تحلیل چندجانبه‌‏گرایی تجارت ایران برای استفادۀ بهینه از موقعیت ژئوپلیتیک سازمان همکاری شانگهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

2 کارشناس‌ارشد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

10.22059/jcep.2022.338994.450061

چکیده

در این نوشتار در جهت پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای و با توجه به اهمیت توسعۀ تجارت آن با کشورهای عضو این سازمان، چندجانبه‏گرایی تجارت ایران با دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای برای استفادۀ بهینه از موقعیت ژئوپلیتیک این سازمان در سال‌های 2017 تا 2020 را بررسی می‌کنیم. بررسی‌ها را با استفاده از شاخص‌های درجۀ تشابه صادراتی فینگر و کرینین و شاخص کسینوس و همچنین مدل پانل دیتا با آثار تصادفی انجام می‌دهیم. نتایج نشان می‌دهد که ضریب متغیر فاصله، جمعیت و تولید ناخالص داخلی در هر دو الگو بی‌معنی برآورد شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از برآورد الگوها و همچنین آمارهای دنیای واقعی که هر دو استفاده‌نکردن از فرصت پیوستن به گروه شانگهای و بهره‏‏برداری بهینه از موقعیت ژئوپلیتیک آن را نشان می‌دهد، این پیشنهادهای سیاستی را توصیه می‌کنیم: در نقشۀ تجارت ایران، بازنگری اساسی انجام شود و سبد تجاری ایران بر اساس مزایای نزدیکی، جمعیت و رشد اقتصادی کشورها هدف‏گذاری و ریل‏گذاری شود تا از عضویت در گروه شانگهای برای توسعۀ تجارت ایران بهینه‏ترین استفاده شود. ایران باید هرچه زودتر برای تکمیل و استفادۀ مطلوب از راه‌گذر جنوب به شمال همت کند، زیرا بخش عمده‏ای از موقعیت ژئوپلیتیک تجارت با سه کشور چین، هند و پاکستان می‏تواند با تکمیل این طرح گسترش یابد و به‌ویژه تکمیل طرح بندر چابهار می‏تواند در این مسیر بسیار راهگشا باشد. ایران باید با همۀ توانش در راستای قرارگرفتن و استفادۀ بهینه در راستای تحقق هدف‌های جادۀ ابریشم جدید یعنی راه‌گذر اتصالی یک ‌کمربند، یک‌ راه قدم بردارد، زیرا این طرح، مهم‌ترین فراطرح ژئوپلیتیک تجاری در شرایط کنونی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iran's Commercial Multilateralism for Optimal Use of the Geopolitical Position of the Shanghai Cooperation Organization (SCO)

نویسندگان [English]

  • Moslem Ansarinasab 1
  • Najmeh Bidmal 2
1 Assistant Professor, Economics, Faculty of Economics and Adminstrative Sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
2 Master of Science, Economics, Faculty of Economics and Adminstrative Sciences. Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

Introduction: Trade has long been one of the main engines of economic growth and development of countries and almost all economists, economic schools and thinkers have paid great attention to it. In line with Iran's accession and considering the importance of trade development between Iran and the member countries of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), this study examines the multilateralism of Iran's trade with other members of the Shanghai Cooperation Organization, toexamines the multilateralism of Iran's trade with other members of the Shanghai Cooperation Organization for optimal use of its geopolitical position in the period of 2017-2020. Research Question: The main question of this research is: Is Iran moving towards convergence with different groups? Will convergence with the Shanghai Group help the Iranian economy? What is the degree of similarity between Iranian trade and members of the Shanghai Group? What variables are important for Iran's convergence with the Shanghai group?
Research Hypothesis: The hypothesis of this research is as follows: Iran's economy is moving towards convergence with different groups. Convergence with the Shanghai Group helps the Iranian economy. The degree of similarity between Iranian trade and members of the Shanghai Group is high. The variables of population, distance and GDP are important on the convergence of Iran with the Shanghai group.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): To calculate the commodity composition of trade and the intensity of similarity of exports and imports between Iran and the eight countries of the Shanghai Cooperation Organization between 2017 and 2020, two Cosine indexes and the Finger-Kreinin (FK) index have been used. Also, the studies were performed using Finger-Kreinin (FK) similarity index and Cosine index as well as data panel model with random effects.
Results and Discussion: According to the Cosine index, the highest value is obtained for Pakistan (0.610869) and then India (0.545614), and the lowest similarity is obtained with Uzbekistan (0.269423), Russia (0.250048), and Kazakhstan (0.221851). According to Finger-Kreinin (FK) index, the highest degree of similarity with Pakistan and India with (44.5385) and (40.51033) and the lowest degree of similarity with Uzbekistan (28.19768) then Russia (27.3071) and Kazakhstan (25.08058) is calculated. Therefore, the correlation co-efficient of the results obtained from the two Cosine indexes and the Finger-Kreinin (FK) index is clear that this value (0.86499898) has been obtained, which indicates the high correlation of the above two indices in a way that confirms the results of each other. That is, in the Finger-Kreinin (FK) index and the index of Cosine, it has a high correlation with Pakistan and India. It also has the least degree of similarity with the countries of Uzbekistan, Russia and Kazakhstan. The results panel data model with random effects showed that the coefficients of distance, population, and GDP in both models were meaningless. Population variables in both methods had a positive effect on Iranian trade and the GDP variable had a negative effect on Iranian trade. On the other hand, the distance variable in estimating the model is negative with Finger-Kreinin (FK) index and positive in the Cosine index. Interpretation of the results obtained from estimating the patterns implies that; The coefficients of distance variability in both models are meaningless, i.e. Iran's trade plan is not based on using the potential of closer countries. The variable coefficients of GDP indicate the power of the opposite country to absorb the goods of Iran, which is meaningless in both models. Variable population coefficients have been obtained in both meaningless models, i.e. Iran's trade plan is not based on the use of crowded markets and their demand. Therefore, the findings of estimating the patterns indicate that Iran has not yet revised its trade plan in accordance with the optimal use of the Shanghai Group's geopolitical opportunities. Also, real-world statistics show that China, although both in terms of population and GDP can be a good opportunity for the export of Iranian goods, has a significant role in Iran's import basket. Despite both of these advantages, Iran's supplies only 0.16 percent of the Russian economy, much less than one percent. Despite having all three geopolitical advantages of proximity, distance, high population, and high economic growth, India has a very small place in Iran's trade basket. Despite its economic strength, large population, and bordering Iran, Pakistan has not yet received much attention in the trade basket with Iran. Tajikistan and Uzbekistan, in addition to Shanghai Group, joint membership in ECO Economic Cooperation Group, as well as Kazakhstan, Kyrgyzstan, in addition to Shanghai Group, joint membership in ECO and Eurasian Economic Union as well as the proximity of distance and growing economies, have a low place in the business map of Iran. Therefore, real-world statistics show that Iran has not yet modified its trade plan to make the most of the Shanghai Group's geopolitical opportunities.
Conclusion: According to the results obtained from the estimation of patterns as well as real-world statistics, both of which do not take advantage of the opportunity to join the Shanghai Group and make the best use of its geopolitical position, the following policy recommendations are proposed: 1-  fundamental revision of Iran's trade plan has been made and Iran's trade portfolio has been targeted and tracked based on the benefits of proximity, population and economic growth of countries to make the most optimal use of membership in the Shanghai Group to develop Iran's trade. 2- Iran should make efforts to complete and make good use of the south-north corridor as soon as possible, because a major part of the geopolitical position of trade with China, India, and Pakistan can be expanded with the completion of this project, especially the Chabahar port project. It can be very helpful in this direction. 3- Iran must do everything in its power to position and use the new Silk Road, i.e. the connecting corridor (one belt-one road), because this project is the most important commercial geopolitical megaproject in the current situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran Trade
  • Geopolitics
  • Shanghai Cooperation Organization
  • Finger-Kreinin (FK) index
  • Cosine Index
  • Data Panel Method with random Effects
Alboosoveilem, Moslem, Hossein Karimi Hosnije and Mohammad NooriBakhsh (2011), "The Impacts of Political Risks on Finance System Development and Foreign Diveect Investment (Case Study: Countries of D-8 Group)", Journal of Economics and Regional Development, Vol. 18, No. 2, pp. 25-49 (doi: 10.22067/erd.v18i2.13734) [in Persian].
Ali Razini, Ibrahim, Faeqeh Shahani, Hedih Vojdani Tehrani (2013), "Study of Trade Potential between Iran and Shanghai Cooperation Organization (SCO) Countries Using Gravity Model", Quarterly Journal of Business Research, Vol. 18, No. 69, pp. 83-112, Available at: http://www.pajooheshnameh.itsr.ir/ article_6301.html, (Accessed on: 27/02/2012)  [in Persian].
Ansarinasab, Moslem and Simin Namdari (2016), "The Investigation of Effect of Globalization and Trade Liberalization on Total Factor Productivity Growth in the MENA and EU15 Countries", Quaterly Fiscal and Economic Policies, Vol. 4, No. 14, pp. 151-170, Available at: http://qjfep.ir/article-1-447-fa.html, (Accessed on: 23/05/2016) [in Persian].
Boland, Julie (2011), "Ten Years of the Shanghai Cooperation Organization", 21st Century Defense Initiative, Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/06_shanghai_cooperation_organization_boland.pdf, (Accessed on: 20/06/2011).
Bozorgi, Vahid and Mir Abdollah Hosseini (2011), "The Shanghai Cooperation Organization (SCO): Past Developments and the Outlook", Central Eurasia Studies, Vol. 4, No. 7, pp. 1-26, Available at: https://www.jcep.ut.ac.ir/ article_22257.html, (Accessed on: 10/01/2011) [in Persian].
Chao, Wen-Chih (2022), “The Political Economy of China’s Rising Role in the Shanghai Cooperation Organization (SCO): Leading with Balance”, The Chinese Economy, Vol. 55, No. 4, pp. 293-302, (doi.org/10.1080/10971475. 2021.1972548).
Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal and Vahid Noori (2013), "Ontological Security in Foreign Policy of Principality Era", Strategic Studies Quarterly, Vol. 15, No. 57, pp. 149-180, Available at: http://quarterly.risstudies.org/ article_2606.html?lang=en, (Accessed on: 15/05/2012) [in Persian].
Goodarzi, Mahnaz (2014), "Globalization and Regionalism: the Interaction or Contrast (the Shanghai Cooperation Organization (SCO))", Central Eurasia Studies, Vol. 7, No. 2, pp. 335-353 (doi: 10.22059/jcep.2014.52983) [in Persian].
Hassanpour, Yusef and Hassan Saqib (2004), "Study of the Fields of Participation of the Caspian Littoral Countries in Commodity Trade", Quarterly Journal of Business Research, Vol. 8, No. 30, pp. 139-158, Available at: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/6042/154/text, (Accessed on: 20/06/2004) [in Persian].
Jafari, Ali Akbar, Meysam Balbasi and Shahram Esfandiar (2017), "National Interests and Iran's Membership in the Shanghai Cooperation Organization", Journal of Political Science, Vol. 13, No. 2, pp. 163-200, Available at: http://ensani.ir/fa/article/383407/, (Accessed on: 21/02/2018)  [in Persian].
Jamshidi, Habibolah, Hojat Mahkouii, Mahnaz Goodarzi and Mahdi Momeni (2020), "Geopolitical Impact of National Interest of the Islamic Republic of Iran on Competition NATO and the Shanghai Cooperation Organization in Central Asia", Strategy, Vol. 29, No. 3, pp. 103-136, Available at: http://rahbord.csr.ir/ article_124951.html, (Accessed on: 24/10/2020) [in Persian].
Kalantaripor, Mahnaz and Hamed Najafi Alamdarlo (2021), "Spatial Effects of Energy Consumption and Green GDP in Regional Agreements", Sustainability, Vol. 13, No. 18, pp. 1-13 (doi:10.3390/su131810078).
Karakaş, Ülker Çam, Adem Karakaş and Samet Topal (2019), "Economic Growth Effects of Economic Integration: An Economic Analysis on Turkish Economy in the Context of the European Union and Shanghai Cooperation Organization." Alphanumeric Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 185-204 (doi:10.17093/ alphanumeric.604525).
Koolaee, Elaheh (2006), "Shanghai and Central Asia Security Organization", Political Science Research, Vol. 2, No. 3, pp. 29-46, Available at: http://www.ensani.ir/file/download/article/20101122203822-20.pdf, (Accessed on: 20/03/2007) [in Persian].
Koushki, Mohammad Sadegh and Seyyed Mahmood Hosseini (2017), "Prospect of Islamic Republic of IRAN’S Membership in the Shanghai Cooperation Organization: Opportunities and Challenges", Political Quaterly, Vol. 47, No. 3, pp. 737-752 (doi: 10.22059/jpq.2017.62862) [in Persian].
Leverett, Flynt and Hillary Mann Leverett (2010) "The United States, Iran and the Middle East's New “Cold War”", The International Spectator, Vol. 45, No. 1, pp. 75-87 (doi:10.1080/03932721003661624).
Liang, Zhenpeng and Andrei Kozinets (2022), “Institutional Transformation of the Shanghai Cooperation Organization after Enlargement: Status, Problems and Prospects”, Problemy Dalnego Vostoka, No. 3, pp. 28-42 (doi: 10.31857/S013128120020663-0).
MacHaffie, James (2021), "Mutual Trust without a Strong Collective Identity? Examining the Shanghai Cooperation Organization as a Nascent Security Community", Asian Security, Vol. 17, No. 3, pp. 349-365 (doi:10.1080/ 14799855.2021.1895115).
Mardiha, Sara, Karim Azarbaiejani, Seyed Komail Tayebi and Davoud Jafary (2020), "Assessing the Economic Effects of Iran’s Membership in Shanghai Cooperation Organization: An Application of Global Simulation Model", Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), Vol. 55, No 1, pp. 233-268 (doi: 10.22059/jte.2020.275972.1008118) [in Persian].
Pakdel Majd, Mostafa and Asghar Pirhadi (2020), "The SCO's Position in China's Regional and Transregional Balancing Strategies (2010-2020)", International Organizations, Vol. 4, No 2, pp. 287-312, Available at: magiran.com/p2272005, (Accessed on: 08/09/2020)  [in Persian].
Rasoulinezhad, Ehsan and Parisa Sabri (2021), "A Study of the Strategy of Foreign Trade Multilateralism in Iran: A Study of Iran's Membership in the Eurasian Economic Union and the Shanghai Cooperation Organization", Quarterly Journal of Parliament and Strategy, Vol. 28, No. 105, pp. 361-393 (doi: 10.22034/MR.2021.446) [in Persian].
Reisinezhad, Arash and Nasim Berenji (2022), “Regionalism Model of Shanghai Cooperation Organization”, Central Eurasia Studies, Vol. 15, No. 1, pp. 101-126, (doi: 10.22059/jcep.2022.342405.450069).
Safiullin, Askhat (2010) "The Shanghai Cooperation Organisation and Security in Post-Soviet Central Asia", Central European Journal of International & Security Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 41-57, Available at: https://www.cejiss.org/ images/issues/cejiss-vol4-issue2-full-version.pdf#page=40, (Accessed on: 30/11/2010).
Stonis, Danylo. (2022), “Comparative Analysis of the Shanghai Cooperation Organisation and European Union Strategy on Central Asia: Confrontation or Cooperation?”, Polish Political Science Yearbook, Vol. 51, No. 1, pp. 1-22 (doi: 10.15804/ppsy202230).
Tabatabaee, Seyed Morteza, Ali Asghar Esmailpour, Tahmineh Danieli and Heidar Lotfi (2020), "Assessment of Economic Convergences between the Islamic Republic of Iran and the Member States of the Shanghai Organization", Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, Vol. 12, No. 2, pp. 17-34, Available at: http://www.geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/ article_672299.html, (Accessed on: 09/03/2020) [in Persian].
Talebifar, Abbas and Siavash Jafari Paskai (2008), Shanghai Cooperation Organization Balancing Great Power Competition in Eurasia and Membership of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Geographical Organization of the Armed Forces [in Persian].
Xin, Li and Wang Yu Xin (2021), "The Results of the 20-Year Economic Cooperation of the Shanghai Cooperation Organization and its Development Prospects" Финансы: теория и практика, Vol. 25, No. 3, pp. 159-174, (doi.org/10.26794/2587-5671-2021-25-3-159-174).
Zahedi Anaraki, Mojtaba (2006), "Shanghai Cooperation Organization from Theory to Practice", Journal of Central Asian and Caucasian Studies, Vol. 15, No. 55, pp. 53-70, Available at: http://ensani.ir/fa/article/230216/, (Accessed on: 21/12/2006)  [in Persian].