صنایع‌دستی و نقش آن در اقتصاد خانوادۀ قفقازی دورۀ روسیۀ تزاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تاریخ، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد تاریخ، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

شرایط جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی متنوع و وجود منابع اولیۀ غنی، شرایط مناسبی برای رونق صنایع‌ دستی مختلف در قفقاز فراهم کرده بود. این صنعت پیوند عمیقی با فرهنگ و اجتماع داشت و جایگاه مهمی را در اقتصاد منطقه به خود اختصاص داده بود. هرچند شیوۀ مدیریت خانواده در این دوره دچار تغییرهای زیادی شد و نگاه استعمارگرایانۀ دولت روسیه بر اقتصاد منطقه در دوره‌های مختلف سایه افکنده بود، بیشتر اعضای یک خانوادۀ قفقازی به پشتوانۀ صنایع ‌دستی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده و تضمین دوام و بقای آن داشتند. محصولات تولیدشده در این منطقه، بیشتر به مصرف داخلی می‌‌رسید و ‌غیر از محصولات ابریشمی و قالی، در اقتصاد و تجارت خارجی اهمیت زیادی نداشت. با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ این پرسش هستیم که صنایع‌ دستی در آخرین دهه­های روسیۀ تزاری، چه نقشی در اقتصاد خانوادۀ قفقازی داشت؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که با توجه به ساختار اجتماعی، تنوع آب‌وهوایی، مواد خام در دسترس و شرایط سیاسی ایجادشده در قفقاز زیر سلطۀ روسیه، صنایع دستی با گسترش روحیۀ مشارکت‌پذیری اعضای خانواده و بالابردن سطح اشتغال و افزایش درآمد سرانه، بخش قابل توجهی از بار اقتصادی منطقه را بر دوش می‌کشید. این نوشتار با روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و ابزار آن داده‌های تاریخی تنظیم شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد صنایع ‌دستی در زندگی مردم قفقاز جنوبی بیشتر از قفقاز شمالی تأثیر داشت و نزدیک به ۳۰ درصد درآمد سالانۀ یک خانواده را تشکیل می‌داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Handicrafts In the Caucasian Family Economy During the Tsarist Russia Era

نویسندگان [English]

  • Jafar Aghazadeh 1
  • Hassan Abdi 2
1 Associate Professor, Department of History, Faculty of Social Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 M.A in History, Faculty of Social Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Introduction: The authentic culture of the Caucasus can be found in the handicrafts of this region, which is tied to the culture of Iran and shows the creativity, thought and taste of the people of this land. The diversity of climate, weather and culture was well reflected in the variety of handicrafts of the people of the Caucasus during the period of Tsarist Russia, which had a great impact on the family economy.
With the occupation of the Caucasus in the territory of the Tsarist Russian Empire, the government's economic policies in the Caucasus, during the period of establishing the sovereignty were accompanied by many problems to determine the relationship of the South Caucasus with the governing body. Different points of view would fail and as a result, neither the central government nor the local government could pursue a coherent policy. Despite this, the Caucasus never found a better place than a reliable raw material depot for Central Russian industries.
The first half of the 19th century until the peasant reforms in 1861 AD, handicrafts in the Caucasus in order to strengthen the regional economy, social welfare and restore the relationship between the people and the government, in line with the general policies of the government, found an opportunity for prosperity and active participation in domestic and international markets such as Nizhny Novgorod; To the extent that they do not dominate the sale of Russian products in the region and serve the central Russian industries to supply their raw materials, so that perhaps by changing their customs and traditions, they can become closer to the Russian culture. Handicrafts played a great role in the region's self-sufficiency, depending on the geographical conditions of the region to respond to the needs and solve them or provide welfare.
With the peasant reforms of 1861, the economic conditions in the Caucasus underwent many changes and colonial policies became more apparent than before. The Caucasus became a largest warehouse of raw materials and a larger sales market for Central Russian industries. Handicrafts became the target of this policy and Caucasian family management gradually changed. At the end of the 19th century, the number of artisans decreased sharply, but instead, the prosperity of some crafts increased and because these industries had great economic values ​​for the benefit of the government, the government took steps to develop these industries.
The South and North Caucasus had completely different conditions in terms of agriculture. Because the share of fertile agricultural land in the North Caucasus was more, agriculture flourished in this region and handicrafts were produced to the extent of their needs, but a large part of the land in the South Caucasus was made up of pastures, which had good conditions for ranching. For this reason, a lot of wool, silk and leather were produced in this region, and due to the lack of suitable land for agriculture and on the other hand, to fill leisure time in the cold season, handicrafts flourished. Research question: The main goal of this research is to answer the question of what role handicrafts played in the Caucasian family economy in the last century of Tsarist Russia.
Research Hypothesis: Our hypothesis in this historical research is based on the fact that according to the agricultural and rural structure, climate diversity, available raw materials and socio-political conditions in the Caucasus under the Russian occupation, handicrafts by expanding the spirit of participation of family members and raising the level of employment and increasing per capita income bears a significant part of the economic burden.
Methodology: The current fundamental research is based on qualitative method of content analysis, the tool is historical data which is analyzed with a descriptive-analytical approach.
Results and Discussion: Although the tsarist Russian government could not have a coherent policy regarding the role of the Caucasus in the imperial policy, it turned the Caucasus into a reliable source of raw materials for Central Russian industries. From the point of view of the government, the development of handicrafts in the Caucasus was justified to some extent so that they would not dominate the sale of Russian products in the region and serve the industries of Central Russia. Despite this, the role of handicrafts in the family economy in the Caucasus was large, and it was a function of geographical conditions, people's lifestyle, access to primary resources, culture and politics, and according to geographical and cultural conditions, it had a lot of diversity and most people were engaged in several fields. In addition, handicrafts provided the opportunity for the participation of all family members in strengthening the family economy, and each family member at any age worked in a part of handicrafts depending on his abilities. People's employment during the cold season, when communication routes between villages and cities were closed, provided a very good opportunity to strengthen the Caucasian family's economy, which in addition to entertainment, also brought income. With the industrial development in the region, in the late 19th century and early 20th century, some handicrafts flourished in this region and became the main occupation of the people in the South Caucasus.
Conclusion: The share of handicrafts in the family economy of the South Caucasus was higher than that of the North Caucasus, and it covered nearly one third of the living expenses of the families of the South Caucasus, which contributed more to their expenses in the conditions of war, unrest and drought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tsarist Russia
  • Economy
  • Family
  • Handicrafts
  • Feudal System
  • Capitalist System
Abramov, Yakov (2001), Caucasian Highlanders, Nalchik: El-Fa [in Russian].
Akinchi, (1293a), Vol. 2, No. 9 [in Turkish].
Akinchi, (1293b), Vol. 2, No. 4 [in Turkish].
Akinchi, (1293c), Vol. 2, No. 16 [in Turkish].
Akinchi, (1294a), Vol. 3, No. 10 [in Turkish].
Akinchi, (1294b), Vol. 3, No. 3 [in Turkish].
Akinchi, (1295), Vol. 4, No. 10 [in Turkish].
Anisimov, Sergei (1926), A Guide to the Caucasus, Istanbul: Erkan-ı Harbiye-i General Intelligence Department.
Atkin, Muriel (2004), Russia and Iran (1780-1828), Tehran: Markaz-e Nashr-e Daneshgahi.
Bezobrazov, Vladimir (1882), The National Economy of Russia, St. Petersburg: Department of Trade and Manufactories [in Russian].
Bronevsky, Semen (1823), The Latest Geographical and Historical News About the Caucasus, Moscow: Tip. S. Selivanovskiy [in Russian].
Bunyadov, Teymur (2007), Ethnography of Azerbaijan, Vol. 1, Baku: Shargh – Gharb [in Turkish].
Coene, Frederik  (2010), The Caucasus: An Introduction, London: Routledge.
Cornell, Svante (2001) Small Nations and Great Powers, London, Routledge Curzon.
De Waal, Thomas  (2019), The Caucasus : An introduction, Oxford: Oxford University Press .
Dennison, Tracy and Steven Nafziger (2011), Micro-Perspectives on Living Standards in Nineteenth-Century Russia. Berkshire: Williams College, Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/6575338.pdf, (Accessed on: 3/6/2022).
Dennison, Tracy and Steven Nafziger (2012), "Living Standards in Nineteenth-Century Russia", Journal of Interdisciplinary History, Vol. 43, No. 3, pp. 397-441, (doi:10.1162/jinh_a_00424).
Dingelstedt, Victor  (1892), "The Small Trades of the Caucasus", Scottish Geographical Magazine, Vol. 8, No. 3, pp. 136-150, (doi: 10.1080/00369229208732516).
Dubrovin, Nikolay (1871), History of War and Domination of Russians in the Caucasus, Vol. 1, St. Petersburg: Department of Udelov [in Russian].
Gamrekeli, Vakhtang (1980), Inter-Caucasian Political and Trade Relations of Eastern Georgia (Late 60s - Early 90s of the 18th Century), Documents and Materials, Vol. 1, Tiflis: Metsniyereba [in Russian].
Eltyaminia, Reza and Darioush Ghanbari (2023), “Ethnic Politics in Russia and Its Impact on Extremism in the North Caucasus”, Central Eurasia Studies, Vol. 15, No. 2, pp. 49-71, (doi:10.22059/JCEP.2023.304933.449936), [in Persian].
Gamrekeli, Vakhtang (1968), Documents on Relations between Georgia and the North Caucasus in the 18th Century, Tiflis: Metsniereba [in Russian].
Gasanov, Haji (2007), From the History of the North Azerbaijani Village in the Late XIX - Early XX Centuries, Baku: Tahsil [in Russian].
Glinoetsky, Nikolay (1862), "Journey to Dagestan", Military Collection, No. 1, pp. 119-164 [in Russian].
Gorshkov, Boris (2006), "Factory Children: Child Industrial Labor in Imperial Russia, 1780-1914", Dissertation, Auburn University, Available at: https://etd.auburn.edu/bitstream/handle/10415/594/GORSHKOV_BORIS_40.pdf?sequence=1, (Accessed on: 3/8/2022).
Hoseini, Sajjad and Jafar Aghazadeh (2019), “The Idea of Pan-Islamism and the Revival of Muslims Textile Industry in the South Caucasus”, Central Eurasia Studies, Vol. 12, No. 1, pp. 21-34, (doi: 10.22059/JCEP.2019.253445.449752) [in Persian].
Kafarova, Zeinab (2004), The Formation of the Working Class of Azerbaijan, Baku: Elm [in Russian].
Karami, Jahangir and Kolsoom Abedi (2017), “Modernity in Ismail Gasprinski's Thoughts and its Influence on Russian Muslims”, Central Eurasia Studies, Vol. 10, No. 1, pp. 189-204, (doi: 10.22059/jcep.2017.62907) [in Persian].
Kartashova Maria (2016), “Russian Exports of Artisanal Goods in the Late 19th – Early 20th Century”, Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod, No. 5, pp. 40-48, Available at: http://www.vestnik.unn.ru/ru/nomera?jnum=218, (Accessed on: 13/8/2022) [in Russian].
Kartashova, Maria (2015), “The State Policy of the Russian Empire Regarding Development of Handicrafts in the Caucasus at the Turn of the XX Century”, Theory and Practice of Social Development, No. 16, pp. 150-152, Available at:http://teoria-practica.ru/vipusk-16-2015/, (Accessed on: 13/8/2022) [in Russian].
Kessler, Gijs and Andrei Markevich, Electronic Repository of Russian Historical Statistics, 18th - 21st centuries, https://ristat.org/, [2020] [4.02 - Agricultural Output In Kind] [benchmark-1897].
Klaproth, Julius (2008). Travels in the Caucasus and Georgia. Nalchik. El Fa. 2008, Available at: http://apsnyteka.org/493-klaprot_opisanie_poezdok_po_ kavkazu.html/, (Accessed on: 7/3/2023) [in Russian].
Kornilovich, Alexander (1957), Works and Letters, Moscow, Leningrad: АН СССР [in Russian].
Kosven, Mark (1958), History, Geography and Ethnography of Dagestan in the 18th - 19th Centuries, Edited by Mark Osipovich Kosven, Moscow: Eastern Literature [in Russian].
Kulikov, Vladimir (2009), "Documents on the Asian Committee, 1819-1848", Historical Archives, No. 1, pp. 174-187, Available at: http://annales.info/sbo/contens/ist_arh.htm, (Accessed on: 13/11/2022). [in Russian].
Lebedev, Sergei (2019), “The Realization of Products of National Art Crafts”, The World of Science, Culture and Education, Vol. 74, No. 1, pp. 295-298, Available at: http://amnko.ru/index.php/download_file/view/873/82/, (Accessed on: 13/8/2022) [in Russian].
Loshmanov, Roman (2021), "Guide to the Nizhny Novgorod Fair." Nizhny Novgorod: Government of the Nizhny Novgorod Region. https://arzamas.academy/mag/1137-yarmarka, (Accessed on: 12/8/2022) [in Russian].
Mohammadov, Amirbek (2021), “From the History of the Export of Dagestan Rugs (from Late 19th- to 20th Century)”, International Research Journal, Vol. 3, No. 4 (doi:10.23670/IRJ.2021.106.4.101.).
Mohammadov, Nazim (2014), "Crafts in Karabagh (Early XX Century)", History and Its Problems, No. 3, pp. 44-48, Available at: http://publish.bsu.edu.az/az/ content/tarix_ve_onun_problemleri_jurnali_illerle, (Accessed on: 13/8/2022), [in Turkish].
Markgraf, Otto (1882), Essay on Handicrafts in the North Caucasus with a Description of Production Techniques, Moscow: S.V. Lepeshkin [in Russian].
Melnikov, Pavel (1846), Nizhny Novgorod Fair in 1843, 1844 and 1845, Nizhny Novgorod: Gub. Tip [in Russian].
Meyendorff, Egor (1826), "On the Trade of Bukharia.", Moscow Telegraph, Vol. 11, No. 19, pp. 161-185, Available at: https://www.prlib.ru/item/965389, (Accessed on: 13/11/2022) [in Russian].
Nebolsin, Grigoriy (1834), "Caspian Trade." Biblioteka Dlya Chteniya,Vol. 7, No. 12, pp. 85-110, Available at: https://books.google.ru/books?id= 3vsMAQAAIAAJ&pg=RA2-PT4#v=onepage&q&f=false, (Accessed on: 13/11/2022), [in Russian].
Ovsyannikov, Nikolai (1867), On Trade at the Nizhny Novgorod Fair, Nizhny Novgorod: G. A. Pendrina [in Russian].
Petrushevsky, Ilya (1936-1937), The Colonial Policy of Russian Tsarism in Azerbaijan in the 20-60s. XIX Century, Moscow: АН СССР [in Russian].
Piralov, Artemy (1900), A Brief Description of Handicraft Crafts of the Caucasus, Tiflis: M. Martirosyants [in Russian].
Piralov, Artemy (1913), A Brief Description of Handicraft Crafts of the Caucasus, St. Petersburg: Hypo-Lithography Anchor [in Russian].
Polievktov, Mikhail (1935), European Travelers of the XIII-XVIII Centuries in the Caucasus, Tiflis: АН СССР [in Russian].
Prothero, George (1920), Caucasia, London: H. M. Stationery Office.
Shavlaeva, Тамара (2006), From the History of the Development of the Chechen Wool Industry in the XIX - Early XX Centuries, Dissertation (PHD), Grozny: Chechen State University, Available at: http://www.dslib.net/istoria-otechestva/iz-istorii-razvitija-sherstjanogo-promysla-chechencev-v-xix-nach-xx-vv.html, (Accessed on: 3/6/2022).
Speranskago, Sergei (1915), Report on the Progress of Trade in the Nizhny Novgorod Fair in 1914, Moscow: Tip. of G. Lissner and D. Sobko [in Russian].
Tahirov, Karim (2012), Azerbaijan Carpet: Bibliography, Baku: The Mirza Fatali Akhundov National Library of Azerbaijan [in Turkish].
Troinitsky, Nikolai (1905), The First General Census of the Russian Empire in 1897, Vol. 6, St. Petersburg: N. L. Nyrkin [in Russian].
Tsvetaev, Lev (1833), A Complete History of the Nizhny Novgorod Fair (the Former Makariev Fair), Moscow: Tip. N. Stepanova [in Russian].
VAS, D. (1848), “Blockade of Quba, in 1837”, Magazine for Reading to Students of Military Educational Institutions, Vol. 70, No. 280, Available at: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_60000152339/, (Accessed on: 13/11/2022), [in Russian].
Volkhonskiy, Mikhail and Вадим Mukhanov (2018), “Kavkazskoye Namestnichestvo”, https://bigenc.ru/domestic_history/text/3794095, (Accessed on: 14/7/2022) [in Russian].
Zapiski, I. E. (1988), "Artsruni on Transcaucasian Trade (1836-1838)", Bulletin of Social Sciences, Vol. 4, No. 544, pp. 72-80, Available at: https://arar.sci.am/dlibra/publication/41571/edition/37236/1836-1838?language=hyw, (Accessed on: 13/11/2022). [in Russian].
Zulkharneev, Albert (2008), "Transcaucasia for Russia: "Colony" or "Province"? Imperial Projects for the Development of the Region in 1820-30", Ural Oriental Studies (Ural University Press), Vol. 3, pp. 74-82, Available at: http://hdl.handle.net/10995/56169, (Accessed on: 13/11/2022). [in Russian].