. Available at: https://jcep.ut.ac.ir/article_21156.html (Accessed on: 11/02/2022).
Hafeznia, Mohammad Reza (2003), Political Geography of Iran, Tehran: SAMT [in Persian].
Hafeznia, Mohammad Reza, Mahmoud Shams Dolatabadi and Mohammad Afshordi (2009), “Interests Iranian Geopolitics in Central Asia and Opportunities Ahead”, Geopolitical Quarterly, Vol. 3, No. 3, pp 78-119 [in Persian] (doi: 20.1001.1. 17354331.1386.3.9.2.1)
Herzick, Edmund (1996), Iran and the South Soviet Region, translated Kamelia Ehteshami Akbari, Tehran: State Department Publications [in Persian].
Hosseinpour Pouyan, Reza (2014), “Explain the Geographical and Geopolitical Components of Relations in Geopolitical Areas”, Geopolitics, Vol. 9, No. 2, pp. 230-161[in Persian] (doi: 20.1001.1.17354331.1392.9.30.6.9)
Iranian Radio - Uzbekistan (2012), “Review of Turkish Policies in Central Asia and the Caucasus, taken from the Site”, [in Persian]. Available at: http://uzbek.irib.ir/persian/ 13672% (Accessed on: 11/9/2012)
Kambeez, Sheikh-Hassani (1997), ECO: A Regional Outlook, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Institute [in Persian].
Karimov. Reshad, Eugene Chausovsky, Kamal Makili-Aliyev (2011), The Caspian Bain, Geopolitical and the Future Balance of Power, Baku: SAM Center for Strategic Studies
Kazemi, Farhad and Zohreh Ajdari (1998), Ethnicity, Identity and Politics, Central Asia and Azerbaijan between Iran and Turkey, Tehran: Ney [in Persian].
Koolaee, Elaheh (1997), The New Great Game in Central Asia; Background and Perspectives, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publications [in Persian].
Koolaee, Elaheh, and Kavianifar, Peyman (2019), “Iran and Turkey in the Central Asian security Complex”, International Relations Studies, Vol. 12, No. 45, 141-170 [in Persian] (doi: 20.1001.1.24234974.1398.12.45.6.7)
Koolaee, Elaheh, Seyed Mehdi Nabavi (2020), “Cultural Factors Affecting the Future of Iran-Turkey Relations” Fundamental and Practical Studies of the Islamic World, Vol. 2, No. 4, pp. 160-184 [in Persian]. Available at: http://journal.iiwfs.com/ article_113112.html (Accessed on: 11/9/2012)
Mohammadi, Manouchehr (1997), Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Principles and Issues, Tehran: Edalat [in Persian].
Mohsen, Milani (2016), Iran in a Reconnecting Eurasia: Foreign Economic and Security Interests, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
Mojtahedzadeh, Pirooz (2008), “Security in Southwest Asia in 21st Century Geopolitics”, Central Eurasia Studies, Vol. 1, No. 2, pp. 103-122 [in Persian]. Available at: https://jcep.ut.ac.ir/article_27441.html (Accessed on: 11/9/2012)
Mojtahedzadeh, Pirooz (2013), Geopolitical Philosophy and Function,     Concepts and Theories in the Age of Cyberspace, Tehran: SAMT [in Persian].
Mojtahedzadeh, Pirouz (2001), “The Caspian Sea Legal Regime: a Geopraphical Perspective of an Obstacle in the Way of Regional Cooperation”, The Iranian Journal of International Affairs, Vol. 13, No. 2 [in Persian]. Available at: http://www.ensani.ir/file/download/article/20120326162107-3040-27.pdf (Accessed on: 11/9/2012)
Mottaqi Dastnayi, Afshin and GhareBeigi, Mosayeb (2021), “Explanation of the Russia’s Foreign Relations in South Caucasus on the Perspective of Biopolitics Theory”. Central Asian and the Caucasus Studies, Vol. 27, No. 114, pp. 159-182 [in Persian]. Available at:  http://ca.ipisjournals.ir/article_247327.html (Accessed on: 11/9/2012)
Mottaqi, Afshin (2012), Explaining the Geopolitics of Islamism in Turkish Foreign Policy with a Structuralist Approach (1995 to 2011), Supervisor: Rasoul Afzali, Thesis for a PhD in Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran [in Persian].
Mousavizadeh, Alireza and Javadani Moghadam, Mehdi (2008), “The Role of National Culture in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran”, Political Science Quarterly, Vol. 4, No. 2, [in Persian]. (Doi:10.30497/pk.2009.35)
Norouzi, Noor Mohammad (2000), “Iran-Turkey Confrontation in Central Asia and the Caucasus”, Central Asian and the Caucasus Studies, Vol. 3, No. 29, [in Persian]. Available at: http://www.ensani.ir/file/download/article/20110205165539-153.pdf (Accessed on: 11/9/2012)
Ogutcu, Mehmet (2003), “Caspian Energy and Legal Disputes: Prospect for Settlement”, available at: www.ifri.org, (Accessed on 2/12/2011).
Özcan, Deniz and Özdamar, Murat (2010), “Uneasy Neighbors: Turkish-Iranian Relations since the 1979 Islamic Revolution”, Middle East Policy, Vol. 17, No. 13, pp. 101-117. (doi:10.1111/j.14754967.2010.00454.x).
Ozer-Imer, Itir and Emrullah Can Kilic, (2022). Reciprocal Dependencies: Turkey-Iran Trade Relations since the Turn of the 21st Century, Middle East Policy, Vol. 28, No. 4, pp. 217-227 (doi: 10.1111/mepo.12580)
Phil, Kelly (2016), Classical Geopolitics: A New Analytical Model, Stanford: Stanford University Press.
Rafi, Hussein and Ismail Mazloumi (2013), “Barriers to the Convergence of               Iran and Turkey in Central Asia and the Caucasus”, Central Eurasia Studies, Vol. 5, No. 10, [in Persian]. (doi:10.22059/jcep.2012.25029)
Ruseckas, Laurent (2000), “Turkey and Eurasia: Opportunities and Risks in the Caspian Pipline Derby”, CERA, Vol. 54, No. 1. Available at: https://www.proquest.com/ docview/220693396 (Accessed on: 11/9/2012)
Sajjadpour, Kazem (2005), “Geopolitics and Iran’s Foreign Policy”, Continuity and Change, Proceedings of the First Scientific Congress of the Geopolitical Association of Iran, pp. 240-224 [in Persian].
Sediq, Mir-ebrahim (2004), Iran’s Relations with the Caucasus Republics since 1991, Tehran: Justice Publishing [in Persian].
Sediq, Mir-ebrahim (2016), “A Theoretical View of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey in the Eurasian Region”, Journal of Political Studies, Vol. 9, No. 34, pp. 167-197 [in Persian] Available at: http://jourm.iauaz.ac.ir/article_532643.html (Accessed on: 11/9/2012)
Shaffer, Brenda (2003), Iran’s Role in the South Caucasus and Caspian Region: Diverging Views of the U.S. and Europe, Berlin: SWP Berlin.
Shahabi, Sohrab and Farhi, Farideh (1995), “Security Considerations and Iranian Foreign Policy”, The Iranian Journal of International Affairs, Vol. 3, No. 1, pp. 82-93 [in Persian]. Available at: http://www.ensani.ir/fa/article/download/210344 (Accessed on: 11/9/2012)
Sinkaya, Bayram (2005), ‘Turkey-Iran Geopolitical Competition over Central Asia and the Caucasus: 1989-2001’, Avrasya Etüdleri, No. 27-28. Available at: https:// www.academia.edu/1002007/Turkey_Iran_Geopolitical_Competition_Over_Central_Asia_and_the_Caucasus (Accessed on: 11/9/2012)
Taqavi-Asl, Seyyed Ata (2000), New Geopolitics of Iran: from Kazakhstan to Tajikistan, Tehran: Institute for Political and International Studies [in Persian].
Vaezi, Mahmoud (2008), Geopolitics of Crisis in Central Asia and the Caucasus (Foundations and Actors), Tehran: Publications of the Office of Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs [in Persian].
Zarifian, Julien (2009), "Iran and Its Two Neighbors Armenia and Azerbaijan: Resuming Relationships under America's Suspicious                Eyes", Iran and the Caucasus, Sayı, Vol. 13, No. 2, pp. 380-393. Available at: https://www.jstor.org/stable/ 25703816 (Accessed on: 11/9/2012)