نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. الگویابی ساختار قدرت در بین کشورهای عضو اکو

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 339-359

10.22059/jcep.2019.240264.449723

ابراهیم رومینا؛ عبدالرحمن اسفندیاری