نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بحران آب و نتایج زیست محیطی آن در آسیای مرکزی

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-54

10.22059/jcep.2013.35148

محمد درخور؛ عبدالرضا فرجی راد؛ علی میرهاشمی