نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. دیپلماسی علم و فناوری آمریکا در آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 365-380

10.22059/jcep.2019.242184.449730

ابراهیم طاهری؛ مرتضی اسماعیلی