اقتصاد سیاسی طالبان(1996-2001)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیدایش سریع گروه طالبان در عرصۀ‌ سیاست افغانستان در دهۀ 1990 و حاکم ­شدن آن، یکی از مهم‌ترین تحولات این کشور در چهار دهۀ‌‌ اخیر است. با وجود این‌که بیش از دو دهه از پایان سقوط حکومت اول طالبان می‌گذرد، اما اقتصاد سیاسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  این نوشتار، نوع و سرشت اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان را بررسی می­‌کند. بنابراین، پرسش این مقاله‌ معطوف به شناخت چیستی اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان است. فرضیۀ‌‌ مقاله این است که اقتصاد سیاسی طالبان، ترکیبی از اقتصاد سیاسی تروریسم و محافظه‌کاری همراه با پیروی از آموزه‌های اسلام سنتی در اداره‌ جامعه است. روش پژوهش این نوشتار، روش‌ کیفی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوۀ کتابخانه­‌ای، مطالعۀ اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت‌های اینترنتی گردآوری شده است. رهیافت اقتصاد سیاسی تروریسم و برخی مولفه‌های اقتصاد سیاسی محافظه‌کاری، چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رهبری طالبان در دوران نخست حکومت خود، نسبت به امور اقتصادی، نگرشی ایدئولوژیک داشتند. حکومت طالبان از منابع مالی داخلی و خارجی متعددی برخوردار بوده است. آن‌ها از تجارت سنتی و ترانزیت، به عنوان منبع رسمی و از مواد مخدر به عنوان منبع غیررسمی استفاده می‌کردند. برخی دولت‌ها و گروه‌های هم‌سو با طالبان نیز در تأمین مالی حکومت این گروه نقش داشتند. از این رو، اقتصاد سیاسی طالبان، بیشترین هم‌سویی و سازگاری را با اقتصاد سیاسی تروریسم داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taliban Political Economy(2001-1996)

نویسندگان [English]

  • Vahid Sinaee 1
  • Ahmad Arshad Khatibi 2
1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Ph.D. Student in Political Science Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The rapid emergence of Taliban in Afghan politics in the 1990s and its governance is one of the important changes in Afghanistan in the last four decades. The emergence of the Taliban was a surprise. The Taliban, who appeared from the south of Afghanistan, managed to control Kabul and the northern regions of the country on several occasions. After capturing Herat, they were able to capture Kabul easily. Although two decades have passed since the fall of the first government of this group, there have been fewer scientific analyzes and researches about its economic and political-economic issues. A detailed examination of the economy and political economy of the first Taliban government helps us to know this group better. Understanding the political economy of the Taliban adds to our knowledge of the nature and characteristics of the Taliban. In order to understand the political economy of the Taliban, this research examines the financial resources of this group and the economic situation of Afghanistan under their rule. The focus of this research is on the political economy of the Taliban. The research seeks to determine the nature of the political economy of the Taliban.
Research Question: What was the type of political economy of the first Taliban government between the years 1996-2001?
Research Hypothesis: The hypothesis is that the nature of the political economy of the Taliban was a combination of the political economy of terrorism and conservatism, which claimed to follow Islamic teachings in managing the economic issues of the society and was not compatible with the usual approaches of political economy in the world. It seems that the political economy of the first Taliban government cannot be studied in the framework of the popular political economy approaches in the world. In other words, the political economy of the Taliban cannot be analyzed in the framework of classical, radical and neoliberal political economy approaches. The Taliban's view of the economy was religious and ideological.
Methodology and Theoretical Framework: In this article, a qualitative method and a descriptive-analytical approach have been used to investigate the political economy of the first Taliban government. The approach of the political economy of terrorism and some components of the political economy of conservatism is the theoretical framework of this research.
Results and Discussion: The Taliban leadership's approach to the economy was ideological. They were exerting their religious, jurisprudential and economic rules in the areas under their control. This view worsened the economic situation of Afghanistan. Mullah Omar and other Taliban leaders did not believe in solving people's economic problems through government intervention and scientific programs. According to them, only God can solve people's economic problems. The Taliban did not follow any specific rules or economic system to run Afghanistan's economy. Mullah Omar issued several orders in the first government of the Taliban. The Taliban were loyal to these orders. The Taliban government had numerous internal and external financial resources. They were using traditional trade and transit as official sources and drugs and mines as informal sources. Afghanistan's trade with the Persian Gulf countries and Pakistan developed during the Taliban regime. Trade and transit were the largest official source of income for the Taliban. Approximately 300 trucks daily went from Kandahar to Central Asia and through Herat to Iran. About 200 other trucks were traveling to northern Afghanistan daily through Jalalabad and Kabul customs, earning large sums of money for the Taliban. Smuggling was another source of funds for the Taliban. Mines were another internal source of funding for the Taliban. In the areas under the control of this group, the Taliban were extracting mines in an unprofessional and non-standard manner. The Taliban also met part of their financial needs through tithe and zakat. The Taliban also earned a lot of money through drug cultivation and trafficking. The Taliban did not establish the cultivation, production and trafficking of drugs in Afghanistan, but they were its promoters.
During the Afghan war against the Soviet Union, jihadist groups met part of their financial needs through the sale of drugs. But when the Taliban came to power, they expanded poppy cultivation and smuggling to meet the needs of their war machine and government and allowed ordinary farmers to grow it. Under the first Taliban government, opium production in Afghanistan increased dramatically. The sale of opium provided many of the financial needs of this group. The Taliban used the sale of opium as an economic and political tool. Some of the Taliban leaders had made a lot of money from opium cultivation, smuggling and trade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taliban
  • Financial Resources
  • Political Economy
  • Terrorism
  • Afghanistan
____ (1997), “Decree of the Official of the Islamic Emirate on Preventing the Entry of Some Illegal Items and Goods in the Territory of the Islamic Emirate and its No Product at Customs” Official Gazette of the Ministry of Justice of the Islamic Emirate of Afghanistan, Kabul: Serial No. 783, [in Persian].   
____ (1997), “Decree of the Supreme Leader of the Amir al-Momenin on the Establishment of the Directorate of Ten and Zakat within the Ministry of Justice”, Official Gazette of the Ministry of Justice of the Islamic Emirate, Kabul: Serial No. 783, [in Persian].  
_____ (1999), “Decree of the Supreme Leader of the Amir al-Momenin on the Prohibition of Interfering in the Affairs of Shoemakers in Cities to All Civil and Military Officials of the Country” Official Gazette of the Ministry of Justice of the Islamic Emirate, Kabul: Serial No. 788, [in Persian].   
_____ (2000), “Decree of the Official of the Islamic Emirate of Afghanistan on Employment of Women in Foreign and Non-Emirati Institutions”, Official Gazette of the Ministry of Justice of the Islamic Emirate, Kabul: Serial No. 795, [in Persian].  
______ (2001), “Decree of the Official of the Islamic Emirate of Afghanistan on the Non-Engraving of Photos of Animals and Crosses and holy words in the Country's Products and Industry”, Official Gazette of the Ministry of Justice of the Islamic Emirate, Kabul: Serial No. 799, [in Persian].  
______ (2001), “Message from the Official of the Islamic Emirate of Afghanistan Regarding Non-Consumption at Parties to the Ministry of Justice and the Prohibition of Evil”, Official Gazette of the Ministry of Justice of the Islamic Emirate, Kabul: Serial No. 799, [in Persian].
Abdul Baqi, Misbahullah (2006), Afghanistan After 11 September, Translated by Abdul Sabur Fakhri, Kabul: Resalat Publications, [in Persian].
Abdullah Khani, Ali (2011), Terrorism Studies, Second Edition, Tehran: Abrar, [in Persian].
Andishmand, Mohammad Ikram (2005), USA in Afghanistan, Kabul: Maiwand, [in Persian].
Andishmand, Mohammad Ikram (2007), We and Pakistan, Kabul: Peyman, [in Persian].
Andishmand, Mohammad Ikram (2013), Islamic Movement of Afghanistan; Mojahedin Government, Emirate of Taliban and Islamic Republic, Kabul: Saeed, [in Persian].
Ansari, Khajeh Bashir Ahmad (2006), Afghanistan in Oil Fire, Seventh Edition, Kabul: Maiwand, [in Persian].
Ansari, Khajeh Bashir Ahmad (2012), The Religion of the Taliban, Kabul: Saeed Publications, [in Persian]. 
Arian, Abdul Ghayyur (2000), Osama, Afghanistan and the World, Kabul: dar-alnashre, [in Persian].   
Atai, Mohammad Ibrahim (2004), A Brief Look at the Contemporary History of Afghanistan, Translated by Jamil-ur-Rehman Kamgar, Kabul: Maiwand, [in Persian].
Clark, Barry (2017), Comparative Political Economy, Translated by Abbas Hatami, third edition, Tehran: Kavir, [in Persian].
Dehbashi, Hossein (2000), Afghanistan, Days of the Fall, Tehran: Naqsh-e jahan-e honar, [in Persian].  
Durandish, Lal Mohammad (2017), The Taliban and Political Rationality, Kabul: Saeed, [in Persian].
Export Value Index (2000=100), (2020), World Statistics, Available at: https://world-statistics.org/index-res.php?code=TX.VAL.MRCH.XD.WD? name=Export%20value%20index%20% 282000%20=%20100%29#top-result, (Accessed on: 22/6/2022).      
Felbab-Brown, Vanda (2009), “Narco-belligerents Across the Globe: Lessons from Colombia for Afghanistan?” Brookings, Available at: https://www.brookings. edu/articles/narco-belligerents-across-the-globe-lessons-from-colombia-for-afghanistan/ (Accessed on: 20/6/ 2022).
Felbab-Brown, Vanda (2021), “Pipe Dreams: The Taliban and Drugs from the 1990s into Its New Regime”, Small Wars Manual, Available at: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/pipe-dreams-taliban-and-drugs-1990s-its-new-regime, (Accessed on: 22/6/ 2022).    
Giustozzi, Antonio (2009), Decoding the New Taliban: Insights from the Afghan Field, Columbia: Columbia University Press. 
Griffin, Michael (2001), Reaping the Whirlwind, London: Pluto Press.
Haj Bababaei, Mohammad Reza (2003), Mullah Omar Laws (Collection of Taliban Laws and Regulations in Afghanistan), Tehran: Negah Eimroz, [in Persian].
Hatami, Abbas and Fatemeh Rezaei (2019), "Comparative Analysis of Al-Qaeda and ISIS Financing Methods; An Approach to the Political Economy of Terrorism", International Political Economy Studies, Vol. 2, No. 2, pp. 475-501, (doi: 10.22126/IPES.2020.4619.1186), [in Persian].  
Historical Data Graphs (2020), Indexmundi, Available at: https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v =89&c=af&l= en, (Accessed on: 20/6/2022).     
Historical Data Graphs per Year (2020), Indexmundi, Available at: https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?   v=74&c=af&l= en, (Accessed on: 25/6/2022). 
Human Development Report 2016, (2016), UNDP, Available at: https://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_EN_Overview_Web.pdf (Accessed on: 20/5/2022).
Jones, Seth G (2007), Pakistan’s Dangerous Game, New York: New York University.
Mahdavi, Jafar (2015), Political Sociology of the Taliban, Kabul: Saeed Publications, [in Persian].
Mahrough, Fatima (2015), “Political Economy of Terrorism: The Case of ISIS” Foreign Relations Quarterly, Vol. 7, No. 4, pp. 119-152, Available at: http://frqjournal.csr.ir/article_123691.html, (Accessed on: 28/6/2022), [in Persian].  
Mojdah, Vahid (2002), Afghanistan Under Five Years of Taliban Sovereignty, Second Edition, Tehran: Ney Publishing, [in Persian].
Nogorani, Hossein Dori (2012), "Political Economy of Terrorism: Concepts, Basic Axis and Empirical Studies", Security horizons, Vol. 5, No. 16, pp.
105-134, Available at: https://ps.ihu.ac.ir/article_200415_bade2ffd4feb8 b946b0e7e5ef52ace89, (Accessed on: 2/5/2022), [in Persian].
Nojum, Neamatollah (2002), The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization, Civil War and the Future of the Region, New York: Palgrave. 
Pahlavan, Genghis (2015), Afghanistan, the Age of Mujahideen and the Rise of the Taliban, Third Edition, Kabul: Sarwar Saadat, [in Persian].   
Rahman, Tariq (1995), “Pashto Language and Identity Formation in Pakistan”, Contemporary South Asia, Vol. 4, No 2, pp. 151-170, (doi: 10.1080/09584939508719759). 
Rashid, Ahmad (2008), The Taliban, Islam, Oil, and the New Great Game in Central Asia, Translated by Abdul Wadud Zafari, Kabul: Maiwand Publications, [in Persian].
Rubin, Barnett (1995), The Search for Peace in Afghanistan, New Haven: Yale University Press.
Sajjadi, Abdul Qayyum (2009), The Discourse of Globalization and Political Islam in Post-Taliban Afghanistan, Qom: Mofid University Press, [in Persian].
Sajjadi, Abdul Qayyum (2016), Political Sociology of Afghanistan, Second Edition, Kabul: Khatam al-Nabin University Press, [in Persian].
Schneider, Friedrich and Tilman Bruck and Daniel Meirrieks (2011), The Economics of Terrorism and Counter-Terrorism: A Survey (Part II): Berlin: German Institute for Economic Research. 
Shafiee, Nozar (2010), Reproduction of Power in Afghanistan: An
Account of Taliban's Rising Power, Central Eurasia Studies, Vol. 3,
No. 2, pp.107-118, Available at https://jcep.ut.ac.ir/article_20465_ f9a132ccfb7d43a2d55f2b32d8fe5251.pdf?lang=en(Accessed on: 29/7/2023), [in Persian].
Sinaee, Vahid and Ali Sadegh Akbari (2014), The Effects of Jamiat-ul-Ulama –I-Islam in Pakistan on Taliban in Afghanistan, Central Eurasia Studies, Vol. 7, No. 1, pp. 101-120, (doi: 10.22059/jcep.2014.51758), [in Persian]