بررسی چرایی گرایش جمهوری اسلامی ایران به روسیه بر اساس راهبردهای موازنه‌سازی و دنباله‌روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد

10.22059/jcep.2023.347341.450093

چکیده

چگونگی تعامل با روسیه به‌عنوان یکی از قدرت‌‌های بزرگ و تأثیرگذار نظام بین‌الملل همیشه یکی از موضوع­های مهم سیاست خارجی ایران از بعد از انقلاب بوده است. به موازات تبدیل‌شدن غرب و به‌ویژه آمریکا به «دیگریِ» غیرقابل اعتماد در سیاست خارجی ایران، گرایش این کشور به روسیه، به‌عنوان «دیگریِ» قابل اعتماد بیشتر شده است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی چرایی چنین گرایشی از دیدگاه نظری است. پرسش اصلی این نوشتار این است که کدام یک از نظریه‌های اتحاد و ائتلاف در ادبیات روابط ‌بین‌الملل، قدرت تبیینی مناسب‌تری برای بررسی گرایش جمهوری اسلامی ایران به روسیه دارند؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می‌شود که از میان روایت‌‌های مختلف نظری اتحاد و ائتلاف دولت‌ها با یکدیگر، روایت‌های نظری نوواقع‌گرایانه از جمله نظریۀ «موازنۀ تهدید» یا «سیاست دنباله‌روی»، تحلیل دقیق‌تری از چشم‌انداز روابط دو کشور ارائه می‌دهند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در هر یک از این دو روایت نظری «علل، انگیزه و نتایج» سیاست گرایش ایران به دولت روسیه به‌طور کامل متفاوت از یکدیگر در نظر گرفته می‌شود. از سویی، در روایت نظری «سیاست دنباله‌روی» باید روایت والتی و شویلری را جدا کرد و روایت شویلر را روایت مناسبی برای تببین سیاست ایران به روسیه در نظر گرفت. این پژوهش از نظر روش، مبتنی بر بررسی موردی در یک چارچوب نظری (سازگاری نظریه با مورد) به‌عنوان یکی از روش‌های پژوهش کیفی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوۀ کتابخانه­ای، مطالعۀ اسنادی و استفاده از منابع مجازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Review of Iran's Tendency towards Russia Based on Balancing and Bandwagoning Strategies

نویسنده [English]

  • Elham Rasooli Saniabadi
Associate Professor of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Yazd University,
چکیده [English]

Introduction: How to interact with Russia as one of the great and influential powers of the international system has always been one of the important issues of Iran's foreign policy, which has various political, security and economic aspects. In this way, as much as the West and the United States became the "other" in the form of enemy in Iran's foreign policy, the policy of looking to the East and being close to states like China and Russia became more prominent in the form of East-oriented friendship patterns and regional friendship patterns. In general, Iran's relations with Russia can be analyzed at three levels of analysis: "bilateral relations", "regional relations" and "international relations". In this regard, the main aim of this research is to deal with the main reason of Iran's tendency towards Russia from the perspective of a theoretical narrative. 
Research Question: The main question of this research is that which of the theories of alliance and coalition in international relations literature can better explain why Iran is tending towards Russia?
Research Hypothesis: In this research, our assumption is that among the various theoretical narratives of alliance and coalition between states, neorealist narratives such as the theory of "Balance of Threat" or "Bandwagoning Policy" provide a better perspective of Iran-Russia relations. Because due to the lack of economic interdependence between Iran and Russia, as well as the lack of a common identity between them, the “economic interdependence theory” or “identity-oriented theories” cannot correctly explain the tendency of Iran to be closer to Russia.
Methodology (and theoretical framework if there are):  In terms of method, this research is based on a case study in a theoretical framework (adaptation of the theory to the case) as one of the qualitative research methods. The method of collecting data is document study and use of virtual resources.
Results and Discussion: To answer the main question of this research in the first part of this research, we will discuss the nature of relations between Iran and Russia and the indicators of cooperation between them. In this topic, we will understand that according to Russian national security documents, Iran is only an important partner of Russia in some areas and regional issues. But on the other hand, Iran wants a strong alliance with Russia beyond a regional cooperation. In this regard, this claim can be proved by mentioning some cases at the level of "speech acts" and also "practical actions" of Iran's officials.
In the second section, we examine Iran's policy towards Russia in the form of creating a balance of threats, a balance against the common threats of the United States for both states. Based on this assumption, Iran, as a security-seeking actor who has an understanding of the threat from the united states, tends to form a security alliance with Russia in order to contain its threat. Therefore, common identity factors have no role in the tendency to unite with Russia. According to this assumption, Iran is only looking for security ties with Russia, and economic ties and making profits have no place or are not the first priority in Iran's policy of proximity.
In the fourth section, we will examine the orientation of Iran towards Russia in the form of " Bandwagoning Policy". According to this theory, the main reason for Iran's tendency to unite with Russia is not to contain the threat of the unites states and maintain security, but the main reason is to increase the country's power and development, in fact, the union with Russia is an opportunity to gain benefits and results. According to this theory, Iran as a rebellious revisionist state with unlimited aims that has limited resources and ability to change the order (revolutionary change), with the Russia as a revisionist state with limited goals that has the necessary resources and ability to change the status quo (gradual change) is accompanied in order to benefit from the capabilities of this state in changing the existing situation and to have a share in the victory. So, in adopting a follow-up policy, two factors are very important: The amount of state power that is followed, the amount of benefits that can be obtained from the following policy, and according to the variables of Russia's power, Iran can gain political, security and economic benefits from following that policy.
The research findings show that in the "Balance of Threat" theory factors such as containing the threatening states, the importance of the US threat as a common threat to both states, considering Iran as a security actor, considering the alliance as a security alliance against a common threat, the elites' perception of the threat factor and the aggressive intentions of the threatening state are very important. In contrast in the " Bandwagoning Policy" theory factors such as gaining profits, the unimportance of the common threat of the US, considering Iran as an opportunistic and profit-seeking actor, considering the alliance as an extended alliance for profit, the importance of Russia's power compared to Iran, the importance of the perceptions of the elites and their calculation from profits and losses that results of the " Bandwagoning Policy" are very important.
Conclusion: Finally, we conclude that both narratives can be useful, although in each of these two theoretical perspectives, the "causes, motivations and results" of Iran's policy towards Russia are interpreted quite differently from each other.  On the other hand, in the second theoretical narrative, we should distinguish between Walt's and Schweller's narratives about "Bandwagoning Policy". Because Schweller's narrative is a suitable narrative for explaining Iran's policy towards Russia. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance of Threat
  • Bandwagoning
  • Iran
  • Russia
  • Schweller
  • Walt
Aghabakhshi, Aliakbar (2004), Political Science Culture, Tehran: Chapar Publishing [in Persian].
Czulda, Robert (2021), "Is Iran going on an arms shopping spree in Moscow?", Available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/is-iran-going-on-an-arms-shopping-spree-inmoscow, (Accessed on 2/8/2022).
"Economy of Russia - Statistics & Facts", (2021), Available at: https://www.statista.com/topics/7835/economy-of russia/#topicHeader__wrapper, (Accessed on 4/8/2022).
“Export Value of Goods from Russia”, (2021) Available at: https://www.statista.com/statistics/1002015/russia-leading-export-partners, (Accessed on 6/8/2022).
Ghani, Parham and Abbasgholi Asgarian, (2021), "Barriers to the Formation of the Strategic Alliance between the Islamic Republic of Iran and Russia: Case Study, Iran-Russia Alliance in the Syrian Crisis", Central Eurasia Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 229-249 (doi: 10.22059/jcep.2021.299709.449910) [in Persian].
Griffiths, Martin (2013), Encyclopedia of International Relations and Global Politics, London: Routledge.
Harknett, Richard (2012), "The Struggle for Autonomy: A Realist Structural Theory of International Relations", International Studies Review, Vol. 14, No. 4, pp. 499-521. Available at: http://www.jstor.org/stable/41804152 (Accessed on 4/8/2022).
Hosseinzadeh, Vahid (2021), "The Role of Natural Gas in Energy Diplomacy of the Islamic Republic of Iran and the Russian Federation: Capacities and Obstacles", Central Eurasia Studies, Vol. 14, No. 2, pp. 75-100
(doi: 10.22059/JCEP.2022.322674.450000) [in Persian].
Krause, Volker and David Singer (2001) Minor Powers, Alliances, and Armed Conflict: Some Preliminary Patterns. In:
"Major Trade Partners of Russia by Value", (2021), Available at: https://www.statista.com/statistics/1002015/russia-leading-export-partners, (Accessed on 6/8/2022).
Morgenthau, Hans, J. (1948), Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York: Knopf.
Noori, Alireza (2019), "Iran, Russia and Eurasian Integration; Benefits of Active Regionalism", Central Eurasia Studies, Vol. 12, No. 1, pp. 235-252 (doi: 10.22059/JCEP.2019.256084.449759)  [in Persian].
Noori, Alireza (2021), "The Nature of Russian and Chinese Revisionism; Iran’s Policy and Interests", Central Eurasia Studies, Vol. 14, No. 2, pp. 371-396 (doi: 10.22059/JCEP.2021.328326.450023)   [in Persian].
"Number of International Sanctions Imposed Worldwide by Target Country", (2022), Available at: https://www.statista.com/topics/7835/economy-of russia/#topicHeader__wrapper, (Accessed on 4/8/2022).
Raisi, Ebrahim (2022), "Ebrahim Raisi's Speech at the 76th Session of the United Nations General Assembly", Available at: https://www.president.ir/en/131476 (Accessed on 4/8/2022).
Rasooli Saniabadi, Elham and Fatemeh Ebrahimi (2020), “The Study of How Russia Represent "the Others” in National Security Documents with Emphasis on Iran (2000-2018)", Central Eurasia Studies, Vol. 13, No. 2, pp. 465-489. (doi: 10.22059/JCEP.2020.303861.449933) [In Persian].
Reiter, Erich and Heinz Gärtner (eds) Small States and Alliances. Physica, Heidelberg (doi:10.1007/978-3-662-13000-1_3).
Roomi, Farshad (2020), "Russia’s Place in Foreign Policy of Islamic Republic of Iran", Politics Quarterly, Vol. 50. No. 2, pp. 589-610 (doi: 10.22059/JPQ.2020.264709.1007300) [In Persian].
"Russia (RUS) and Iran (IRN) Trade", (2021), Available at: in https://oec.world/en/profile/bilateral-country/rus/partner/irn, (Accessed on 4/8/2022).
"Russia’s Top Trading Partners", (2021), Available at: https://www.worldstopexports.com/russias-top-import-partners, (Accessed on 2/8/2022).
"Russia Military Strength", (2022), Available at: https://www.globalfirepower.com/ country-military-strength-detail.php?country_id=russia, (Accessed on 6/8/2022).
Schweller, Randall (1994), "Band wagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In", International Security, Vol. 19, No. 1, pp. 72–107, (doi: 10.2307/2539149).
Snyder, Glenn H (1990), "Alliance Theory: A Neorealist First Cut", Journal of International Affairs, Vol. 44, No 1, pp. 103-23, Available at: https://www.jstor.org/stable/i24356877 (Accessed on 6/8/2022).
"The Meeting of the President of Russia with the Leader of the Revolution", (2022) Available at: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=50657 [In Persian].
"Trends in International Arms Transfers: SIPRI Fact Sheet", (2021), Available at: https://www.sipri.org/taxonomy/term/297, (Accessed on 4/8/2022).
"Vetoes - UN Security Council Meetings & Outcomes Tables", (2022), Available at: https://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto (Accessed on 1/8/2022).
Walt, Stephen (1987), The Origins of Alliances. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Walt, Stephen (1997), "Why Alliances Endure or Collapse?", Survival, Vol. 39, No. 1, pp. 156-179. (doi:10.1080/00396339708442901).
Walt, Stephen (1992), "Revolution and War", World Politics, Vol. 44, No. 3, pp. 321–368. (doi:10.2307/2010542).
Walt, Stephen (2009), "Alliances in a Unipolar World", World Politics, Vol. 61, No. 1, pp. 86–120 (doi: 10.1017/S0043887109000045).
Waltz, Kenneth (1979), Theory of International Politics, Long Grove, IL: Waveland Press.