نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. دریای خزر و ملاحظات ژئواکونومیک شرق و غرب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2014.36769

محمد حسن خانی؛ داوود کریمی پور